Vallankäyttöä vankilassa

Kristiina Brunilan tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten projektimuotoiseen toimintaan liittyvä valta näkyy rikostaustaisten nuorten koulutuksessa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa. Tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmaan voi tutustua Prezin puolella:

http://prezi.com/xkkglar6lx8o/?utm_campaigcopyn=share&utm_medium=

Koko tutkimusainesto koostuu syrjäytymisvaaraan luokiteltuihin ja rikostaustaisiin nuoriin aikuisiin kohdistuvien 2000-luvulla toimineiden koulutusta, ohjausta ja kuntoutusta tarjoavien projektien dokumenteista, projektien tilaisuuksissa Brunilan tekemistä havainnoista ja tutkimushaastatteluista. Brunila on analysoinut 30 nuoriin aikuisiin kohdistuvan julkisrahoitteisen projektin dokumentit ja vieraillut neljässä Etelä-Suomessa toteutetussa projektissa vankilassa ja erilaisissa koulutusorganisaatioissa. Pääpaino tutkimuksessa on rikostaustaisissa nuorissa, mutta siinä hyödynnetään myös EU-rahoitteisista koulutus- ja kehittämisprojekteista kerättyä tutkimusaineistoa, jonka kohderyhmänä ovat olleet syrjäytymisvaarassa nähdyt nuoret.

Tutkimuksen synnyttämiä eli primääriaineistoja olivat haastattelut ja tarkkailu, kun taas luonnollisia eli sekundääriaineistoja olivat dokumentit, jotka olivat jo olemassa ennen tätä tutkimusta.

Tässä tutkimusartikkelissa keskitytään haastatteluihin, jotka on toteutettu vuoden 2010 aikana kymmenen vankilassa elävän tai sieltä vapautuneen nuoren (alle 30v) miehen kanssa. Lisäksi hyödynnetään kahdeksan projektityöntekijän haastatteluja. Projektityöntekijät ovat toimineet julkisella tai kolmannella sektorilla tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, ohjaus- ja kuntoutustehtävissä.

Seuraavien haastatteluotteiden kautta tuomme esille tutkimukselle keskeisiä teemoja. Ensimmäisessä otteessa ilmenee haastateltavan nuoren ja projektityöntekijän välillä vallitseva valtasuhde, kun Tomi hakee tukea omalle vastaukselleen vilkaisemalla Raijaa. Toisessa otteessa taas näkyy, miten nuori selittää rikollisuuttaan yksilölähtöisesti.

  • Tomi: se antaa mulle voimaa kun mä tiiän et mä oon aika vahvoil jo tässä jutussa niin tota mun ei tarvi enää pelätä asioita, voin olla se oma itteni eikä tarvi aina olla täydellinen joka asiassa et mä voin kans joskus epäonnistua ja sekin on silti ihan ok et se ei oo paha asia.

Kristiina: vilkasit äsken Raijaa?

Tomi: niin.

Raija: ollaan näitä varmaan keskusteluja käyty täs matkan varrella.

Tomi: ollaan kyl käyty näit juttui läpi.

  • Sami: Mulla ainakii oli ihan rikollinen ajattelutapa, et halusin tehdä rikoksii.

Kristiina: Mitä se rikollinen ajattelutapa tarkottaa?

Sami: et haluu tehdä rikoksii (…). Tääl kun on miettiny asioit niin alkaa tehdä mieli elää normaaliperhe-elämää, käydä töissä ja hoitaa asiat kuntoon.

Aineiston keruu on monipuolista, sillä sitä on hankittu sekä haastattelemalla että sekundääriaineistoista keräämällä. Vaikka aineistoa kerättiin monesta eri lähteestä, ei kaikkia mahdollisia näkökulmia saatu esiin, esimerkiksi eräs virallinen taho hermostui tutkijan kysellessä projekteista, jolloin tutkijalle lyötiin luuri korvaan. Tutkija itse teki haastattelut, ja hänen teoreettinen viitekehyksensä todennäköisesti vaikutti saatavaan aineistoon. Haastattelutilanteissa oli haastattelijan ja haastateltavan lisäksi myös kolmansia osapuolia (projektityöntekijöitä, vanginvartijoita), jotka vaikuttivat tilanteeseen.

-Tutkijat paljaana

4 thoughts on “Vallankäyttöä vankilassa

  1. Hyvä idea laittaa esitys tänne kaikkien nähtäväksi! Teillä on todella mielenkiintoinen aihe, aina ei tule ajatelleeksi, miten monilla tavoin ja moniin tarkoituksiin valtaa käytetään. Tuo luurin korvaan lyöminen kuulostaa aika erikoiselta. Mitäköhän sellaista tutkijanne olisi halunnut tietää, mitä ei noin selvästi haluta kertoa…

  2. Perusteliko Brunila miksi hän valitsi vain nuoria miehiä tutkimukseensa? Ottiko Brunila kantaa siihen olisiko sukupuolella vaikutusta tutkimukseen?

      • Moi! Ainakin vankiloissa juuri miehet ovat yliedustettuina ja sen takia valikoituivat aineistoksi. Useinhan puhutaan nimenomaan syrjäytyneistä pojista/miehistä ongelmallisena ryhmänä, joten ehkä he ovat myös yliedustettuina näissä projekteissa (tätä ei muistaakseni mainittu artikkelissa). Brunila ei itse kommentoi sukupuoliasiaa artikkelissaan, mutta tuo onkin tosi hyvä pointti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *