Lähikehityksen vyöhyke Kohti tutkivaa työtapaa -kurssilla

Artikkelimme (Kentz, Sintonen & Lipponen, 2017) teoreettisena viitekehyksenä oli sosiokulttuurinen näkökulma, jolla on vygotskylaiset juuret. Tässä blogitekstissä käytämme tätä näkökulmaa pohtimaan vertaisoppimistamme Kohti tutkivaa työtapaa -kurssilla. Haluamme tämän blogitekstin avulla tuoda esille jokaisen ryhmäläisen äänen. Jokainen on saanut kirjoittaa oman kappaleensa juuri sellaiseksi kuin haluaa, joten lukijalle teksti saattaa nyt toistaa itseään, mutta toivomme, että lukija saa tekstistämme oivalluksia ja oppii uutta. Olemme suorittaneet tutkivaa oppimista.

Lähikehityksen vyöhyke (engl. zone of proximal development) on L. S. Vygostkyn (1896-1934) luoma käsite. Se edustaa ihmisten muodostumassa olevia taitoja. Ulkopuolelta tuleva apu ja tuki luovat toiminnalle tuen, jonka varassa ihminen pystyy suorittamaan vaativampia tehtäviä kuin yksin olisi mahdollista. Tuen pitää olla oikea-aikaista ja riittävää. (Lonka, K. 2014. S. 74-75.)

Sosiokulttuurinen näkökulma oppimiseen tarkoittaa , että oppiminen tapahtuu kulttuurisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sosiokulttuurinen näkökulma on vahvistunut viime vuosina. Esimerkiksi “yksilöllinen oppiminen” ei tarkoita sitä, että oppilas oppisi parhaiten opettajan kanssa kahdestaan ja vain hänen tarpeisiinsa pitäisi kiinnittää kaikki huomio. Päinvastoin, oppilaat paljon toisiltaan ja vaikuttavat toistensa toimintaan. Tähän tarvitaan itsesäätelyn taitoa. Oppimista edistää oppimisyhteisön toimiminen asiantuntijayhteisön tavoin. (Lonka, K. 2014. S. 72-74.)

“Isossa ryhmässä työskentelyn haasteeksi voi muodostua monet erilaiset työskentelytavat sekä persoonat. KoTT-kurssin ryhmässämme osallistujia on 12 henkeä, mikä on mielestäni liian suuri määrä ryhmän tasapainoista työskentelyä, ryhmätöitä, keskusteluja ja yhteisesti kirjoitettavia tekstejä ajatellen. Varsinkin ujompien tai hiljaisempien pohtijoiden voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin. Kyse ei välttämättä ole siitä, etteikö hiljaisemmille annettaisi ollenkaan tilaa tai mahdollisuuksia, vaan ryhmän nopeampien ja reippaampien tuodessa keskusteluun jatkuvasti uutta sisältöä, voivat hitaammat jäädä pohdintoineen jalkoihin. Pienemmässä ryhmässä keskustelut ovat usein tiiviimpiä ja rauhallisempia, jolloin omien ajatusten tuominen on paitsi ryhmän kannalta tärkeämpää, myös helpompaa.”

Ryhmätyöskentely on ollut haastavaa KoTT-kurssilla, sillä nimikkotutkijaryhmät ovat olleet isoja hallita. 12 ihmistä samassa ryhmässä on auttamatta liikaa. Ryhmässä on erilaisia persoonia ja erilaisia motivaatioita kurssin suorittamisen ja oppimiseen. Osa on tutkijatyyppejä ja osa tekijätyyppejä. Ryhmissä on pitänyt keskustella, tuottaa tekstejä ja tehdä esitelmiä. Eri persoonat ja temperamenttierot pitäisi osata ottaa huomioon ryhmätöitä tehdessä ja tämä muuttuu sitä haastavammaksi mitä enemmän ryhmässä on ihmisiä. Samalla harjoittelemme työelämätaitoja. Lastentarhanopettajina me teemme työtä moniammatillisissa työyhteisöissä, joissa pitää osata ottaa huomioon erilaiset koulutustaustat, persoonallisuudet, osaamistaidot, kiinnostuksen kohteet ja ennen kaikkea lapset. Tämän KoTT-kurssin suoritusta voisi verratakin lapsiin: meillä on yhteinen tavoite eli lastenkasvatus eli hyvän arvosanan saaminen. Emme harjoittele työelämätaitoja pelkästään työelämäkursseilla ja työharjoitteluissa, vaan läpi yliopiston eri kursseilla ja pienryhmissä.

”Ryhmätyöskentelyssä yhteistyö ja -ymmärrys on tärkeää. Kaikille pitää antaa mahdollisuus kertoa mielipiteensä, mutta itse pitää olla myös aktiivinen ja kertoa mielipiteensä kun sitä kysytään. Ryhmätyöskentelyä helpottaa se, jos tuntee ryhmän jäsenet entuudestaan ja tietää millaisia persoonia he ovat. On tärkeää ottaa jokainen huomioon yksilönä, hiljaisia jäseniä yritetään saada osallistumaan ja äänekkäämpiä saada antamaan puheenvuoroja muillekin. Erilaiset persoonat vaikuttavat työskentelyn helpouteen/vaikeuteen, mutta sitäkin on hyvä harjoitella, koska tulevassa työelämässämme päiväkodeissa joutuu tekemään yhteistyötä. Myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat haastavia. Tämä on tärkeää myös opettaa lapsille, sillä päiväkodin aikuiset toimivat suorana esimerkkinä heille arjen työelämässään. Lapsilla on myös tapana matkia ja kopioida aikuisia, myös silloin kun luullaan etteivät lapset kuuntele. Toimiva työyhteisö on olennainen osa myös hyvinvointia.”

‘“Kurssin idea on mainio: Kohti tutkijuutta tutustumalla tutkimukseen ja samalla tehdä itse tutkimusta. Nykypäivänä vaadittu teknologian hyödyntäminen opetuksessa ei ole kuitenkaan saavuttanut vaadittua määrää digiloikkaa. Tämä ilmenee teknologisena häsläämisenä, joka on selkeästi heikentänyt opettajien mahdollisuuksia säädellä lähikehityksen ja vertaisoppimisen vyöhykkeitä.”

Artikkeliksemme valikoitui teksti, joka käsitteli kolmen tutkijan (Maj-Britt Kentz, Sara Sintonen ja Lasse Lipponen) yhdessä tekemää tutkimusta. Nimikkotutkijan kanssa keskustellessamme saimme tietää, miten kolme tutkijaa olivat käytännössä työskennelleet yhdessä. Esimerkiksi videoaineistoa tukevia haastatteluita oli tutkijoista tehnyt kaksi. Niin ikään kaksi tutkijaa olivat tehneet aineistosta alustavaa analyysiä, jonka kolmas tutkijoista oli tarkastanut.

Sintosen ym. työskentelytapa osoittaa mielestäni hyvin sen, miten tutkimusta voidaan tehdä ryhmänä. Kuten Sintosen kertoma osoittaa, ei ryhmätyöskentelyn tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikki tekevät kaikkea. Yhteinen työmäärä voidaan jakaa vastuualueisiin, jolloin samaan aikaan voidaan aikaansaada useita asioita.

Kohti tutkivaa työtapaa -kurssin ryhmämme oli varsin suuri, 12 jäsentä. Esimerkiksi Pruuki (2008, s. 64) toteaa, toimivan pienryhmän käsittävän yleensä 4-7 jäsentä. Ryhmäämme voisikin luonnehtia jäsenmääränsä perusteella suurryhmäksi. Suurryhmässä aktiivisen keskustelun mahdollisuus saattaa vaarantua ja toiminnan keskiössä on kenties yksittäinen opiskelija tai opettaja (Pruuki, 2008, s. 64)

Katson kuitenkin, että suurikin ryhmä voi toimia tehokkaasti, mutta se edellyttää vastuualueiden selkeää jakamista. Parhaillaan tämän kurssin viitekehyksessä suuri ryhmä voisi mahdollistaa esimerkiksi useiden blogikirjoitusten tuottamisen ja aktiivisen muiden kirjoituksiin kommentointiin.

