Vallankäyttöä vankilassa

Kristiina Brunilan tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten projektimuotoiseen toimintaan liittyvä valta näkyy rikostaustaisten nuorten koulutuksessa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa. Tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmaan voi tutustua Prezin puolella:

http://prezi.com/xkkglar6lx8o/?utm_campaigcopyn=share&utm_medium=

Koko tutkimusainesto koostuu syrjäytymisvaaraan luokiteltuihin ja rikostaustaisiin nuoriin aikuisiin kohdistuvien 2000-luvulla toimineiden koulutusta, ohjausta ja kuntoutusta tarjoavien projektien dokumenteista, projektien tilaisuuksissa Brunilan tekemistä havainnoista ja tutkimushaastatteluista. Brunila on analysoinut 30 nuoriin aikuisiin kohdistuvan julkisrahoitteisen projektin dokumentit ja vieraillut neljässä Etelä-Suomessa toteutetussa projektissa vankilassa ja erilaisissa koulutusorganisaatioissa. Pääpaino tutkimuksessa on rikostaustaisissa nuorissa, mutta siinä hyödynnetään myös EU-rahoitteisista koulutus- ja kehittämisprojekteista kerättyä tutkimusaineistoa, jonka kohderyhmänä ovat olleet syrjäytymisvaarassa nähdyt nuoret.

Tutkimuksen synnyttämiä eli primääriaineistoja olivat haastattelut ja tarkkailu, kun taas luonnollisia eli sekundääriaineistoja olivat dokumentit, jotka olivat jo olemassa ennen tätä tutkimusta.

Tässä tutkimusartikkelissa keskitytään haastatteluihin, jotka on toteutettu vuoden 2010 aikana kymmenen vankilassa elävän tai sieltä vapautuneen nuoren (alle 30v) miehen kanssa. Lisäksi hyödynnetään kahdeksan projektityöntekijän haastatteluja. Projektityöntekijät ovat toimineet julkisella tai kolmannella sektorilla tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, ohjaus- ja kuntoutustehtävissä.

Seuraavien haastatteluotteiden kautta tuomme esille tutkimukselle keskeisiä teemoja. Ensimmäisessä otteessa ilmenee haastateltavan nuoren ja projektityöntekijän välillä vallitseva valtasuhde, kun Tomi hakee tukea omalle vastaukselleen vilkaisemalla Raijaa. Toisessa otteessa taas näkyy, miten nuori selittää rikollisuuttaan yksilölähtöisesti.

  • Tomi: se antaa mulle voimaa kun mä tiiän et mä oon aika vahvoil jo tässä jutussa niin tota mun ei tarvi enää pelätä asioita, voin olla se oma itteni eikä tarvi aina olla täydellinen joka asiassa et mä voin kans joskus epäonnistua ja sekin on silti ihan ok et se ei oo paha asia.

Kristiina: vilkasit äsken Raijaa?

Tomi: niin.

Raija: ollaan näitä varmaan keskusteluja käyty täs matkan varrella.

Tomi: ollaan kyl käyty näit juttui läpi.

  • Sami: Mulla ainakii oli ihan rikollinen ajattelutapa, et halusin tehdä rikoksii.

Kristiina: Mitä se rikollinen ajattelutapa tarkottaa?

Sami: et haluu tehdä rikoksii (…). Tääl kun on miettiny asioit niin alkaa tehdä mieli elää normaaliperhe-elämää, käydä töissä ja hoitaa asiat kuntoon.

Aineiston keruu on monipuolista, sillä sitä on hankittu sekä haastattelemalla että sekundääriaineistoista keräämällä. Vaikka aineistoa kerättiin monesta eri lähteestä, ei kaikkia mahdollisia näkökulmia saatu esiin, esimerkiksi eräs virallinen taho hermostui tutkijan kysellessä projekteista, jolloin tutkijalle lyötiin luuri korvaan. Tutkija itse teki haastattelut, ja hänen teoreettinen viitekehyksensä todennäköisesti vaikutti saatavaan aineistoon. Haastattelutilanteissa oli haastattelijan ja haastateltavan lisäksi myös kolmansia osapuolia (projektityöntekijöitä, vanginvartijoita), jotka vaikuttivat tilanteeseen.

-Tutkijat paljaana

Aivojumppaajat mukavuusalueellaan – Minervassa!

Hyvää alkanutta Aivojumppaajien viikkoa!

Kävimme viime perjantaina (vai mikä päivä se oli) parantamassa Minervan aivokapasiteettia ryhmämme kesken. Nivosimme ajatuksiamme yhteen yhtä jäsentä lukuunottamatta koko ryhmän voimin. Tarvitsimme kipeästi viimeistelyä ryhmämme esitystä varten, koska pelikellossa ei enää kovin paljoa ollut aikaa.

Saimme tehtävänannon jälkeen jo suunniteltua hieman posterimme muotoa. Maestro Henrikin lyijyisen terän ja ryhmämme vision ansiosta työ oli tapaamisessamme jo viimeistä silausta vaille valmiina. Pohdimme mahdollisia vaihtoehtoja, miltä oma mahtava esityksemme loppujen lopuksi näyttäisi. Puntaroimme eri mahdollisuuksia ja väittelimme lähes reunatuntemuksille asti, miten toteutamme tämän. Meillä on kyllä hyvä yhteishenki ryhmässä, joten pieni nokkapokka ei heikennä ryhmämme toimivuutta. No, tulimmepa sitten johonkin ratkaisuun lopulta. Sillä ei kuitenkaan ollut kovin paljoa merkitystä, koska visionäärimme Dani Da Vinci lopulta ratkaisisi, mikä on se toimiva tapa esittää tämä meidän taidoillamme. Saimme kuitenkin annettua oivat työkalut Danille! Nyt viimeisteltyä tulosta katsellessa ei voi olla kuin ylpeä ryhmämme työskentelystä. Esityksestä en voi kuitenkaan paljastaa tässä vaiheessa vielä mitään. Huomenna Minervassa mahdollisuus tulla katsomaan!

Olemme ryhmämme kanssa tulleet siihen tulokseen, että Kaisu Mälkin tutkimus on aika hyvin meidän hallussamme. Käsitteistö ja tutkimusmenetelmät on selvillä ja odotamme innolla tulevia tehtäviä ja haasteita. Sen verran voimme kertoa tässä vaiheessa, että Mälkki tulee olemaan suurissa ongelmissa kanssamme tutkijatentissä.

Mitkä modaliteetit?

Nimikkotutkijoidemme Janne Varjon ja Mira Kalalahden artikkelissa Koulumarkkinoiden valjastajat – kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta on tutkimuksen analyysissa käytetty modaliteetteja. Aikaisemmassa blogi postauksessamme on niitä hieman avattu, mutta avataanpa hieman lisää!

Eli tutkijat lähtivät analysoimaan aineistoa modaliteettien kautta. Tapa oli heille uusi, ja diskurssianalyysiä oli tehty aiemmin, joten he kokivat modaliteettien tuovan uutta tulokulmaa analysoinnissa.

Analyysissa on siis hyödynnetty pragmaattisen modalisuuden käsitettä. Pragmaattisella modalisuudella määritellään toimijoiden välisiä suhteita. Kyseisessä tutkimuksessa neljä pääryhmää ovat tahtominen, täytyminen, osaaminen ja kykeneminen. Nämä neljä pääryhmää on vielä jäsennelty kahdella eri tavalla. Ensimmäisellä jäsentelyllä pääryhmät on jaettu eksotaktisiin ja endotaktisiin modalisuuden lajeihin.

Eksotaktisia ovat kykeneminen ja täytyminen – ne ovat puhujan ulkopuolisten tekijöiden aikaansaamia ominaisuuksia.

Endotaktisia ovat osaaminen ja tahtominen – puhujan sisäistämiä, sisäsyntyisiä voimavaroja.

