Toimintasuunnitelma 2012

Kansantaloustieteen opiskelijat ry. (KTTO)

Helsingin yliopisto

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

 

1. Järjestön toimijat vuonna 2012

 

Vuonna 2012 Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n hallitukseen kuuluvat:

puheenjohtaja Ohto Soininvaara

varapuheenjohtaja ja tasa-arvovastaava Juhani Koskinen

taloudenhoitaja ja vuosijuhlavastaava Meri Sintonen

opintosihteeri Ville Voutilainen

sihteeri, webvastaava ja tiedottaja Markus Paasiniemi

ulko- ja alumnisuhdevastaava Aleksi Paavola

yrityssuhdevastaava Janne Karkkolainen

sisäsuhde- ja kv-vastaava Henrik Vartiainen

matkavastaava Mattias Lagerspetz

tapahtumavastaava Atro Andersson

kulttuurivastaava Niko-Matti Ronikonmäki

urheiluvastaava Lauri Pullinen

virkistysvastaava Samuli Sadeoja

ympäristö- ja resurssivastaava Anton Nikolenko

 

Ainejärjestölehtemme Kapitaalin päätoimittajana toimii Lauri Jauhiainen, joka johtaa myös lehden toimittamiseen keskittyvää Kapitaali-toimikuntaa.

 

Hallituksen jäsenistä Henrik Vartiainen, Mattias Lagerspetz ja Anton Nikolenko ovat varajäseniä sekä Janne Karkkolainen ja Samuli Sadeoja virkailijajäseniä. Virkailijajäsenet eivät ole äänioikeutettuja, mutta he toimivat kuitenkin yhtä tärkeissä tehtävissä kuin muutkin hallituksen jäsenet. Virkailijajäsenten panos on ainejärjestöllemme hyvin tärkeää, sillä hoidettavia asioita hallituksessa riittää.

 

KTTO:n hallituksessa on tänä vuonna pääosin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Aiemmissa hallituksissa mukana olleita on kuusi. Tämä takaa kohtuullisen hyvin hallitustoiminnan jatkuvuuden toteutumisen. Kuitenkin suurin osa hallituksen jäsenistä toimii ensimmäistä kertaa, joten tuoreita ideoita ja innokkuutta riittää. Edellisen hallituksen jäsenet ovat myös perehdyttäneet seuraajansa tehtävään. Tarvittaessa apua edellisen hallituksen jäseniltä on mahdollista saada myös kesken vuotta.

 

 

2. Yleistä

 

KTTO on valtiotieteellisen tiedekunnan mittakaavassa suuri ainejärjestö. Tämä asia, sekä iso hallituksemme mahdollistaa hyvin monipuolisen ja kattavan toiminnan järjestämisen koko jäsenistöllemme. Roolimme on suuri myös koko valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijatoiminnassa. KTTO toimii tänäkin vuonna perinteiseen tapaan taloustieteen opiskelijoiden edunajajana yliopistossa ja työelämässä, sekä yhteydenpitäjänä muihin opiskelijoihin ja järjestöihin. Tämän vuoden tärkeä painopiste on edelleen järjestösuhteiden kehittäminen Valtiotieteellisen tiedekunnan tasolla. Sen lisäksi katseet suunnataan myös yliopistojenväliseen yhteistyöhön muiden taloustieteen opiskelijoiden kanssa. Hallituksen toimintaa pyritään tekemään entistä läpinäkyvämmäksi esimerkiksi panostamalla kunnolliseen tiedotukseen. Myös tapahtumia pyritään järjestämään entistä laajemmalla kirjolla, tavoitteena tarjota kaikille jäsenille mielekästä toimintaa. Tämän lisäksi erityinen huomio kohdistetaan oppiaineen henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

 

 

3. Talous

 

KTTO:n tulot koostuvat suurimmaksi osaksi HYY:ltä saatavista avustuksista, lisäksi tuloja saadaan myyntituloista ja yritysten kannatusilmoituksista. Myyntitulot koostuvat muun muassa haalarimerkkien ja pääsylippujen myynnistä. KTTO tukee varoillaan ulkomaanexcursiota, kapitaalia, kulttuuri- ja urheilutoimintaa, vuosijuhlia, sitsejä sekä monia muita tapahtumia ja jäsentilaisuuksia. Varoja kuluu lisäksi pankkikuluihin sekä kokous- ja toimistokuluihin. KTTO myös käyttää tiliään jäsenten omakustanteisiin tapahtumiin organisoimalla yhteistilauksia.