Ihanteellisessa ryhmässä olisi avoin ilmapiiri, jossa jokainen voisi tuoda omat ajatuksensa julki. Koska ryhmätyöskentelyssä on kyse yhteisistä päätöksistä, olisi jokaisen oltava tarvittaessa myös valmis joustamaan. Jotta tämä onnistuisi ja tekisi työskentelystä helppoa ja mielekästä, olisi ryhmän koon hyvä olla riittävän pieni, n. 4-8 henkilöä.

“Toimiva ryhmä on mielestäni sellainen, jossa jokainen saa halutessaan äänensä kuuluviin ja jossa kuitenkin voidaan tehdä yhteisiä kompromisseja. Lisäksi tulisi ottaa huomioon erilaiset persoonat ja antaa heille mahdollisuus osallistua omalla tavallaan työskentelyyn. Näin voitaisiin välttyä väärinymmärryksiltä ja erimielisyyksiltä. Tämä on tietysti haastavaa toteuttaa, etenkin ryhmäkoon ollessa liian suuri. Olemme huomanneet tämän KoTT-kurssilla, jossa ryhmissä on parhaimmillaan 12 jäsentä. Näin isossa ryhmässä toimivan ryhmän kriteerit eivät välttämättä täyty, sillä joukossa on monenlaisia persoonia ja esimerkiksi hiljaisemmat voivat jäädä äänekkäämpien varjoon eivätkä saa omia mielipiteitään esille.”

“Toimivassa ryhmässä kaikkia kuunnellaan ja kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. Tärkeät päätökset tehdään yhdessä ja jokainen hoitaa oman osuutensa. Mielestäni hyvässä ryhmässä myös johtaminen jakautuu melko tasaisesti.”

“Toimivassa ryhmätyöskentelyssä jokainen ryhmän jäsen saa riittävästi puheenvuoroja ja kaikille annetaan mahdollisuus osallistua työskentelyyn. Toimiva ryhmä on avaintekijä onnistuneeseen lopputulokseen. Avoimeen ilmapiiriin auttaa, että ryhmän jäsenet tuntevat toisensa. Keskusteleminen on tärkeää, jotta kaikki ymmärtävät asiat samalla tavalla. Kun ryhmän koko lähenee 12 henkilöä, niin työskentely muuttuu haastavammaksi. Aktiivinen osallistuminen on helpompaa pienemmässä ryhmässä. Meidän tulevassa työssämme ryhmätyöskentely on yksi tärkeimmistä asioista ja sitä onkin hyödyllistä harjoitella. Aina ryhmän ei tulekaan olla asioista samaa mieltä ja täytyy tehdä kompromisseja. “

‘’Ryhmässä työskentely on aina haastavaa, sillä samassa ryhmässä on erilaisia persoonia ja kaikilla on erilainen tapa työskennellä ja tehdä asioita. Hyvää ryhmätyöskentelyä onkin tulla toimeen ryhmäläistensä kanssa ja pystyä työskentelemään ryhmässä, vaikka kaikkien työskentelytapoja ei arvostaisikaan. KOTT ryhmät ovat olleet suuria 10-12 opiskelijaa verrattuna muiden kurssien vastaaviin ryhmiin 3-6 opiskelijaa. Suuressa ryhmässä on hankalampi saada kaikkien ääni kuuluviin. Tietysti on hyvä, että opimme ryhmätyötaitoja sillä tulemme niitä tulevaisuudessakin tarvitsemaan, mutta ei päiväkodeissa samassa ryhmässä työskentele kuin maksimissaan seitsemän henkilöä samassa tiimissä/ryhmässä.’’

“Ryhmätyöskentely on tärkeää työelämässä ja sitä on hyvä harjoitella jo opiskeluvaiheessa. Tällaiset ryhmätehtävät, joita olemme KOTT ryhmissä tehneet on varmasti jakanut mielipiteitä. Ryhmätyöskentely on haastavaa kun ryhmissä on erilaisia persoonia ja kaikilla on erilaiset tavat toimia. On tärkeää että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja voivat kertoa mielipiteensä.”