Toisella jäsentelyllä pääryhmät on jaettu virtuaalisiin sekä aktuaalisiin modalisuuden lajeihin.

Virtuaalisia ovat täytyminen ja tahtominen – ne vaikuttavat siihen, että tavoiteltu kohde mielletään arvokkaaksi, ja tekijälle muodostuu velvollisuus tavoitella sitä.

Aktuaalisia ovat kykeneminen ja osaaminen – ne tekevät tekijän toiminnan ymmärrettäväksi.

Kuhunkin neljään modalisuuden lajiin liittyy erilaisia asioita, joilla se ilmenee. Tahtominen liittyy esimerkiksi motivaatioon, kykeneminen mahdollisuuksiin toimia jossakin tilanteessa tietyllä tavalla, osaaminen tietoihin ja taitoihin sekä täytyminen erilaisiin velvoitteisiin.

Haastatteluista on siis poimittu ilmaisuja, jotka sopivat näihin modaliteetteihin, ja ne on sijoitettu jaottelujen mukaan niihin sopiviin kohtiin, jonka jälkeen on tuloksia lähdetty tulkitsemaan.

Ja näin on tutkimuksemme modaliteetteja avattu hieman tarkemmin!

#eriarvoiset

 

Miksi universalismi?

Kurssi on edennyt jo pitkälle, joten koimme, että tässä vaiheessa olisi hyvä esitellä tutkimuksemme hieman syvemmin ja avata enemmän tutkijahaastattelussa esiin tulleita aiheita ja omia ajatuksiamme. Artikkelinamme meillä on Janne Varjon ja Mira Kalalahden Koulumarkkinoiden valjastajat – kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta. Tutkijoilla ei ollut selkeää tutkimuskysymystä ja analyysitapakin muuttui tutkimuksen edetessä. Tarkoituksena kuitenkin oli lähestyä kouluvalintaa tarkastellen, löytyisikö siitä hyviäkin puolia; Suomessa yleinen puhetapa kun on, että kouluvalinnalla on vain huonoja seurauksia.

Tutkijat valitsivat tutkimustavakseen laadullisen tutkimuksen, sillä ei ole keksitty tarpeeksi spesifejä mittareita, joilla mitata kouluvalintaa ja eriarvoisuutta. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea lautamiestä ja kuutta virkamiestä kolmesta Suomen kunnasta, joissa tapahtuu kouluvalintaa. Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka hankalaa haastateltavia oli tavoittaa, ja että jotkut haastateltavat ohjasivat tutkijoita aluksi vain lukemaan aiheesta haluttomina vastaamaan henkilökohtaisesti kysymyksiin. Eräs haastateltavista suostui haastatteluun vasta, kun hänelle selvennettiin, että vastaaminen tapahtui anonyymina. Voidaankin pohtia, miksi haastateltavien oli vaikea puhua omalla äänellään, vaikka haastateltavan ja kunnan anonymiteetti oli taattu. He pyrkivätkin lähinnä vastamaan kunnan virallisen kannan mukaisesti, joten kuntien virkamiesten vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia.

Tutkijat lähtivät analysoimaan aineistoa modaliteettien kautta, joka oli heille uusi ja siksi mielenkiintoinen menetelmä. Modaliteettejä oli neljä: tahtominen, täytyminen, osaaminen ja kykeneminen. Analyysissa eriteltiin haastateltavien puheessa ilmeneviä modaliteettejä koskien kunnissa esiintyvää kouluvalintaa ja sen vaikutuksia. Voimakkaimmin korostui tahtomisen modaliteetti: kunnat tahtovat universalismin periaatteen mukaisesti huolehtia koulujärjestelmän tasaisesta laadusta ja välttää koulujen eriytymistä ja selektivismiä.

Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna näin vahvaan universalistiseen koulutuspolitiikkaan on suhtauduttu kummaksuen. Esimerkiksi Ruotsissa on paljon yleisempää ajatella kouluja yrityksinä, jotka ansaitsevat rahaa: on hyväksyttävämpää ostaa peruskoulutusta valitsemalla lapselle yksityinen, listauksissa menestynyt koulu. Suomessa tällainen puhe puuttuu lähes kokonaan. Yhdysvaltalaiset toimittajat taas olivat järkyttyneitä luettuaan Varjon ja Kalalahden artikkelin; heistä Suomi vaikuttaa ahdistavalta sosialistiselta valtiolta, jossa kunnat hallitsevat koulutusmarkkinoita ja yksilöltä puuttuu vapaus tehdä koulutukseen liittyviä valintoja. Myös Koreassa on ihmetelty, eivätkö suomalaiset vanhemmat halua lapsilleen mahdollisimman hyvää tulevaisuutta. Herää ajatus siitä, miten itsestäänselvyys universaali koulutusmalli meille suomalaisille on. Miksi haluamme kaikille tasaveroisen koulutuksen, vaikka hyvätuloisilla vanhemmilla voisi olla mahdollisuus saada lapsensa kilpailutettuun ja parhaaseen kouluun? Onko egalitarismi juurtunut niin syvälle suomalaiseen arvoperustaan, että näemme mahdottomana siirtymisen uusliberalistisempaan koulutuspolitiikkaan naapurivaltiomme ja monien muiden maiden tapaan? Toisaalta vahva universalistinen ajattelu ja sen tuottama menestys voivat olla juuri ne syyt, miksi Suomen koulutuspolitiikka kiinnostaa maailmanlaajuisesti.

 

-Eriarvoiset

Tutkimus hallussa vai onko sittenkään?

Viime viikolla saimme uuden oppimistehtävän, joka tuntui alkuun ehkä hiukan epäselvältä ja vaikealtakin. Mikä ihme se meidän tutkimuksemme näkökulma on ja mitä nämä kaikki vaikeat käsitteet oikein tarkoittavat? Vaikeus varmasti johtui siitä, että emme olleet vielä päässeet ihan täysin jyvälle nimikkotutkijamme tekstistä, jota löytyy siis yli kaksikymmentä sivua englanninkielellä. Tutkijatapaamisesta oli kyllä paljon hyötyä, mutta tutkimuksen ymmärtäminen vaatii kyllä tutkimustekstin ymmärtämisen ihan näin suomen kielellä. Fysiikka ja englanninkielen taito eivät vain taida olla ryhmämme vahvuuksia, mutta eiköhän me tästä haasteesta selvitä vielä hymyssä suin.

Ryhmämme on saanut runsaasti kysymyksiä tutkimuksestamme teiltä muilta ryhmiltä. Meillä ryhmän keskuudessakin tuntuu näitä kysymyksiä riittävän liiaksikin. Helpotimme tehtäväämme jakamalla tekstin osiin ryhmämme kesken, jotta jokainen sai omat suomennettavat osuutensa. Parin sivun suomennos ei tuntunut suurelta hommalta, mutta jouduimme kyllä kaikki aikamoisen urakan eteen. Hiki otsalla ollaan koluttu google kääntäjät, sanakirjat ja ties mitkä sivut läpi, sekä väännelty sanoja eri muotoihin ja järjestyksiin, jotta lauseissa olisi mitään järkeä. Suomennokset saatiin kyllä kaikki aikaseksi ja seuraavaksi sitten yritetään vain ymmärtää. Luultavasti tarvitsemme vielä tutkijamme apua osataksemme vastata mietityttäviin kysymyksiin ja onneksemme hän lupasikin tutkijatapaamisellamme, että hänelle saa lähettää sähköpostia ja soittaakin tarvittaessa.

