KONTEKSTI RY:N REKISTERISELOSTE

Konteksti ry
Jäsenluettelon rekisteriseloste

1. Jäsenluettelon pitäjä
Konteksti ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Hallituksen rahastonhoitaja Alisa Manneri (alisa.manneri(at)helsinki.fi)

3. Rekisterin nimi
Konteksti ry:n jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenien yhteystietoja.

5.Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon jayhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, kotipaikkakunta, opiskelijanumero, sähköpostiosoite ja opintojen aloitusvuosi. Yhdistyksen kuulumattomien henkilöiden tiedot poistetaan.
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään e-lomakkeella. 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on tallennettu excel‐tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjälle (hallituksen sihteerille).

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).