“Ryhmätyöskentelyssä on sekä hyvät että huonot puolensa. Parhaimmillaan ryhmässä toimiminen on tehokkaampaa kuin yksin toimiminen, sillä ryhmän eriävät mielipiteet auttavat kehittämään kriittistä suhtautumista asioihin. Olemme kuitenkin todenneet, että ongelmaksi varsinkin isossa ryhmässä tulee se, että ihmisillä on eriävät kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. Jotkut myös toimivat ryhmässä luonnostaan aktiivisemmin kuin toiset, jolloin hiljaisempien ihmisten mielipiteet saattavat jäädä huomiotta. Ryhmässä toimimisen taidot ovat tulevan työmme kannalta erittäin tärkeitä ja siksi ryhmätunnit ovat mielestäni opiskelussa yhtä tärkeitä kuin yksilötehtävät, ehkä jopa tärkeämpiä. Kukaan ei pysty oppimaan vuorovaikutustaitoja massaluennoilla istuen.”

-Ryhmä 8

LÄHTEET:

Lonka, K. (2014). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa: tietoa, taitoja ja työkaluja. Helsinki: Edita.

KUVALÄHDE:

Pixabay

Kuuluvatko isät päiväkotiin?

Pääkaupunkiseutua on lähipäivinä puhuttanut Iltalehden uutinen isänpäivän muuttamisesta läheistenpäiväksi. Uutisessa kerrottiin, että isänpäivä on kahdessa Helsingin päiväkodissa korvattu läheistenpäivällä kokeilumielessä. Tätä perusteltiin lapsen edulla ja perheiden monimuotoisuudella. Aiheeseen otti kantaa myös lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila. Haastattelussa Kurttila vetoaa kuntiin, ettei nimeä muutettaisi, ”Lapsia ei tarvitse suojella pettymyksiltä”. (Iltalehti, 2017) Valitsimme tämän aiheen, sillä se puhuttaa ja koskettaa meitä tulevina lastentarhanopettajina. Lisäksi isien asema lasten kasvatuksessa ja osallistumisessa lapsen elämään on murroksessa.

Lähdimme pohtimaan läheisenpäivää osallisuuden näkökulmasta. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa päiväkoteja pohtimaan vanhempien osallisuutta päiväkotien arjessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016 s. 33) Olemme siis pakotettuja pohtimaan, miten osallistamme vanhempia mukaan päiväkodin toimintaan. Yhdeksi keinoksi on todennäköisesti nähty erilaisten juhlapäivien muistaminen myös päiväkodissa esimerkiksi isän -tai äitienpäivänkahvituksena. Haasteen näihin kahvitushetkiin tuo perheiden monimuotoisuus, kaikilla lapsilla ei välttämättä ole isää/äitiä, joka pääsisi osallistumaan kahvihetkeen. On lastentarhanopettajan ammattitaitoa osata nähdä eri tilanteet ja reagoida niihin.

Isien osallisuutta päiväkodeissa on yritetty lisätä jaetun vanhemmuuden kautta. Perinteisesti äiti on ollut se, joka on enemmän sisällä lapsen maailmassa, mutta jaetussa vanhemmuudessa isällä on mahdollisuus päästä paremmin osalliseksi lapsen maailmaa. Lapsen on todettu saavan jaetusta vanhemmuudesta tukea ja turvaa kasvuun. (Ruokangas, 2015 s. 11-14).