Lukuisiin kysymyksiin vastaten ja tutkimustamme hiukan teille avaten, tutkimuksemme kertoo siis fysiikan opettajaksi opiskelevien yhtenevästä oppimisesta käsitekarttoja tulkiten. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymyksiin siitä, että kuinka tärkeät yhteydet käsitteiden välillä voidaan esittää käsitekartoilla kokeilujen ja mallien avulla, sekä kuinka tällaisia käsitekarttoja voidaan analysoida paljastamaan eroja käsitteellisen koherenssin tasolla? Tutkimus halusi arvioida yhtenäisyyttä opiskelijoiden tietämyksessä ja ymmärtämisessä. Käsitekartoista tulkittiin käsitteiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia. Tutkimusta on analysoitu episteemisen analyysin neljällä kriteerillä, joita ovat ontologia, faktat, metodologia ja pätevä perustelu, sekä rakenteellisella tarkastelulla. Tulokset olivat hajanaisia edistyneemmilläkin opiskelijoilla.

Voi olla myös mahdollista, että jos itse nimikkotutkijamme Maija Nousiainen sattuisi lukemaan blogiamme, olisi hän kauhusta kalpeana, kuinka olemme tulkinneet hänen tutkimuksensa täysin väärin. Toivottavasti kuitenkin olemme oikeilla raiteilla.

 

 

Mietteitä tutkijatapaamisen jälkeen

Perjantaina 30.9. kiirehdimme aamutuimaan kirpeässä syyssäässä KUPOLIn tiloihin Siltavuorenpenkereelle tapaamiseen nimikkotutkijoidemme kanssa. Muista ryhmistä poiketen meillä oli kaksi tutkijaa, Janne Varjo sekä Mira Kalalahti. Suurimmalle osalle Janne Varjo onkin tullut tutuksi P2-kurssin luennoitsijana. Mira Kalalahti ei sen sijaan ole kasvatustieteilijä, vaan väitellyt tohtoriksi sosiologiasta.

Alussa olimme hieman jännittyneitä, sillä emme tienneet mitä odottaa tapaamiselta. Monet meistä uskoivat, että tapaisimme nimikkotutkijamme vasta tutkijatentissä, joten tämä tapaaminen tuli hieman puun takaa. Alkujännityksen jälkeen huomasimme, ettei syytä hermoiluun ollut, sillä tutkijamme suhtautuivat meihin ja kysymyksiimme mielenkiinnolla, ja täydensivät asioita, joita emme olisi ehkä huomanneetkaan kysyä.

Jo alussa huomasimme, ettei meille annettu lööppi niinkään kuvannut samaa asiaa kuin tutkijamme olivat tutkineet. He myönsivätkin, että se oli tullut kirjoitettua hieman aiheen vierestä. Keskustelun myötä tuli kuitenkin ilmi, että heidän aiemmat tutkimuksensa liittyivät juurikin perheisiin ja heidän tekemiin kouluvalintoihin ja sen vaikutuksiin, niin kuin mekin olimme tutkimusta suunnitelleet. Nämä aiemmat tutkimukset olivatkin innoittajina tähän kyseiseen tutkimukseen. Eroina huomasimme  myös “eriarvoisuus”-käsitteen tulkinnan ja pohdinnan. Ryhmässämme käytimme paljon aikaa sen määrittelyyn, mutta oikeassa tutkimuksessa termi oli paljon pienemmässä roolissa.

Tutkimuksessa haastateltiin kolmen kunnan virkamiehiä ja lautakunnan jäseniä. Haastattelussa kysyttiin mm. Kouluvalinnan vaikutuksista, seurauksista ja niiden ennakoinnista kunnissa, sekä miten asiaa käsitellään ja hallinnoidaan.  Järkytykseksemme kuulimme, että lautakunnan jäsenet eivät oikeastaan osanneet sanoa juurikaan kouluvalintaan liittyviä vaikutuksia tai niihin liittyvää toimintaa tai sitä mitä asioille pitäisi tehdä. Päättäjinä heillä tulisi mielestämme olla konkreettista tietoa ja näkemystä kouluvalinnan seurauksista, jotta toimivia päätöksiä syntyisi.

mother-of-god-meme-589

Kokonaisuudessaan saimme mielestämme kysyttyä oleellisia kysymyksiä koskien tutkimusta. Pintapuolisesti uskomme ymmärtävämme nyt ainakin syvemmin tutkijoidemme näkemyksiä, josta on helpompi jatkaa eteenpäin. Ekstrana oli mielenkiintoista huomata, kuinka meidän tekemä tutkimussuunnitelmamme erosi nimikkotutkijoidemme tutkimuksesta.

