Väitöstutkimukseni

Väitöstutkimukseni (2003-2010) käsitteli minuuden (self) ja läheissuhteiden välistä sosiaalista sidosta. Tutkimus käsitteli kahta keskeistä sosiologista kysymystä selfistä ja sosiaalisesta siteestä, joita se tarkasteli sekä teoreettisesti että systemaattisen empiirisen läheissuhteiden analyysin valossa. Tutkimuksen empiiriset artikkelit käsittelevät tästä näkökulmasta 1) elämänodotuksia romahduttavia tapahtumia, minuuden haavoittumista ja läheissuhteiden dynamiikkaa, 2) perhesidoksen ja minuuden välistä suhdetta lapsuudenperheen  vieraantuneiden suhteiden valossa, 3) kohtalotoveruutta, vertaistukea ja kärsimyksen jakamista sekä 4) minän ja lähimpien toisten yhteenkietoutumista ratkaisujen, elämäntarinoiden, konkreettisten käytäntöjen ja tunteiden tasoilla.  

Tutkimuksessa kysyin, miten minä ammentaa sisältöä läheisistä ihmisistä, kamppailee omasta tilasta, rakentuu ja lepää näiden varassa, rikkoontuu läheissuhteiden pettäessä. Keitä nämä läheiset ovat? Usein läheissuhteiden kokoonpano koostuu perhe-, sukulaisuus-, ystävyys-, työtoveruus-, tuttava- ja vertaissuhteista tai jostain näistä. Miten eri läheissuhteet eroavat toisistaan? Minkälainen dynamiikka minuuden ja sosiaalisen välistä suhdetta luonnehtii? Argumentoin selväpiirteisen yksilön käsitettä vastaan, koska empiirinen aineisto tekee ilmeiseksi, että minuus rakentuu monin tavoin suhteessa toisiin.

Tutkimusaineistoni koostui 37 ihmisen (24 naista ja 13 miestä) toistuvista haastatteluista (2-4 haastattelua/haastateltava, yhteensä 80 haastattelua) sekä näiden läheissuhteiden kokoonpanosta. Haastattelut käsittelivät elämäntarinoita, elämäntapahtumia kokemuksen ja sosiaalisen tihentyminä, läheissuhteita, ja sosiaalisia käytäntöjä. Läheissuhteiden kokoonpanoa koskeva aineisto piti sisällään kuvallista ja konkreettista tietoa kustakin läheissuhteesta ja sen paikasta osana laajempaa suhdeverkkoa. 

 Aikaisemassa tutkimuksessa olen tarkastellut pidentyneen nuoruuden individualistista elämänorientaatiota, perheen perustamista sekä aikuistumista.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää tutkimushankkeistani, ota yhteyttä!