Suurena ainejärjestönä KTTO kiinnittää erityistä huomiota varojen vastuulliseen ja tasapuoliseen allokointiin. Tehtävämme on järjestää jäseniämme laaja-alaisesti kiinnostavaa ja hyödyttävää toimintaa, josta jokainen ainejärjestömme jäsen voi löytää jotain mielenkiintoista. Tapahtumien ja toiminnan tukemisessa huomioimme toiminnan luonnetta, monipuolisuutta, hintaa, osallistujien määrää ja vaihtuvuutta sekä sitä, kuinka se palvelee ainejärjestön jäseniä ja toimintaperiaatteita.

 

 

4. Opintoasiat

 

Vuonna 2012 järjestössä toimii opintosihteeri, joka vastaa oppiaineemme opintoasioista ja pitää yllä keskusteluyhteyttä henkilökunnan kanssa. Helmikuun alussa järjestimme oppiaineen väen ja opiskelijoiden välisen palautetilaisuuden, joka osoittautui toimivaksi ratkaisuksi oppilaiden ja opettajiston välisen kommunikaation parantamiseksi. Vastaavia kaikille pääaineopiskelijoille avoimia tilaisuuksia pyritään tästä lähin järjestämään 1-2 kertaa vuodessa. Toukokuussa järjestämme yhteistyössä oppiaineen väen kanssa iltaman Economicumilla, jossa niin oppilaat kuin professorit pääsevät esittämään omia ohjelmanumerojaan aina stand up –komiikasta musiikkiesityksiin. Tällä pyrimme vahvistamaan keskinäisiä siteitä ja oppiainehenkeä.

 

Opintosihteeri osallistuu muiden oppiaineiden opintovastaavien tai -sihteerien kanssa valtiotieteellisen tiedekunnan opintoasioita koskeviin kokouksiin, jotka kutsuu koolle tiedekunnan henkilökunta. Tämän lisäksi muiden oppiaineiden sekä kannunvalajien opintoasioista vastaaviin pidetään yhteyttä pitämällä niin virallisia kuin epävirallisiakin kokouksia. Opintosihteeri huolehtii tutkintouudistuksen tuomien muutoksien tiedottamisesta oppiaineen opiskelijoille. Tiedotuskanava tälle tulee olemaan ainejärjestömme lehti, Kapitaali, johon opintosihteeri kirjoittaa omaa palstaansa.

 

Vuoden 2012 aikana tullaan järjestämään kaksi työelämätapahtumaa: keväällä Töitä ja kaljaa -ilta ja syksyllä Tiedettä ja viiniä -tapahtuma. Ensimmäiseen tapahtumaan kutsutaan kansantaloustieteen alumneja kertomaan töistään sekä alan työllistymismahdollisuuksista. Tarkoituksena on saada paikalle kiinnostavia puhujia sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatioista, joilta opiskelijat voivat rennossa ilmapiirissä kysyä suoraan kysymyksiä työelämästä sekä urapolkujen kiemuroista. Tätä kautta pyrimme kirkastamaan opiskelijoiden mielikuvaa alalle työllistymisestä sekä siitä, kuinka opinnoissa kannattaa suuntautua työelämää varten. Jälkimmäinen on hieman muodollisempi tilaisuus, johon pyrimme kutsumaan akateemisen taloustieteen osaajia kertomaan oppiaineemme mahdollisuuksista ja tutkimuskohteista. Tapahtuman päämääränä on selventää opiskelijoiden käsitystä oppiaineestaan sekä antaa mahdollisuus kahden opintopisteen työelämäsuoritukseen.

