Kirjasto opetuksessa

Kirjaston roolit yliopisto-opetuksessa laajenevat

Kirjasto tukee monin tavoin yliopisto-opettajien työtä ja opiskelijoiden oppimista. Viime vuosina toimintaa ovat ohjanneet avoimen tieteen ja oppimisympäristöjen digitalisaation edistämisen tavoitteet. Vuonna 2018 kirjaston opetuksen painopiste oli avoimessa verkko-opetuksessa, erityisesti tiedonhankinnan verkkokurssien kehittämisessä.

Kirjasto tukee yliopiston koulutusohjelmien opetusta eri tasoilla. Kirjaston kouluttajat opettavat perustutkinto-opiskelijoille ja tohtorikoulutettaville lähitapaamisissa ja verkkokursseilla tiedonhankintaa ja -hallintaa, esimerkiksi tiedonhakuun, viitteidenhallintaan, tutkimusdataan, julkaisemiseen, tekijänoikeuksiin ja tutkimuksen näkyvyyteen liittyviä asioita. Kirjasto edistää monin tavoin yliopistossa tarvittavia oppimisen ja kriittisen ajattelun taitoja, joiden avulla tieteellinen tieto nivoutuu osaksi opintoja ja opetusta.

Kirjasto seuraa opetuksen ja oppimisen tuen kehitystä sekä yliopiston sisällä että oman organisaation ulkopuolella sekä tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi jakamalla hyviä käytänteitä ja olemalla mukana yhteishankkeissa.

Opetus avautuu verkkoon

Kaikille avoimien tiedonhankinnan verkkokurssien (MOOC) tuottaminen ja kehittäminen on ollut merkittävä ponnistus kirjaston tiedonhankinnan opetuksessa. Suomen– ja englanninkieliset verkkokurssit avautuivat opiskelijoille ensimmäisen kerran lukuvuonna 2017–2018, jonka jälkeen kurssien sisällöt uudistettiin kesällä 2018 saadun opiskelijapalautteen perusteella. Samassa yhteydessä suunniteltiin myös ruotsinkielistä verkkokurssia, joka avautui opiskelijoille tammikuussa 2019.

Vuonna 2018 yhä useampi opiskelija osallistui kirjaston tuottamalle verkkokurssille. Opiskelijat ovat ottaneet verkkokurssit omakseen. Samalla luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen merkitys on vähentynyt. Lähiopetusta on tehostettu yhdistämällä kursseja, koska resursseja on ohjattu verkko-opetuksen kehittämiseen. Tavoitteena on, että verkossa ja lähitapaamisina järjestettävät opetusmuodot täydentävät toisiaan. Kirjasto tekee verkko-opetuksessa myös yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi osallistumalla vuosittain  Opiskelijan digitaidot -kurssin kehitystyöhön.

Laadukas ohjaus tukee opintoja

Kirjasto kehittää aktiivisesti myös erilaisia verkko- ja lähiopetusta tukevia ohjaamisen muotoja. Kirjastossa syksystä 2016 asti järjestetty vapaamuotoisempi tiedonhankinnan työpaja on kahdessa vuodessa tuplannut kävijämääränsä. Tämäntyyppisten matalan kynnyksen tilaisuuksien tasaisesti kasvava suosio osoittaa, että myös kasvokkain tapahtuvalle vuorovaikutukselle on edelleen tarvetta.

Laadukas ohjaus on edellytys opiskelijoiden hyvinvoinnille, opintojen edistymiselle ja valmistumiselle. Kirjasto on mukana tässä kehityksessä myös Kaisa-talossa avatun Ohjauskulman muodossa. Ohjauskulmassa kirjasto järjestää yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa säännöllisesti opintoja tukevaa ohjausta ja neuvontaa.

Kuvassa Kristina Weimer neuvoo kansainvälisiä opiskelijoita Welcome Fair -messuilla.

Tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa

Kirjasto antaa opettajille valmiuksia tukea opiskelijoita oppimisessa. Samalla kirjasto ja koulutusohjelmat oppivat toisiltaan: kirjasto vastaa yleisistä ja kampuksittain kohdennetuista tiedonhankinnan koulutuksista, kun taas koulutusohjelmilla on itsellään syvin asiantuntemus tieteenalakohtaiseen tiedonhankintaan.

Kirjasto selvitti vuonna 2018 opettajien tarpeita ja odotuksia haastattelemalla opettajia kaikista tiedekunnista. Opettajat suhtautuivat myönteisesti siihen, että he saivat vaikuttaa opetuksen palveluiden kehittämiseen ja toivat esiin monenlaisia kehitysehdotuksia, joista osa edellyttää useiden yliopiston toimijoiden yhteistyötä. Selvitys osoittaa, kuinka yhteistyön merkitys korostuu kirjaston palvelujen ja opetuksen kehittämisessä.

Opiskelija ja opettaja hukkuvat helposti tiedon määrään. Kirjaston asiantuntijat osaavat auttaa tiedekuntien opettajia ja opiskelijoita jäsentämään tietoa sopivasti annosteltuina palasina. Kirjaston asiantuntijat tekevät yhteistyötä koulutusohjelmien opettajien kanssa ja tuottavat oppaita, joita voivat hyödyntää sekä opettajat että opiskelijat.

Kirjasto on luonteva kumppani seuraavan kolmivuotiskauden opetussuunnitelmatyöhön, esimerkiksi aineistojen hankinnassa ja opetuksen uudistamisessa. Kirjasto pyrkii osallistumaan näihin aihealueisiin liittyviin suunnittelufoorumeihin.

Kirjasto edistää tieteen ja oppimisen avoimuutta

Vuoden 2018 aikana kirjasto toteutti avoimen tieteen koulutusyhteistyöpilotin, jossa kokeiltiin seitsemän koulutusohjelman kanssa, miten avoimen tieteen asioita saadaan paremmin mukaan opetukseen. Pilotti osallisti yliopiston opettajat avoimen tieteen opetuksen kehittämiseen, jotta avoimen tieteen opettaminen ei jäisi ainoastaan kirjaston vastuulle. Pilotissa pohdittiin koulutusohjelmien kanssa, mitä avoimen tieteen opettaminen tarkoittaa ja miten avoin tiede voidaan sisällyttää opetukseen.

Pilotti osoitti, että avoimen tieteen edistämiseksi tarvitaan eteenpäin katsova jatkoprojekti, jotta käytänteitä saataisiin vakiinnutettua osaksi opetuksen arkea ja avointa tiedettä havainnollistavaa opetusmateriaalia tuotettaisiin riittävän monipuolisesti.

Kirjasto on mukana oppimisen avoimuutta ja avoimen oppimisen palveluita koskevassa kansallisessa kehittämistyössä. Kirjasto on esimerkiksi mukana syksyllä 2018 järjestäytyneissä Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimissa avoimen tieteen kansallisissa asiantuntijaryhmissä. Yksi asiantuntijaryhmien osa-alueista koskee oppimisen avoimuutta.

Teksti:
Minna Suikka
, tietoasiantuntija
Päivi Helminen, tietoasiantuntija