Tämän perusteella isänpäivän viettäminen päiväkodeissa on tärkeä osa isien osallistamista. Toisaalta läheisenpäivä ei merkitse sitä, että isät eivät osallistuisi kyseisenä päivänä päiväkodin vierailulle. Se saattaa silti joillekin olla merkki siitä, että isejä ei arvosteta päiväkotimaailmassa. Tämä herättikin meissä kysymyksiä sen suhteen, että syrjiikö isänpäivän nimen muuttaminen isiä ja miten se vaikuttaa isien kokemukseen osallisuudesta lasten elämään, erityisesti päiväkotimaailmassa. Pohdimme myös sitä, että tukeeko isänpäivän muuttaminen läheisenpäiväksi vanhempien välisten ristiriitojen ylläpitämistä lapsen kustannuksella. Vanhempien väliset ristiriidat esimerkiksi erotapauksissa voivat pahimmillaan kärjistyä tilanteeseen, jossa toinen vanhempi eristetään lapsen elämästä kokonaan. (Sorokin, 2014 s. 8)

LÄHTEET:

“Isänpäivä korvataan neutraalimmalla läheisenpäivällä osassa Helsingin päiväkodeista – Päiväkodin johtaja päättää”  http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201711012200502821_u0.shtml Viitattu 3.11.2017

Ruokangas, Irma 2015. ”ISIT JA VASUT” Isien kokemuksia varhaiskasvatussuunnitelmasta, kasvatuskumppanuudesta ja osallisuudesta päivähoidossa. Opinnäytetyö, Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutus, sosionomi.

Sorokin, Marjaana 2014. LAPSEN VIERAANNUTTAMINEN TOISESTA VANHEMMASTA LAPSEN HUOLTO- JA TAPAAMISRIIDASSA – Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulma. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Varhaiskasvatussuunnitelma, Opetushallitus 2016 s. 33. Saatavilla: http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf  Viitattu: 3.11.2017

 

Ryhmä 3: Markus Björkman, Julia Haiminen, Anni Kukkonen, Matias Marjander, Kirill Muhin, Ilse Sahlberg, Hanna-Katariina Suontakanen

Mistä tunnet sä tutkimuskysymyksen?

”Tutkimus on aina vastaamista johonkin kysymykseen” (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2011, s. 33).

Tutkimuskysymyksen laadinnasta meistä jokainen on varmasti saanut vähintäänkin pienen maistiaisen: olihan kurssin ensimmäisenä oppimistehtävänä laatia tutkimussuunnitelma tutkimuskysymyksineen. Mutta millainen sitten on hyvä tutkimuskysymys ja mitä asioita sen laadinnassa on otettava huomioon?

Ronkainen ym. (2011, s. 43) asettavat hyvälle tieteelliselle kysymykselle kolme ehtoa:

  1. perusteltu
  2. kohdistuu aiheeseen, jonka tutkiminen on tarpeellista
  3. osuva

Kaikki alkaakin aihetta koskevaan aiempaan tutkimukseen perehtymisestä. Kun tarkastellaan aiempaa tutkimusta, ei huomion tulisi kohdistua vain siihen, mitä aiheesta jo tiedetään. Tarkastelun kohteena tulisi lisäksi olla, miten tietoa on tuotettu. Tällöin tutkimuskysymyksen tarpeellisuutta voidaan perustella sillä, että se kenties täysin uuden tiedon sijaan tai sen lisäksi tähtää tuottamaan tietoa uudella tavalla. (Ronkainen ym., 2011, s. 40.)

Aiempaan tutkimukseen perehtyminen on tutkimuskysymyksen asettamisen näkökulmasta myös sikäli tärkeää, että tutkimuskysymykseen sisältyy olettamuksia. Jotta kysymykseen sisältyvä olettamus on perusteltu, on tunnettava se, millaista tietoa aiheesta on saatu. (Ronkainen ym., 2011, s. 44.)

Ryhmämme laatiessa tutkimuskysymystä ensimmäisen oppimistehtävän tutkimussuunnitelmaan tutkimuskysymykseksemme muotoutui: Miksi pelaaminen syrjäyttää lukemisen lastentarhaikäisten keskuudessa? Kysymys sisältää olettamuksen, jonka mukaan pelaaminen syrjäyttää lukemisen. Perustimme olettamuksemme lööpin väitteelle ”KUKAAN EI ENÄÄ LUE, KUN KAIKKI PELAA!” Mikäli olisimme laatineet todellista tutkimussuunnitelmaa, emme tietenkään olisi voineet perustella taustaolettamuksiamme näin suppealla aineistolla. Saimme kuitenkin kysymystä laatiessamme huomata, että meidän todella on oletettava joitakin lähtökohtia, jotta voimme laatia mielekkään kysymyksen.