 

Yhteyden saamiseksi alumnien ja opiskelijoiden välille tehdään töitä. Alumnitoimintaa tullaan kehittämään yhteistyössä opintosihteerin sekä yritys- ja ulkosuhdevastaavien toimintakenttien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa yllä mainittuja tapahtumia, joihin pyrimme saamaan omia alumnejamme, sekä työelämäekskursioita. Tällä hetkellä alumnitoimintaa on onnistuttu kehittämään henkilökunnan ja alumnien välille, mutta tavoitteena on saada se toimimaan myös opiskelijoiden ja alumnien välillä.

 

KTTO pyrkii jälleen järjestämään syksyllä kehutun Matemaattisen analyysin tukikurssin. Erityisesti fuksit ovat kokeneet tukikurssin tärkeäksi. Syksyllä pyritään tutustuttamaan fukseja henkilökuntaan perinteisen oppiaineillan myötä. Opintosihteeri on aktiivisessa yhteydessä tiedekuntaan ja oppiaineen väkeen ja tuo esille toiveita kurssitarjonnasta; erityisesti rahoituksen teorian erikoiskurssia on toivottu takaisin kurssitarjontaan sekä kurssia tilinpidon perusteista.

 

 

5. Ulko- ja alumnisuhteet

 

Vuonna 2012 KTTO:n hallitus on valinnut erillisen henkilön vastaamaan nimenomaan ulko- ja alumnisuhteista. Ulko- ja alumnisuhteisiin kuuluvat käytännössä kaikki suhteet, jotka eivät ole sisäsuhdevastaavan (valtiotieteellinen tiedekunta) tai yrityssuhdevastaavan (yritykset ja instituutiot) vastuulla. Käytännössä tämä tarkoittaa valtiotieteellisen tiedekunnan ulkopuolisia ainejärjestöjä sekä Kansantaloustieteen alumnit Ry:tä. Ulko- ja alumnisuhdevastaavan kanssa yhteistyössä toimii usein joko yrityssuhde-, tapahtuma-, urheilu- tai kulttuurivastaava, riippuen käsiteltävästä aiheesta.

 

Ulkosuhteiden osalta vuoden 2012 tärkein projekti on luoda pysyvämpiä ja jatkuvampia suhteita pääkaupunkiseudun muihin kansantaloustieteen pääainejärjestöihin, Aalto – yliopiston kauppakorkeakoulun KY Economicsiin ja Hankenin Equilibriumiin. Koska edellä mainittujen järjestöjen sekä KTTO:n jäsenet suorittavat maisteriopintonsa yhdessä ja todennäköisesti kohtaavat myös työelämässä, järjestöjä lähentävä toiminta ajaa kaikkien niiden jäsenten etua.

 

Jo perinteisten kansissitsien lisäksi järjestöjen yhteinen pääprojekti keväällä 2012 on Suomen talouspolitiikkaa ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta käsittelevä keskustelupaneeli. Kirjoitushetkellä potentiaalisten panelistien kartoittaminen on käynnissä – tarkoituksena on saada paikalle suomalaisia eturivin taloustietelijöitä ja -vaikuttajia. Tilaisuus suunnataan erityisesti järjestäjäjärjestöjen jäsenille, mutta ilmaisena ja avoimena tapahtumana se on kaikille avoin. Mikäli paneeli kerää riittävästi kuulijoita ja onnistuu tapahtumana, pyrimme tekemään tapahtumasta vuosittaisen perinteen. Paneelikeskustelun järjestämisen lisäksi jaamme säännöllisesti muiden pk-seudun kansantaloustiedejärjestöjen kanssa ekskursiopaikkoja ja osallistumme KTTO:n voimin KY Economicsin Kansisklubi- keskusteluiltoihin.

