KK2 Teemakartta ja artikkeli

Toisella kurssikerralla syvennyimme teemakarttoihin. Tarkoituksena oli oppia tekemään kahden päällekkäisen teeman karttoja esimerkiksi koropleetti- ja ympyrädiagrammikartta tai kaksi koropleettiteemaa päällekkäin. Teema voi kuvata mitä tahansa vaikkapa eläkeläisten osuutta väestöstä, liito-oravien esiintymistä tai ilman puhtautta. Kuten Tuomas Lilleberg hyvin pohtii blogissaan, on erittäin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, mitkä teemat toimivat keskenään. Esimerkiksi kahden päällekkäisen koropleettikartan kanssa on kiinnitettävä huomiota kartan luettavuuteen värivalinnoilla ja legendan selkeydellä.

Tunnin alussa harjoittelimme teemakarttojen tekemistä Lapin kunnilla. Teemakarttoje teko osoittautui tietyiltä osin melko yksinkertaiseksi: Map-valikosta “Create thematic map” ja näytölle aukeaa eri teemakarttojen maailma. Mahdollisuuksina oli tehdä esimerkiksi pylväs- tai ympyrädiagrammikartta, koropleettikartta tai symbolikartta, jossa esimerkiksi ravintoloiden määrää kuvataan eri kokoisilla haarukka-veitsi -symboleilla. Asetuksilla pystyi säätämään väritystä, luokkien määrää ja rajojen luokittavuutta tasamittaisista luokkaväleistä kvantiileihin. Vaikeimmaksi osoittautui 3D grid-kartta, joka perustuu aineiston interpolointiin. Sen avulla piirsimme tunnilla 3D-kartan Suomen väentiheydestä.

Blogia varten oli laadittava teemakartta, jossa on kaksi teemaa päällekkäin. Itse valitsin laajennetun metropolialueen kunnat ja lähdin tutkimaan onko ulkomaiden kansalaisten ja työttömien osuudella tekemistä tietoon tulleiden rikosten määrään. Hypoteesinä oli, että ulkomaalaisten ja työttömien osuudella olisi kasvattava vaikutus tietoon tulleiden rikosten määrään. Kartalta näkyy, että pääkaupunkiseudun kunnissa, Hyvinkäällä, Siuntiossa, Kirkkonummella ja Porvoossa ulkomaalaisten osuus on kaikista suurin. Työttömien osuus taas on suurinta alueen reunojen kunnissa, kuten Lopissa, Orimattilassa ja Loviisassa. Jostain syystä kaikista suurimman työttömyysluokan rasteri on lähes täysin musta, mikä vaikeuttaa kartan lukemista. Kaikista eniten tietoon tulleita rikoksia on pääkaupunkiseudun kunnissa. Kartta ei ota huomioon eri kaupunkien väkimääriä, joten rikosten määrä on osaltaan selitettävissä kaupunkien väkiluvuilla. Tämä on kartalla pienehkö miinus, samoin kun korkeimman työttömyysasteen rasterin tummuus. Näin kartasta tulee vaikeammin luettava, ja sen informaatio ei ole niin käyttökelpoista. Poliisiautojen olisi pitänyt olla muodossa “tietoon tulleiden rikosten määrä per capita”.

PAK2_valmis

Lähdeluettelo:

Lilleberg, Tuomas kurssikerta 2 https://blogs.helsinki.fi/tuomasli/

 

Artikkeli 1:

Puolalaisen maantieteilijä Anna Leonowiczin artikkeli “Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship” käsittelee kahden päällekkäisen teeman käyttöä teemakartassa. Artikkelissa pohditaan kahden päällekkäisen koropleettikartan toimivuutta alueellisen jakauman ja suhteiden selvittämisessä sekä mietitään sen toimivuutta verrattuna yhden teeman koropleettikarttaan.

