Uskonto ja katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa

Oppimistehtävä 4, nimikkotutkimuksen aineisto.

Tutkimuksemme on muodoltaan teoreettinen tutkimus, joka ei sisällä kenttätutkimusta eikä muutakaan tutkimusta. Teoreettinen tutkimus perustuu tutkimuskohteeseen perehtymiseen ajatusrakennelmien kautta. Teoreettisessa tutkimuksessa ei havainnoida tutkimuskohteita välittömästi, vaan kohteesta pyritään hahmottamaan käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksessa ei ole siis konkreettisia aineistohankinnan instrumenttaja.

Aineistona Poulter&Kuusisto ovat käyttäneet tutkimuksensa pohjana kirjoittajien erilaisissa työryhmissä tekemää tutkimusta, erityisesti Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttaman Monikulttuuriset lapset ja aikuiset päiväkodeissa (MUCCA) -tutkimushankkeen tuloksia. Mitä nämä tulokset ovat, ei ilmene tekstistä. Ryhmämme jäi miettimään, miksi näitä tuloksia ei tuoda artikkeliin laajemmin? Kyseisellä aineistolla pyritään luomaan keskustelua uskontokasvatuksesta varhaiskasvatuksessa, ja aiheen arkaluontoisuudesta päiväkodeissa ja yhteiskunnassa.

Vaikka kyseessä olikin teoreettinen tutkimus, oli artikkeli silmiä avaava ja toi konkreettisia vastauksia käytännön kysymyksiin ja toimintamalleja uskontokasvatukseen päiväkotiarjessa. Tutkijatapaaminen avasi tekstiä ja tuki käsitystämme aiheen monimutkaisuudesta ja ajankohtaisuudesta.

Katsomuskasvatus: Jasmin Rautio, Annika Tiainen, Laura Saikkonen, Sanni Seppälä, Roosa Karttunen, Jonna Etelämäki, Riikka Takala, Emmi Tuokka, Flavia Di Nola-Vatanen, Aletta Palosaari

One Reply to “Uskonto ja katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa”

  1. Teidän aihe on erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen ja koskettaa varmasti meitä kaikkia tulevassa työssämme. Loistavaa, että tästä jäi teille myös jotakin pohdittavaa ,esimerkiksi mahdollisia jatkotutkimuksia ajatellen.

    Teorian ja näkökulman käsitteet voivat tutkimuksessa liittyä läheisesti toisiinsa, sillä tietyt näkökulmat voivat sisältää jonkinlaisia teoreettisia oletuksia. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimuksen näkökantaa ja mahdollisia teorioita selvennetään poimimalla tutkimukseen tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta mielekkäitä teorioita.

    Lähde:
    Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Teoria ja tutkimus. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

    Sonja/ ryhmä 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *