Kirjoittajan arkistot:Julia D Juuti

Viimeistä viedään

Tutkijatenttiin valmistautuminen meni ryhmältämme luontevasti. Olimme kaikki tutustuneet tutkimukseemme siihen mennessä jo niin syväluotaavasti, että saavutimme yhteisen flow-tilan saadessamme viimein pureutua mieleen nousseisiin kysymyksiin. Odotimme tutkijatenttiä innoissamme tietäen saavamme kysymyksiimme myös vastaukset.

Tutkimuksemme oli englanninkielinen ja sisälsi paljon uutta sanastoa, jonka sisäistäminen oli aluksi haastavaa. Tutkimuksessa oli paljon mittauksia ja testejä, sekä niiden tuloksia ja johtopäätöksiä. Vaikka tutkimuksen syvällinen ymmärtäminen oli aluksi hankalaa, sen läpikäyminen ryhmän kesken auttoi meitä jokaista saamaan selkeän kokonaiskuvan tutkimuksen kulusta, sekä tuloksista, jotka yllättivät meidät kaikki.

Tutkijaamme Sari Slotteen oli miellyttävää tutustua. Jo tutkijatapaamisessamme vallitsi rento ilmapiiri, joka mahdollisti erityisen vapaan keskusteluluontoisen tilanteen, joka vahingossa venähtikin yli kaksituntiseksi. Iloksemme saimme pidettyä saman ilmapiirin myös tutkijatentin ajan. Tentti säilyi keskustelunomaisena tilanteena, jossa meillä vain oli suunnitelmallisemmat aiheet ja syväluotaavammat kysymykset.

Olemme ryhmän kanssa tulleet jo hyvin läheisiksi ja meillä on toiminut yhteistyö moitteettomasti. Sen takia onkin haikeaa, että kurssi on nyt loppumassa. Olemme päättäneet hakeutua samaan ryhmäkokoonpanoon heti seuraavan mahdollisuuden tullen.

Ryhmä 1 kiittää ja kuittaa!

”Tavallaan ylipainoisten” pohdintaa aineistosta

Meidän tutkimuksemme eroaa hieman muista tutkimuksista, sillä tutkimuksemme kasvatuksellinen näkökulma perustuu liikunnan tuottamaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jonka toteutuksesta varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja vanhemmat ovat vastuussa.

Tutkimuksemme on Sari Slotten tekemä Eight-year-old children with high cardiorespiratory fitness have lower overall and abdominal fatness -tutkimus. Tämä tutkimus pohjautuu aikaisempiin muualla maailmassa tehtyihin tutkimuksiin, joiden kohteena olivat vanhemmat lapset. Tämä oli ensimmäinen tämänkaltainen tuotettu tutkimus Suomessa.

Tutkimuksen aineisto hankittiin vuosina 2005 ja 2006 Tamperelaisilta vuonna 1997 syntyneiltä lapsilta, heidän ollessaan kahdeksan vuotiaita. Tutkimukseen kutsuttiin 750 lasta, joista 304 osallistui (151 tyttöä ja 153 poikaa). Tutkijamme Sari Slotte keräsi aineiston ja työsti sekä lähetti tutkimuslomakkeet itse, poislukien DXA-mittaus, minkä saa suorittaa vain siihen koulutettu henkilö (tässä tutkimusprojektissa UKK- instituutin tutkimushoitaja). Aineiston analysointi tapahtui yhdessä tutkimusryhmän kanssa käyttäen apunaan SPSS- ohjelmaa (tilastojenlukuohjelma).

Tutkimuksen aineisto muodostui erinäisistä mittaustuloksista:

-SRT (20m piip-testi)
-DXA-laite (kehonkoostumus)
-kyselylomakkeet (perheen liikuntatottumukset, ruutuaika)
-painoindeksi (paino&pituus)
-vyötärönympäryysmitta

Tutkimusongelmia nousi esiin kaksi; sydän- ja hengityselinten kunnon yhteys vyötärön ympäryysmittaan, liikalihavuuteen ja keskivartalon rasvoihin 8-vuotiailla lapsilla sekä lasten korkea sydän- ja hengityselinten kunnon yhteys pienempään vyötärön ympäryysmittaan, ylipainoon ja keskivartalon liikalihavuuteen samassa painoindeksissä kuin niillä, joilla sydän- ja hengityselinten kunto on matalampi/huonompi.

Aineistossa käytettiin kyselylomaketta, joka piti sisällään yhteensä neljä kysymystä koskien suunniteltua ja ei-suunniteltua fyysistä aktiivisuutta (kesto&aika/vko). Lisäksi lomakkeessa esitettiin kaksi kysymystä koskien ruutu-aikaa.

