Rules & Strategy

The organisations’ rules and the yearly strategy have not been translated yet. If you wish to know more about the rules or startegy, please contact the chair of the board.

 

Toimintasuunnitelma 2023

 

Konstruktio ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Konstruktio ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Pöytäkirjakielenä on suomi. Jäsenellä on myös oikeus esittää asiansa ruotsiksi ja englanniksi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen päätarkoituksena on toimia yhdyssiteenä sosiaalitieteiden opiskelijoille Helsingin yliopistossa. Tämän tukemiseksi järjestö toteuttaa fuksitoimintaa ja muita yhteishenkeä luovia tapahtumia. Järjestö tekee edunvalvontaa koulutusohjelmiensa sisällä ja tekee koulutusta yhteiskunnallisesti näkyväksi.

3§ Toimintamuodot

Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää tarkoitusperiään vastaavaa toimintaa, kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, illanviettoja ja opinto-ohjausta. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääasiassa yhdistyksen omalla sähköpostilistalla ja sosiaalisen median kanavissa. Yhdistys pyrkii edistämään sosiaalitieteiden opiskelijoiden alumnitoimintaa. Yhdistyksen liittymisestä muihin yhdistyksiin päättää yhdistyksen kokous. Yhdistys toimii yhteistyössä sopivien tahojen, erityisesti Stydi ry:n, Kontakti ry:n, Status ryn: ja Stigma ry:n kanssa.

4§ Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja, harjoittaa kaupallista julkaisutoimintaa ja vastaanottaa lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiaalitieteitä opiskelevat henkilöt. Muuta kuin sosiaalitieteitä Helsingin yliopistossa opiskelevat voivat hakea halutessaan yhdistyksen jäseniksi. Myös yliopiston henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat hakea jäsenyyttä. Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen vuosikokous.

Kun jäsen on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa, saa hän olla yhdistyksen jäsen vain kuluvan kalenterivuoden loppuun, ellei hän erikseen ilmoita hallitukselle halustaan jatkaa jäsenyyttä tämän jälkeen. Muiden kuin perustutkinto-opiskelijoiden jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7§ Hallitus ja sen kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä 3-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 0-3 varajäsentä, joilla on äänioikeus varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen. Hallituksen toimikausi on vaalikokousten välinen aika.

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa ja hoitaa jäsenluetteloa. Taloudenhoitaja kerää jäsen- ja liittymismaksut, suorittaa laskut ja järjestää tarvittavat hankinnat hallituksen päätösten mukaisesti. Muut hallituksen jäsenten ja virkailijoiden tehtävät voidaan määritellä erillisessä asiakirjassa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölleen avoimia, ellei toisin päätetä. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta ilmoittamalla asiasta yhdistyksen sähköpostilistalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kaksi aina yhdessä.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset ja niiden koollekutsuminen

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja vaalikokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän päivää aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla.

11§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
 • käsitellään muut esille tulevat asiat

12§ Vaalikokous

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä muut hallituksen jäsenet.
 • Enemmistövaalitavassa äänestetään aina niin montaa henkilöä, kuin täytettäviä paikkoja on. Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi, valitaan se ehdokas, joka on saanut enemmän ääniä kuin kukaan muu. Jos valittavia henkilöitä on useampia, valitaan niin ikään ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä kaikista ehdokkaista. Kukin äänestyslipukkeeseen merkityistä henkilöistä saa yhden äänen. Tasatilanteessa päätetään arvalla.
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuoden mittaiseksi toimikaudeksi
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kirjallisesti ennen kokouksen alkua tai suullisesti kokouksessa.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.