– Eriarvoiset

 

“Kelaa, ett nää on tutkinu tätä jo kymmenen vuotta!”

Ryhmämme saapui torstai-aamuiseen tutkijatapaamiseen edellisen päivän seikkailujen uuvuttamana. Olimme pitkien ryhmän sisäisten neuvottelujen jälkeen päätyneet siihen lopputulokseen, että Fuksiseikkailua seuraava päivä on tapaamisen kannalta pikemminkin uhka kuin mahdollisuus, mutta toteutettavissa, mikäli se on ainut nimikkotutkijamme Heta Tuominen-Soinin aikatauluihin sopiva päivämäärä.

Ja kuinkas kävikään!

Suuremmat voimat selkeästi rankaisivat meitä edellisen illan hauskanpidosta, sillä haastattelua varten varaamamme tila oli saanut osakseen odottamattoman suuren suosion ja joutunut tuplabuukkauksen kohteeksi. Siirsimmekin suosiolla kokoonpanomme Athenaan sohvaryhmän huomaan.

Heta kertoi meille paljon uutta tietoa ja taustaa FinEdu-hankkeesta, jonka tavoiteorientaatiota mittaavaa osa-aluetta hän oli lähemmin tarkastellut sekä hänen tehtävistään hankkeeseen liittyen. Meillä oli myös vihdoin mahdollisuus esittää aineistoa lukiessa esiin nousseet kysymykset. Päätimme nauhoittaa haastattelun, jotta Hetan vastaukset tallentuisivat ilman omien näkökulmien luomaa vääristymää. Tämä myös mahdollisti sen, että jokainen saisi keskittyä kysymysten esittämiseen ja uusien pohtimiseen sekä omien ajatusten jalostamiseen vastausten kirjoittamisen sijaan. Myöhemmin hankkeen tiimoilta heräävien kysymysten varalta saimme luvan häiritä häntä jatkossakin sähköposteilla.

Tässä muutama esimerkki haastattelun aikana esitetyistä kysymyksistä:

“Miten sinä valitsit tutkimusaiheesi?”
“Mitä sinun mielestäsi pitää ensimmäisenä ottaa huomioon, kun lähtee tekemään tutkimussuunnitelmaa?”
“Miten tutkimuksessa on otettu huomioon ns. “trollivastaukset”?”
“Otitteko tutkimuksessa huomioon sen, että opiskelijat saattavat määritellä koulumenestyksen eri tavalla?”
“Miksi juuri hanke suoritettiin juuri Kuopiossa?”
“Onko hanke synnyttänyt jatkotutkimuksia?”

Haastattelun päätteeksi Heta antoi meille paljon lisämateriaalia tutkimukseen liittyen, muun muassa “kevyeksi iltalukemiseksi” hänen väitöskirjansa sekä sähköpostiin useita hyödyllisiä dokumentteja, kuten FinEdu-hankkeen kyselylomakkeen sekä artikkeleita ja linkkejä. Uuden materiaalin sekä tapaamisen antaman tiedon myötä saimme paremman otteen tutkimuksestamme, mikä auttoi huomattavasti seuraavan oppimistehtävän tekemisessä.

