Forskningsplan

Målet med projektet är att ge nya insikter om dynamiken i krisnyheter och informationsekosystem under corona pandemin, där informationsproduktion och informationsspridning blir allt mer komplext och omfattar flera olika aktörer. Projektet producerar ny information och förståelse om informationsförmedlarnas roller i en kris och hur medborgarna skaffar och utvärderar krisinformation samt informationsförmedlarnas roller.

De huvudsakliga forskningsfrågorna är:

i) hur ser det lokala ekosystemet av krisinformation ut, 

ii) vilken typ av roller och relationer har byggts upp för de olika medie- och kommunikationsaktörerna i ekosystemet i hanteringen av pandemikrisen, och 

iii) hur har människor skaffat, gjort meningsfullt och producerat lokal krisinformation.

Projektet bygger på forskning om medieekosystem, journalistikens roller och journalistikens och folkhälsokriser. Journalistikens roller har bland annat studerats med hjälp av begreppet journalistisk rollprestation (eng. role performance) – vilka roller är konstruerade för journalistik och journalister i krisrelaterat innehåll (Hanitzsch & Vos 2017; Mellado & Van Dalen 2014) .

Projektet är en fallstudie till sin natur. Uleåborgsregionen och dess lokala medier, allmänt sett, har valts ut som mål. Projektet bygger på forskning om medieekosystem, journalistikens roller samt journalistik och folkhälsokriser. Insamlat empiriskt material belyser fenomenet ur olika perspektiv. Projektet består dels av en kvalitativ innehållsanalys av lokal nyhetsinformation och kommunikation om corona pandemin och en kompletterande nationell undersökning för nyckelaktörer inom nyhetsmedierna, samt dels av en undersökning riktad till allmänheten av platsen där fallet äger rum och även djupgående kvalitativa tematiska intervjuer.