DXA-laitetta käytettiin aineistossa saamaan tarkka kuva kehonkoostumuksesta erotellen lihas-, luu-  ja rasvamassan sekä nestetasapainon ja sisäelinrasvan. Laite läpivalaisee kehon röntgen säteellä.

Artikkeli tuo hyvin tutkimustulosten kautta ilmi tutkimusongelmien paikkansa pitävyyden. Ulkonäkö ei kertonut kaikkea, jonka DXA-laiteen käyttö havainnollisti.

Ryhmä 1/ Julia, Laura, Elisa, Anna, Milena, Johannes, Nea, Emilia, Lotta, Maria

Ensimmäisen ryhmätehtävän kimpussa

Moi, yliopistokaverit!

Aiheemme on lasten ylipaino ja sen vaikutus sydämen- ja hengityselinten kuntoon. Mielenkiinnon aiheeseen herättivät ylipainon yleisyys ja siihen vaikuttavat tekijät. Liikunta ja terveelliset elämäntavat olivat myös vaikuttavia tekijöitä aiheen valinnassa.

Koska tutkimusaiheemme on laaja, rajasimme aihetta hieman. Suljimme pois vitamiinien ja lisäravinteiden vaikutukset, sekä mahdollisuuden ylipainon periytymisestä.

Päätimme tehdä tutkimusta syksyisin ja keväisin oppilaiden ensimmäisenä ja kolmantena lukuvuotena. Myös lasten vanhemmille lähetetään kyselylomake koskien perheen elintapoja. Koimme, että tutkimalla kyseisiä luokkia, saisimme tarkempia tuloksia. Vertailemme esimerkiksi miten iltapäivätoiminta vaikuttaa lasten elintapoihin. Oletamme suurimman osan ensimmäisen luokan oppilaista käyvän iltapäiväkerhoa, josta he saavat säännöllisesti välipalan sekä mahdollisuusuuden erilaisiin leikkeihin ja urheiluun. Koska kolmannella luokalla oppilaat eivät käy enää iltapäiväkerhossa, tarkastelimme millaista välipalaa lapset syövät vai syövätkö he ollenkaan. Pohdimme myös, mitä lapset tekevät koulupäivän jälkeen. Kokemustemme perusteella osa vanhemmista oppilaista suuntaa koulupäivän jälkeen kauppaan ja ostaa herkkuja välipalaksi. Vapaa-aikaa vietetään usein esimerkiksi elektroniikkalaitteiden parissa. Emme voi yleistää sitä koko ikäluokkaan, mutta verratessa ensimmäisen luokan oppilaisiin heitä on huomattavasti enemmän.

Toisella ryhmäkerralla jaoimme tehtävät. Osa ryhmästä kirjoitti blogitekstiä ja loput työstivät seuraavan viikon powerpoint-esitystä, jotta saisimme tehtävät aikataulun mukaisesti valmiiksi.

Ryhmä 1 / Julia, Laura, Elisa, Emilia, Johannes, Milena, Anna, Lotta, Nea & Maria

Tavallaan ylipainoiset

Ylipaino kuriin!

11.9.2019 

Lähitapaamisessa meille kerrottiin, että luennon tauon jälkeen valitsisimme aiheet tehtävää varten. Luennoitsijat olivat laittaneet lööppejä ympäri Minerva-torin seiniä. Meillä oli 7,5 minuuttia aikaa käydä lukemassa kaikki lööpit läpi, ja päättää minkä haluaisimme valita omaksi aiheeksi. Ajan käydessä loppuun opiskelijat olivat hakeutuneet haluamiensa lööppien eteen, ja osa joutuneet tyytymään niihn missä tilaa oli. Odotimme lähtölaukausta, jolloin voisimme laittaa nimemme varauslistoihin. Jännitys tiivistyi odotuksen edetessä ja ajan käydessä vähiin. Ehtisimmekö kirjoittaa nimemme listaan, kun lööppiin oli muitakin halukkaita ja jonoa tuvan täydeltä?

Erittäin vapaamielisen, ja kummallisesti ei-digitalisoidun, valintatilanteen jälkeen valitsimme aiheeksi lööpin “Ylipaino kuriin! Huomio lasten sydän ja hengityselinten kuntoon!”. Nyt meidän olisi tarkoitus pohtia aihetta ja sen merkitystä kasvatuksen näkökulmasta. 

Mielestämme saimme hyvät ryhmä toverit ja ideoita lenteli heti alusta alkaen, ehkä jopa liikaakin. Jouduimme jo alkuun pohtimaan, miten rajaisimme tutkimuskysymysten aihealuetta. Pääsimme upeasti alkuun sekä yhteisymmärrykseen ja odotamme ryhmätyön etenemistä innolla.

Ryhmä 1/ Julia, Laura, Elisa, Johannes, Milena, Lotta, Anna, Nea, Maria & Emilia