Tapaamisen päätteeksi meille muodostui paljon aiempaa selkeämpi kuva tutkijan työstä. Heta korosti aiemman teorian ja oman tutkimuskentän tuntemuksen tärkeyttä. Ensimmäisen artikkelin julkaisua edelsi kolme vuotta taustatyöskentelyä ja tiedon keräämistä. Tutkimustyö vaikuttaakin vaativan tekijöiltään huomattavaa sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä, sillä jo pelkästään tähän yksittäiseen hankkeeseen on tähän mennessä laitettu yli kymmenen vuoden työpanos. Mielenkiinnon säilyminen kannalta onkin hyödyllistä, että tutkimuksen aihe on jollain tavalla osa tutkijan omia intressejä, kunhan muistaa olla objektiivinen saatavan aineiston ja sen tulkitsemisen suhteen.

motivation– Kympin tytöt

Määritelmien selvittelyä

Luennolla kävimme läpi ryhmien tutkijatapaamisia. Kommenttien perusteella tapaamiset olivat sujuneet hyvin ja osallistuneet olivat kokeneet ne mielenkiintoisiksi. Tapaaminen auttoi saamaan kosketuspintaa tutkimukseen meidän ja muidenkin ryhmien mielestä. Omaa tutkijatapaamistamme tulemme pohtimaan lisää erillisessä blogikirjoituksessa!

Tiistain luennolla aiheenamme oli pohtia tutkimuskohteiden ilmiöitä, kohderyhmiä sekä tutkimusongelmia/-kysymyksiä. Tehtävänanto ei aluksi tuntunut täysin selkeältä, mutta sen ei ollut tarkoituskaan. Kyseisten termien määrittely on harvoin helppoa ja yksiselitteistä itse tutkijallekaan. Saimme tehtäväksemme määritellä kyseiset termit oman nimikkotutkijamme tutkimuksesta. Aikaa tähän oli puoli tuntia ja tämä puolituntinen sisälsi taas laajan kirjon mielipiteitä. Pääsimme kuitenkin yhteisymmärrykseen ja määritelmiksi muodostuivat seuraavanlaisiksi:

Ilmiönä, eli tutkimuksen valokeilassa olevana asiana, pidimme tavoiteorientaatioita näkökulmana opiskelumotivaatioon. Tutkimuksen kohteena, eli mistä ja keneltä aineisto saadaan, olivat tutkimuksen 15- ja 17- vuotiaat nuoret opiskelijat. Tutkimuskysymykseksi määrittelimme erilaiset tavoiteorientaatioprofiilit sekä niiden vaikutuksen hyvinvointiin, kouluhyvinvointiin, motivaatioon ja koulumenestykseen. Määrittelyn jälkeen jaoimme ajatuksia muiden ryhmien kanssa, mikä osoittautui hieman haasteelliseksi puutteellisen kuuluvuuden vuoksi.

Luennon jälkeisessä ryhmätapaamisessa pohdimme seuraavaa oppimistehtävää, jossa tuli määritellä nimikkotutkimuksemme keskeiset käsitteet sekä teoreettinen näkökulma. Artikkelin sisältö ei ollut tuoreimmassa muistissamme, joten vastauksissa syntyi hieman hapuilua. Päätimme tutustua saamiimme materiaaleihin itsenäisesti ja tavata uudelleen perjantaina, jolloin kokoaisimme ajatukset yhtenäisiksi vastauksiksi. Suunnitelmissamme on esittää syntyneet määritelmät videomuodossa, jossa tulisi esiin mm. erilaiset tavoiteorientaatioprofiilit. Perjantain ideariiheä odotellessa!

aivojumppa

xoxo, kympin tytöt

Tutkija Mälkin kanssa avoimina

Me aivojumppaajat tapasimme eilen oman nimikkotutkijamme Kaisu Mälkin. Keskustelu oli niin vauhdikasta, että jouduimme lopettamaan melkeinpä kesken kun keskusteluun varatut kaksi tuntia oli tullut täyteen.