Kahden teeman koropleettikartat sopivat hyvin suhteiden esittämiseen kartalla. Legendan ruudukko on liian vaikeasti luettavissa, mikäli luokkien määrä on 4×4 ruutua tai yli. Ruudukon akseleina on eri esitettävät teemat. Värivalinnoilla voi vaikuttaa huomattavasti kartan selkeyteen. Niklas Aalto-Setälä kutenkin toteaa blogissaan hyvän ajatuksen siitä, että kahden teeman koropleettikartassa toisen teeman on parempi olla värin sijaan rasteri.

Artikkelissa kerrotaan tutkimuksesta, joka toteutettiin Varsovan ja Vilnan yliopistojen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kesken. Tutkimuksen hypoteesinä oli, että yhden teeman kartat toimivat paremmin tilallisen jakautumisen näyttämiseen, kun taas kahden teeman koropleettikartat maantieteellisten suhteiden tulkitsemiseen. Tuloksena saatiin, että kahden teeman koropleettikartat ovat hyviä vaihtoehtoja yhden teeman kartoille, mikäli halutaan suhteita näkyväksi kartalle. Kahden teeman kartoissa pitää kuitenkin kiinnittää huomiota luokkien määrään ja värityksen selkeyteen.

Lähdeluettelo:

Artikkeli Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/mod/resource/view.php?id=475546

Aalto-Setälä, Niklas kurssikerta 2 https://blogs.helsinki.fi/niklasaa/

Kurssikerta 1. Koropleettikartta ja histogrammi

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia -kurssilla on tarkoitus Mapinfo-ohjelman avulla paikkatiedon ihmeelliseen maailmaan. Ensimmäisellä kurssikerralla aloitimme syvemmän tutustumisen Mapinfo-ohjelmaan, johon olimme jo saaneet pintaraapaisun 2. periodin TAK-kurssilla. Aluksi ohjelma vaikutti hieman haastavalta käyttää, kuten Aleksi Rautio blogissaan viittaa Corel Draw -ohjelmaan ja Mapinfon undo-työkaluun. Parin epäonnistumisen ja opettajan helpposelkoisen ohjeistuksen kautta ohjelman käyttö alkoi kurssikerran edetessä avautua. Nopeasti huomasi kuinka käsittömättömästä määrästä dataa paikkatietojärjestelmä koostuu.

Ensimmäsen tunnin tarkoituksena on luoda koropleettikartta tietystä aiheesta. Itse valitsin eläkeläisten eli yli 65-vuotiaiden osuuden Suomessa. Karttaan tarvittava aineisto löytyi Suomen kunnat 2011 -aineistosta. Aivan kuten Ilkka Saarinen toteaa blogissaan, aineiston pitää olla suhteellisesti jakautunut, jotta siitä saatava tieto olisi järkevästi hyödynnettävää. Mapinfo-ohjelma ei kutenkaan osaa tehdä histogrammeja, joten aineisto piti luokitella netistä löytyvällä Histogrammityökalu 2014:llä (http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152). Histogrammityökaluun syötettiin tiedot ja siitä näkyy, että aineisto on melko pitkälle normaalisti jakautunut ja säännöllinen. X-akselilla  näkyy havaintojen arvo (prosentuaalinen) ja Y-akselilla havaintojen määrä.

PAK1_histogrammi

Koropleettikartan sävyksi valitsin neutraalin sinisen ja luokkien lukumääräksi viisi. Koen, että viidellä luokalla saadaan hyvin näkyviin eläkeläisten jakautuminen, mutta neljä luokkaa olisi kuitenkin riittänyt. Kartasta huomaa heti suuret kaupungit, jotka vetävät opiskelijoita ja nuoria asukkaita. Itä- ja Keski-Suomessa eläkeläisten osuus on suurempi.

PAK1_eläkkellä

Lähdeluettelo:

Rautio Aleksi, kurssikerta1 https://blogs.helsinki.fi/alerauti/

Saarinen Ilkka, kurssikerta 1 https://blogs.helsinki.fi/ilkkasaa/

Histogrammityökalu 2014 http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152