Ryhmätyötaidot – kurssin anti tulevassa opettajan työssä?

Kohti tutkivaa työtapaa- kurssin tärkeimpänä tavoitteena tutkimuksiin perehtymisen lisäksi pitäisi mielestämme olla opiskelijoiden ryhmätyöskentely tapojen kehittäminen ja monipuolisten sosiaalisten taitojen lisääminen. Sen takia haluammekin nyt pohtia sitä, mitä kurssista jää käteen ja kuinka voimme hyödyntää oppimaamme tulevassa lastentarhanopettajan työssämme.

Kurssin aikana olemme muun muassa keskustelleet kurssin teemoista omassa pienryhmässämme, sekä laajemmin muiden ryhmien kanssa. Oman ryhmämme dynamiikka on toiminut alusta asti ideaalisti ja jokainen ryhmän jäsen on päässyt vaikuttamaan ryhmän toimintaan. Kuitenkaan kurssilla tai työelämässä tällaista toimivaa ryhmää ei aina synny. Tämän pohjalta aloimmekin pohtimaan ryhmätyöskentelyä ja sen toimivuuden tärkeyttä tulevan ammattimme puolesta. Ryhmätyöskentely on yksi lastentarhanopettajan tärkeimmistä taidoista. Hyvät ryhmätyötaidot korostuvat muun muassa kokouksissa, työtehtävien jakamisessa sekä kasvatustehtävissä. Opetusalan ammattijärjestön mukaan lastentarhanopettajan rooli ryhmässä painottuu juuri toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja toimintalinjojen muodostamiseen. Ryhmätyötaitojen hallitseminen onkin avainasemassa moniammatillisessa työyhteisössä.

Koemme, että emme tällä kurssilla ole päässeet kehittämään näitä moniammatillisia yhteistyötaitoja. Kurssin sujuvamman toteutuksen kannalta olisi ollut mielekästä toimia esimerkiksi yhdessä muiden kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa. Näin olisimme saaneet omaan ajatteluumme uusia näkökulmia, sekä voineet herättää laajempaa keskustelua kasvatuksen kysymyksistä. Esimerkiksi oman nimikkotutkimuksemme käsittelyn lähtökohdat olisivat mahdollisesti olleet erilaiset, jos ryhmäämme olisi kuulunut myös luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoita. Lisäksi olisimme toivoneet kurssin nimen perusteella enemmän sisältöä ja käytännön kokemuksia tutkimuksen tekemisestä. Esimerkiksi olisimme halunneet tulevaa työtapaa ajatellen suorittaa jonkinlaisen itse suunnitelmanne tutkimuksen. Uskomme, että olisimme saaneet enemmän irti.

Kurssi antoi meille aineksia sujuvan ryhmän toimintaan ja ymmärtämään, millainen ryhmätyöskentely tukee parhaiten onnistunutta lopputulosta. Koemme kehittyneemme työn jakamisessa ja avun pyytämisessä, kun omat resurssit eivät ole riittäneet. Tämä taito olisi tärkeää omata myös opettajan työtä ajatellen, ja toimivassa työyhteisössä avoin sekä toiset huomioon ottava ilmapiiri onkin keskiössä. Uskotko, että itse kykenisit toimimaan ryhmääsi koossa pitävänä voimana ja koetko, että olet saanut tästä kurssista aineksia tulevaisuutta varten? Millaiseksi haluaisit oman työtiimisi rakentuvan?

 

Ryhmä 9

Lähteet: Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi, järjestetty Helsingissä syksy 2017 (Lipponen & Krokfors )

https://www.oaj.fi/cs/oaj/Varhaiskasvatus%20ja%20esiopetus1 (Saatavilla 17.11.2017)

Kuva:  http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/yto/ryhmassa1.jpg (Saatavilla 17.11.2017)

 

Vartiaisen tutkimus (4. oppimistehtävä)

Nimikkotutkimuksemme aineistona on Jenni Vartiaisen kehittämistutkimus, jossa tutkittiin pienten lasten tutkimuksellisen luonnontieteiden opiskelun edistämistä tiedekerho-oppimisympäristössä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2013-2014. Aineiston kerääminen suoritettiin leikillisissä tiedekerhoissa, jotka järjestettiin Helsingin Kumpulan tiedekampuksen LUMA-keskuksessa. Kerhokertoja oli yhteensä 20 ja lapsia tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 224. Lapset jaettiin iän mukaan 3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmiin, ja kerrallaan kerho koon suuruus oli kahdeksan lasta. Lopullisessa tutkimuksessa hyödynnettiin kuitenkin ainoastaan 5-6-vuotiaiden kerho tuokioista saatua dataa.  Tiedekerhoihin osallistuminen oli vapaaehtoista sekä maksullista, ja sen järjestäminen tapahtui vapaa-ajalla.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa data kerättiin lasten huoltajille suunnatun kyselyn ja narratiivien avulla. Kerättyä dataa analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Syitä datan keräämiseen huoltajilta oli kaksi. Ensiksikin 3-6-vuotiaat eivät välttämättä pyydettäessä pystyisi muistamaan seikkoja, jotka heitä tiedekerhossa askarruttivat. Lisäksi lapset tavallisesti kysyvät kysymyksiä silloin, kun tuntevat olonsa turvalliseksi. Näin ollen tutkimuksen kannalta oli kiinnostavaa, toivatko lapset tiedekerhossa käsiteltyjä asioita esille myös kotiympäristössä. Tutkimusaineisto koostui siis vanhemmille suunnatun kyselyn lisäksi Vartiaisen itse keräämästä aineistosta. Tutkija oli itse mukana tiedekerhoissa havainnoimassa tilannetta, ja keräsi samalla tutkimusdataa lasten puheen ja kerho tilanteessa kuvattujen videoiden avulla. Videomateriaalia kertyi yhteensä noin 500 lapsesta, mutta lopulliseen analyysiin siitä hyödynnettiin vain kolme prosenttia, eli muutaman lapsen verran.  

Videomateriaali litteroitiin eli saatettiin tekstimuotoon:

[Lapset tunnustelevat limaa sormillaan ja nauravat.] Ohjaaja: ”Miltäs se, miltä tuntuu, jos siellä yrittää liikuttaa sormee tosi nopeesti?” Essi: ”Ei, ei pääse liikkuu.” Ohjaaja: ”Ei pääse liikkumaan. Miltäs se tuntuu jos ei kerran pääse liikkumaan?” Joonas: ”No tämmöseltä, et jää sormet kii.” (video)

Lapsien kielellinen aines on yleensä lyhyttä ja ytimekästä. Tutkijan esittämillä lisäkysymyksillä saada tarkempaa tietoa lapsien havainnoista.

Tutkimuksen aineistolla on pyritty vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: millaiset ominaisuudet tulee olla aikaan ja paikkaan sitomattomassa tiedekerho-oppimisympäristössä, jonka tavoitteena on edistää lasten tutkimuksellista luonnontieteiden opiskelua ja tutkimisen taitojen harjoittelua? Tarkentavana alakysymyksenä on: Millaista pienten lasten tutkimuksellinen luonnontieteiden opiskelu on tiedekerho-oppimisympäristössä ja mitä tukea se vaatii?

Tutkimuksesta ja sen aineistosta nousee meidän mielestämme esille muutamia kysymyksiä.

Ensiksikin se, että huoltajat ilmoittivat lapsensa tutkimukseen, herättää kysymyksiä: voidaanko olettaa, että lasten vanhempien varallisuus ja lasten oma henkilökohtainen tai aiempi kiinnostus luonnontieteitä kohtaan olisivat vaikuttaneet tutkimuskohteeksi valikoitumiseen? Toiseksi, jos tämä pitää paikkaansa ja tutkimuksen tarkoituksena olisi kuitenkin kehittää universaali käytäntö, herää jatkokysymys siitä: miten otetaan huomioon sellaiset lapset, joilla omaa kiinnostusta ei ole tai perheen varallisuus on vähäisempi? Ovatko lisäksi tällaisella tutkimuksella saadut tulokset siis yleistettävissä, kun koko ikäluokkaa taustoista riippumatta ei päästä tutkimaan?

Havainnointi tutkimusmenetelmänä toimii hyvin tutkittaessa lasten oppimista, kuten nimikkotutkimuksemme aineistossa todetaankin. Sen sijaan kyselyiden ja haastatteluiden tekeminen ja toteuttaminen lasten kanssa on tutkimusmetodina huono, sillä lasten vastaukset ovat usein lyhyitä ja he pyrkivät vastaamaan miellyttäen kysyjää.

Vartiainen tuo selvästi puheessaan ilmi sen, kuinka luonnontieteiden sisällyttäminen varhaiskasvatukseen olisi melko helposti toteutettavissa. Koska arjen kokemukset ovat täynnä luonnontieteellisiä ilmiöitä, ei erilaisten luonnontieteellisten kokeiden tekeminen vaatisi sen erikoisempia järjestelyjä tai materiaaleja. Opettaja ei esimerkiksi tarvitse luonnontieteen alan koulutusta kyetäkseen havainnoimaan ja ihmettelemään luonnon ilmiöitä yhdessä lasten kanssa. Oppimisen tulisikin näin olla leikillistä ja lapsilähtöistä, aikuisen tarjotessa lähinnä mahdollisuuksia, käsitteistöä ja yhdessä pohtimisen iloa oppimistuokioihin.

 

Ryhmä 9