Tutkimuskysymyksen on lisäksi oltava sellainen, johon on tutkimuksen keinoilla mahdollista vastata. On siis kysyttävä asiaa, jonka tutkiminen on käytännössä mahdollista. (Ronkainen ym., 2011, s. 37.)

Erityisesti ryhmä, jonka ensimmäisen oppimistehtävän lööppinä oli ”MAA EI SITTENKÄÄN OLE PALLO” saattoi kenties joutua pohtimaan, miten muokata lööpistä tutkimuskysymys, johon vastaaminen on mahdollista. Kasvatustieteen keinoilla ei ehkä voida selvittää, onko maa pallo vai ei. Sen sijaan kyseessä oleva ryhmä oli ansiokkaasti rajannut tutkimuskysymyksen niin, että he päättivät tarkastella ihmisten käsityksiä maasta. Siinäpä oivallinen esimerkki realistisesta tutkimuskysymyksestä meille. Maapalloryhmä: kiitos siis teille!

Kuten kurssin lähitapaamiskerralla 11.10.17 todettiin, ei tutkimuskysymystä laadittaessa pyörää tarvitse välttämättä keksiä uudelleen. Kysymyksen ei siis aina tarvitse olla uusi ja ennennäkemätön, vaan aiemmin käytettyä tutkimuskysymystä voi soveltaa esimerkiksi erilaiseen tutkimusjoukkoon.

Tutkimuskysymys saa ja saattaa muuttua matkan varrella. Aineisto on otettava tutkimuskysymyksen muotoilussa huomioon, joten aineistoissa havaitut seikat saattavat vaikuttaa kysymykseen. (Ronkainen ym., 2011, s. 43.) Aineiston pakottaminen vastaamaan alun perin laadittuun kysymykseen ei liene hyvän tieteellisen käytännön mukaista. Kuitenkin itse kysymyksen voi muokata vastaamaan paremmin aineistoa. Nimikkotutkijamme Sara Sintonen kertoikin tapaamisessamme (6.10.17), että lukemaamme artikkelia koskevassa tutkimuksessa syntyi täysin uusi tutkimuskysymys tutkijoiden tekemien havaintojen myötä.

Tutkimuskysymys myös ohjaa tutkimuksen metodologisia valintoja: siis sitä, millaisia keinoja aiheen tutkimiseksi käytetään. Tämän vuoksi tutkijat pohtivatkin tutkimuskysymystä koko tutkimusprosessin ajan ja se on esillä vielä tutkimusta arvioitaessa. (Ronkainen ym., 2011, s. 42.)

Ryhmämme sai omakohtaisesti kokea tutkimuskysymyksen asettamisen merkityksen laatiessamme ensimmäisenä oppimistehtävänä ollutta tutkimussuunnitelmaa kuvitteelliselle tutkimukselle. Käytimme tutkimuskysymyksen laatimiseen merkittävästi aikaa: sen määritteleminen vei noin puolet koko tehtävään käyttämästämme ajasta. Vasta määriteltyämme tutkimuskysymyksemme kykenimme jatkamaan tutkimussuunnitelman tekoa ja pohtimaan muun muassa metodeita ja tutkimusetiikkaa.

Tiivistelmänä kaikesta edellä mainitusta voisin todeta: tutkimuskysymys ei ole mikään turha juttu.

Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä näin jälkeenpäin ja tekstin luettuanne olette ensimmäisen oppimistehtävän tutkimuskysymyksestänne. Kertokaa myös, millainen on teidän mielestänne hyvä tutkimuskysymys.

Emilia Haaranen / ryhmä 8

Lähteet

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. (2011). Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro Oy.

Sintonen, S. (2017). Sara Sintosen tapaaminen. Minerva-tori. 6.10.

Kuvat: Pixabay