Asia, joka kenties yllätti ryhmämme jäsenet toiseksi eniten, oli se kuinka suoraan, avoimesti ja rehellisesti me asioista keskustelimme (mikä yllätti eniten selviää myöhemmin). Ensimmäisen vuoden fuksille oli helpottavaa ja armollista huomata, että eivät ne tutkijatkaan kaikkea tiedä, hekin ovat ihmisiä omine epävarmuuksineen ja heikkouksineen. Mälkki kertoi avoimesti omista epävarmuuksistaan tutkimuksen kirjoittamisen prosessin aikana. Esimerkiksi jo se, että hän uskaltautui kutsumaan tutkimuksensa tulosta TEORIAKSI vaati rohkeutta. Teorioitahan yleensä kehittävät harmaahiuksiset emeritus-professorit eivätkä nuoret naistutkijat…

Mälkki ei myöskään hävennyt kertoa, että tutkijatyyppinä hän on parhaimmillaan tutkimustyössä ja että hänen kehittämänsä teoriansa tunnetuksi tekeminen laajalle yleisölle ja toisaalta eteenpäin vieminen käytäntöön ei ole juurikaan edennyt. Jopa kunnollinen nimi hänen teorialleen on jäänyt antamatta.

Kaikista yllättävintä ja odottamattominta olikin se, että juuri meidän aivojumppaajien joukosta sattuu löytymään markkinoinnin, tuotteistamisen ja kaupallistamisen asiantuntijoita. Siis juuri sitä osaamista, jota Mälkki kovasti kaipaa, jotta hänen upea teoriansa saadaan vietyä käytäntöön ja tietenkin mahdollisimman laajaan käyttöön. Emme toki tiedä kuinka paljon lopulta voimme Mälkkiä tuotteistamisen haasteen kanssa auttaa mutta ainakin siemen on nyt kylvetty. Ehkäpä me voimme ainakin pohtia näitä markkinoinnillisia(kin) näkökulmia kurssin edetessä. Ja kukapa sitä tietää, mihin loistavasti alkanut yhteistyömme vielä johtaakaan…

Aivojumppaaja Liisa

Päiväretki Kumpulaan

Toisella tapaamisella meille paljastettiin nimikkotutkijamme ja meidän ryhmämme tutkija on Maija Nousiainen. Pääsimme tutustumaan tutkijaan orientoivien tekstien avulla. Ryhmämme oli hiukan kauhun vallassa yli 20 sivua pitkän englanninkielisen fysiikkaan liittyvän tekstin ja pelottavien kaavioiden vuoksi. Saimme kuitenkin laadittua kysymyksiä tutkijatapaamista varten, sekä sovittua tapaamisen tutkijan kanssa.

Viime perjantaina suuntasimme sitten Kumpulaa kohden ja tapasimme tutkijamme Nousiaisen. Fysiikan laitos näytti huomattavasti erilaiselta, kuin meidän tilamme täällä Siltavuorenpenkereellä. Ehkä pieni jännitys oli päällä, mutta se hupeni Maijan saapuessa hakemaan meidät aulasta.

Tapaaminen sujui hyvin rennoissa tunnelmissa ja tutkijaamme oli ilo kuunnella, sekä hänelle oli helppo esittää kysymyksiä. Tutkimus ei juurikaan liittynyt meidän saamaamme lööppiin “Fysiikan opettajat eivät osaa fysiikkaa”, vaan se kertoi enemmänkin fysiikanopettajaopiskelijoiden oppimisesta käsitekarttojen avulla. Omaa tutkimussuunnitelmaamme tehdessämme mietimme kovasti sitä, miten saamme tutkimuksen rajattua tarpeeksi hyvin, mutta tutkijaa kuunnellessa totesimme, että rajausta on turha miettiä. Tutkimus aukesi kyllä paljon paremmin ja pääsimme ainakin joten kuten perille tutkimukseen pääpiirteiltään. Koko meidän ryhmällämme oli pää pyörällä kaikista fysiikkaan liittyvistä asioista, eikä meistä harmillisesti löydy yhtäkään fysiikan taitajaa. Aiheena tämä on meille hyvin vaikea, mutta meidän on vain paneuduttava kahta kauheammin saamaamme tekstiin ja sen sisältöön.

j j2