OPETA TOISIN-hanke

Opeta toisin – kotitalouspedagogiikan kehittäminen opetusharjoitteluverkostoissa

TAVOITE
Opettamalla toisin, perinteisiä tapoja rikkomalla tai jatkojalostamalla, opettaja voi tuoda omaa persoonaansa esiin työssään ja raikastaa samalla opetustaan opetusryhmänsä tuntien. Joka vuosi oppilasryhmät ovat erilaisia, joten opettaja voi pienilläkin muutoksilla virkistää sekä omia että oppilaiden oppimiskokemuksia ja opettaa toisin myös valmistuttuaan. Tämä kehittämishanke pyrkii löytämään keinoja yhteistyön lisäämiseksi kotitalousopettajakoulutuksen ja kentän opettajien välille. Tavoitteena on jalkauttaa koulutuksen aikana syntyneitä uusia ideoita nykyistä paremmin kentän opettajien käyttöön ja vahvistaa kentän opettajien dialogia vielä opiskelevien, tulevien kotitalousopettajien kanssa.

MIKSI?
Kotitalousopettajan koulutukseen kuuluu kolme erilaista ja eripituista opetusharjoittelua: perus-, soveltava- ja syventävä harjoittelu. Toinen harjoittelu kestää neljä viikkoa. Siinä tavoitteena on harjoitella opetuskokonaisuuksien ja opetustapahtumien sekä oppimisympäristöjen suunnittelua erilaisista oppimisteoreettisista lähtökohdista. Opintojakson aikana rakennetaan aineksia omalle opetusfilosofialle ja samalla harjoitellaan didaktisia perustaitoja, kuten opetuksen ja oppimistehtävien suunnittelua. Lisäksi yhtenä keskeisenä tavoitteena on harjoitella myös omia vuorovaikutustaitoja erilaisissa oppimistilanteissa.

Opetusharjoittelun alussa käytännön haasteet yllättävät monen opettajaopiskelijan.  Oppilaiden taitotasoa, opetussisältöjen laajuutta ja valittavia opetusmetodeja oli aluksi vaikea hahmottaa. Ideoiden, aikarajojen ja käytännön rajoitteiden väliset ristiriidat yllättävät usein, eikä opetuskertaan tuntunut ikinä mahtuvan kaikki haluttu. Kestävään kehitykseen liittyvät aihealueet liittyvät moniin kotitalouden opetussuunnitelmassa mainittuihin sisältöalueisiin.

Keskeistä on oppia näkemään, miten tieto ja taito-osuudet integroidaan opetustilanteissa ja paljonko esimerkiksi kestävästä kehityksestä ehditään puhua teoreettisesti. On tavallista, että esimerkiksi seitsemäsluokkalaisille opetuskerrat jaksotetaan selkeisiin osiin, jossa tieto ja taito-osuudet vuorottelevat. Keskustelevissa opetustilanteissa, joissa oppilaiden oma tieto ja kokemukset tulevat kuulluksi, oppilaat myös oppivat toinen toisiltaan. Yhden oppilaan tieto tai kokemus tulee keskustelun kautta koko ryhmän tietoon ja samalla opitaan myös vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioon ottamista.

MITEN?
Hanke rakentuu yhteisistä lähitapaamisista, joissa opettajat ja opiskelijat kohtaavat käyden kriittistä pedagogista dialogia uusien sisällöllisten ja menetelmällisten oppimistapojen kehittämiseksi kotitalousopetukseen. Etätyöjaksoilla sovelletaan uusia ideoita käytännön opetustyössä ja niitä reflektoidaan lähitapaamisjaksoilla. Digitaalisten oppimisalustojen avulla (esimerkiksi Moodle tai Padlet) käydään keskustelua ja jaetaan tuotettuja opetusmateriaaleja muiden käyttöön.

JULKAISUJA:
Hanke on päättynyt.