Tekeillä oleva tutkimukseni

Tekeillä oleva tutkimushankkeeni (2013-2015) käsittelee yhteisyyden rakentumista ja paikallisia siteitä kaupunkikylissä Helsingissä, Madridissa ja New Yorkin Brooklynissa.

Helsingissä tutkin asuinaluetta, jossa ruohonjuuritason yhteistoiminnalla on pitkät perinteet. Olen kiinnostunut kaikesta sosiaalisesta elämästä ja kanssakäymisestä, asumisesta, erilaisista aktiviteeteista ja kokoontumisen muodoista, naapurisuhteista ja keskinäisen jakamisen kokemuksista. Yritän hahmottaa, millaista elämä tutkimillani alueilla on, mistä aineksista se on koottu, millaisista kenties erilaisista elämänmuodoista yhteisö on tehty. Millaisista pienemmistä porukoista paikallisyhteisö koostuu? Onko jotain, jonka kaikki kumpulalaiset jakavat? Missä paikoissa, toimissa ja keiden kanssa ihmisten arki rakentuu? Miten ihmisten omat tilanteet ja mielenkiinnon kohteet muovaavat paikallista sosiaalista elämää? Onko tutkimissani kaupunkikylissä kylämäistä naapuriapua vai yksityisempää rinnakkaiseloa? Miten paikalliset siteet suojaavat haavoittuvuutta? Kenttätyöni on hyvässä vauhdissa. Teoreettiset intressini käsittelevät kuulumisen, paikallisuuden, sosiaalisten siteiden ja niihin liittyvän toiminnan teemoja.

Madridissa tutkimuksen kohteena on asuinalue, jossa on vastaavaa ruohonjuuritason sosiaalista toimintaa ja jonka asukasprofiili on samankaltainen. Brooklynissa tutkin aluetta, jossa on niin ikään samanlaista toimintaa ja samankaltainen, joskin etnisesti paljon rikkaampi asukasprofiili. Kullakin alueella on käynnissä nopea sosiaalis-taloudellinen muutos käynnissä. Asuntojen hinnat nousevat nopeasti ja uudet asukkaat poikkevat  varallisuudelta ja osin elämäntavoiltaan paljonkin vanhemmista asukkaista. Vuonna 2013 olen aloittanut kenttätyön kussakin kaupungissa. Kenttätyö pitää sisällään haastatteluita, havainnointia ja asukkaiden arkielämän paikkojen ja sosiaalisten verkostojen kartoittamista. Vuonna 2014 jatkan kenttätyötä ja vuonna 2015 alan kirjoittaa aineistosta kirjaa.

Eri maiden paikallisten suhteiden tutkiminen tuo kiinnostavasti esiin, miten erilaiset kulttuuriset, sosiaaliset ja paikalliset tekijät muotoilevat sosiaalista elämää ja asuinalueen suhteita. Suomalaisessa, espanjalaisessa ja amerikkalaisessa kulttuurissa kussakin on omat erityispiirteensä, jotka ilmenevät suhteessa toisenlaiseen kulttuurin kirkaimmin: se mikä on luontevaa yhdessä paikassa, voi toisessa paikassa tuntua oudolta. Siksi kolme maata ja kaupunkia.

Jos olet kiinnostunut samanlaisista teemoista, ota ihmeessä yhteyttä!