Julkaisut

42. Anna Kouhia, 2016. Unraveling the meanings of textile hobby crafts  (Käsityötieteen väitöskirja)

41. Hanna Kuusisaari, 2016.  Kehittävä kollaboraatio : Uuden tiedon tuottaminen opettajien lähikehityksen vyöhykkeellä (Kasvatustieteen väitöskirja)

40. Tarja-Kaarina Laamanen, 2016. Generating and transforming representations in design ideation. (Käsityötieteen väitöskirja)

39. Kristiina Janhonen. 2016. Adolescents’ Participation and Agency in Food Education  (Kasvatustieteen väitöskirja)

38. Hille Janhonen-Abruquah & Päivi Palojoki (toim.) 2015. Luova ja vastuullinen kotitalousopetus. Creative and Responsible Home Economics Education.

37. Johanna Oksanen-Lyytikäinen. 2015. Puku taiteena ja työvälineenä: näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa. (Käsityötieteen väitöskirja)

36. Ana Nuutinen, Päivi Fernström, Sirpa Kokko & Henna Lahti (toim.) 2014. Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua.

35. Kaiju Kangas. 2014. The Artifact Project: promoting design learning in the elementary classroom. (Käsityötieteen väitöskirja).

34. Hanna Posti-Ahokas. 2014.Tanzanian female students’ perspectives on the                relevance of secondary education.(Kasvatustieteen väitöskirja).

33. Seija Karppinen, Anna Kouhia & Erja Syrjäläinen (toim.) 2014. Kättä pidempää. Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsittellistämisestä.

32. Kristiina Soini-Salomaa. 2013. Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaiduudenkuvia.(Käsityötieteen väitöskirja)

31 .Päivi Fernström. 2012. Damastin traditio ja innovaatio: tekstiilitaiteilija Dora Jungin toiminta ja damastien erityisyys. (Käsityötieteen väitöskirja)

30. Kaisa Hyrsky. 2012. Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä. (Käsityötieteen väitöskirja)

29. Hille Janhonen-Abruquah, Matleena Vieltojärvi & Päivi Palojoki (toim.) 2012. Ruoka, kulttuuri ja oppiminen. Näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin.

28. Liisa Haverinen. 2012. Kotitalousopettajan koulutus ”Sturella” – muistoja ja ajankuvia vuosilta 1956–2002. (Monografia)

27. Sari Kivilehto. 2011. ”Kyl mä varmaan kohta ymmärrän.” Asunnon suunnittelu -opetusohjelma oppilaiden ajattelun ja oppimisen haastajana peruskoulun kotitalousopetuksessa.(Kotitaloustieteen väitöskirja).

26. Anne Malin. 2011. Kotitalouden opetustilat osana kehittyvää oppimisympäristöä: asumistoiminnot ja opetussuunnitelma muutoksen määrittäjinä (Kasvatustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/26120

25. Salla Venäläinen. 2010. Interaction in the multicultural classroom: towards culturally sensitive home economics education (Kasvatustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20065

24. Hille Janhonen-Abruquah. 2010. Gone with the Wind? Immigrant Women and Transnational Everyday Life in Finland (Kotitaloustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20059

23. Hille Janhonen-Abruquah & Päivi Palojoki (eds.). 2009. Food in Contemporary Society.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16007

22. Kirsti Salo-Mattila. 2009. Ruumiin ja muodin välissä. Tutkimus vaatteen kaavoituksen kehityksestä. (Monografia).

21. Suvi Kettula. 2009. Semanttisen webin ontologisen tekstiilikäsitteistön kehittäminen ja liittäminen museoiden luettelointitietoihin. (Käsityötieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20007

20. Seija Lintukangas. 2009. Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi (Kasvatustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20045

19 Hille Janhonen-Abruquah (toim.). 2009. Kodin arki.
https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4812

18. Liisa Haverinen. 2009. Johdatus kotitalouden taitopedagogiikkaan – kertomukset kotitalousopetuksen hiljaisen tiedon tulkkina (Monografia).

17. Henna Lahti. 2008. Collaborative Design in a Virtual Learning Environment. Three Design Experiments in Textile Teacher Education (Käsityötieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20013

16. Henna Heinilä. 2007. Kotitaloustaidon ulottuvuuksia – Analyysi kotitaloustaidosta eksistentialistis-hermeneuttisen fenomenologian valossa (Kotitaloustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20001

15. Jaana Kärnä. 2005. Käsityö kulttuurisena kategoriana. Käsityön ja käsityöläisyyden representaatio suomalaisissa päivälehdissä. (Käsityötieteen väitöskirja).

14. Liisa Haverinen & Marja Martikainen. 2004. Rakas lapsi – ei! Kodin kasvattava vuorovaikutus (Monografia).

13. Katriina Sulonen. 2004. Opetussuunnitelmien uudistamistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä – kohteena peruskoulun kotitalouden opetus. (Kavatustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20005

12. Erja Syrjäläinen. 2003. Käsityön opettajan pedagogisen tiedon lähteeltä: Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa. (Kasvatustieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20055

11.Marja Myllykangas. 2002. Kohti pedagogista arviointiajattelua. Oppilasarviointiajattelun ja arviointikäytäntöjen kehittäminen kotitalousopetukseen. (Kasvatustieteen väitöskirja).

10. Riikka Räisänen. 2002. Anthraquinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes (Käsityötieteen väitöskirja).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20041

9. Vuokko Jarva & Pirjo Korvela (toim.) 2001. Koti teiden risteyksessä. 110 vuotta kotitalousopettajien koulutusta.

8. Ritva Koskennurmi-Sivonen & Anna-Mari Raunio (toim.) 2000 (uusi korjattu painos 2003). Vaatekirja.

7. Kirsti Salo-Mattila, 2000. Keisarinnan sermi. Naiskäsityön suhde taiteeseen 1800-luvun lopulla. (Monografia)

6. Pirita Seitamaa-Hakkarainen, 2000. Weaving Design Process as a Dual-Space Search. (Käsityötieteen väitöskirja)

5. Liisa Haverinen & Marja Martikainen, 1999. Kotitalouden toiminnan kasvattavan merkityksen tiedostaminen. Kolmen perheen vuorovaikutuksen analyysi. (Monografia).

4. Kaija Turkki (ed.) New Approaches to the Study of Everyday Life. Proceedings of the International Household & Family Research Conference May 31 – June 3, 1998, Helsinki, Finland. Part I & II.

3. Kaija Turkki, 1999. Kotitalousopetus tienhaarassa. Teknisistä taidoista kohti arjen-hallintaa. (Monografia).

2. Minna Kaipainen (toim.). 1999. Käsityöalan kokeilukoulutusohjelman loppuraportti.