Opintojakson suoritus

Opintojakso EDUM022 Kiertotalouden keksinnöt koulussa 5 op

Opintojakson tavoitteet ja toteutus

Lähtökohtana opiskelijalla on tahtotila osallistua kiertotaloutta ja keksintöpedagogiikkaa yhdistävälle opintojaksolle. Tämän verkkosivun materiaali toimii tiekarttana tavoitteena opiskelijan oppiminen. Materiaalin painopisteenä on opetuskokeilun suunnittelu ja sen pitäminen yhdessä koulun kanssa. Lopuksi oman toiminnan, ajatusten ja käsitysten systeemisen muutoksen seurantana toimii reflektointi ja opiskelijalle jää pohdittavaksi, miten toteuttaisi omassa luokkaopetuksessaan keksintöpedagogiikan mukaista kiertotalousopetusta.

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelija ymmärtää kiertotalouden merkityksen kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa
  • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella kiertotalousajattelua edistäviä tiedonaloja eheyttäviä opetuskokonaisuuksia
  • opiskelija osaa soveltaa ja kehittää digitaalista teknologiaa ja keksintöpedagogiikkaa opetuksessa
  • opiskelija osaa arvioida tekemiään valintoja kiertotalouden näkökulmasta

Opintojakson suorittaminen

Kurssi suoritetaan suunnittelemalla, toteuttamalla ja reflektoimalla keksintöpedagogiikan mukainen kiertotalouden teemaan liittyvä opetusjakso yhdessä koulussa toimivien opettajien kanssa. Suunnittelun tukemiseksi on tällä verkkosivustolla materiaalia kiertotaloudesta ja keksintöpedagogiikasta. Kurssin arvioitava suoritus on opetuskokeilua reflektoiva essee.