Selkokieli puheessa ja vuorovaikutuksessa

Väitöskirjahankkeessa tarkastellaan selkokielen käyttöä  puhe- ja vuorovaikutustilanteissa. Selkokielen kehittäminen ja tutkimus niin Suomessa kuin muissakin maissa on painottunut voimakkaasti  kirjoitetun kielen yksinkertaistamiseen. Tiedämme kuitenkin, että monille selkokieltä tarvitseville ihmisille myös puhuttu kieli voi tuottaa vaikeuksia. Myös heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset ovat usein ilmaisseet tarvitsevansa tukea kommunikointiin kielellisesti epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten autenttista keskusteluaineistoa. Tarkastelun kohteena ovat keinot, joilla osallistujat selvittävät ymmärrysvaikeuksia tai ilmaisevat, etteivät hyväksy toisen keskustelijan toimintaa.  Miten ammattilaiset näissä tilanteissa tukevat kehitysvammaisen henkilön kielellistä osallistumista? Voiko selkokieltä, jonka juuret ovat kirjoitetussa kielessä, soveltaa puhuttuun kieleen ja tarjota apukeinoksi kielellisesti haastavissa tilanteissa?

Tutkimuksessa aihetta lähestytään keskustelunanalyysin menetelmin.
Väitöskirjatutkija Leealaura Leskelä