 

Jatkamme suhteiden kehittämistä myös muihin kuin pk-seudun kansantaloustieteen pääainejärjestöihin. Suomen kansantaloustieteen opiskelijoiden yhteisristeilyn järjestää syksyisin Turun T-klubi ja KTTO:laiset ovat mukana risteilyllä. Lisäksi jo syntyneitä läheisiä suhteita, esim. ranskalaisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö Bouffeen, pyritään ylläpitämään sekä kehittämään eteenpäin. Myös yhteistyötä uusiin suuntiin, esim. Aalto – yliopiston teknilliseen korkeakouluun, pyritään luomaan.

 

Erityisesti alumnisuhteiden osalta KTTO:n tavoitteena on aktivoitua tulevana vuonna. Tällä hetkellä alumnien yhteistyö opiskelijoiden kanssa on käytännössä olematonta, mistä johtuen uudet maisterit kokevat koko alumnijärjestön melko etäisenä. Tämä on johtanut vuosien saatossa alumnijärjestön ikärakenteen vääristymiseen. Tavoitteemme on tänä vuonna luoda jatkuvuutta aine- ja alumnijärjestön yhteistyöhön ja markkinoida alumnitoimintaa opiskelijoille. Aktiivinen yhteistyö ja laaja yhteenkuuluvuuden tunne kaiken ikäisten kansantaloustieteilijöiden välillä on jokaisen etu. Tätä kautta KTTO pyrkii kehittämään yritysyhteistyötään, parantamaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpottamaan puhujien ja mentorien löytämistä erilaisiin tilaisuuksiinsa.

 

 

6. Yritys- ja työelämäsuhteet

 

Hallituskaudella 2012 yrityssuhdetoiminnan päätavoitteet ovat opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen, oppiaineen profiilin kohottaminen potentiaalisten työnantajatahojen joukossa, sekä pidempiaikaisten yhteistyösopimusten solmiminen vastapainona aiemmille yksittäisille sponsoroinneille.

 

Järjestämme yritysvierailuja opiskelijoiden tutustuttamiseksi eri toimijoihin ja uramahdollisuuksiin niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin piirissä. Vierailumme pyritään kohdistamaan eri toimialoille ja tavoitteena on tarjota ohjelmaa kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. Aiomme entistä vahvemmin panostaa maisteri-opiskelijoille suunnattuihin vierailuihin, jotka näkemyksemme mukaan tukevat työllistymistä yleisluontoisia vierailuja paremmin. Toisaalta myös yrityssektori on maisteri-opiskelijoista kiinnostuneempi, ja kykenee tällöin rajaamaan vierailun ohjelmatarjonnan tehokkaammin.

 

Samalla tarjoamme yleisluontoisia, taloustilanteeseen, yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yritysten toimintaan pureutuvia excursioita, jotka ovat avoimia koko jäsenistölle. Olemme aloittaneet Aalto-yliopiston taloustieteilijöiden, KY Economicsin, kanssa käytännön, jossa tarjoamme omien excursioidemme osallistumismahdollisuutta toistemme jäsenistöille. Järjestely on toiminut hyvin, ja tuonut molemmille osapuolille lisää valinnanvaraa.

 

Lisäksi tuomme potentiaalisten työnantajatahojen tietoon taloustieteilijän koulutuksen sisältöä ja sen vahvuusalueita: viimevuotisen kokemuksemme perusteella monet konsultoinnin ja rahoituksen yritykset arvostavat vahvaa kvantitatiivista painotusta sekä laajaa ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä. Tämän ohessa pyrimme kasvattamaan opiskelijoidemme rekrytoinnista kiinnostuneiden yritysten ja instituutioiden joukkoa myös perinteisten toimialojen ulkopuolelle. Toiminta tukee paitsi valmistuvien opiskelijoiden mahdollisimman joustavaa siirtymistä työelämän palvelukseen, myös laajentaa vielä opintojaan suorittavien mahdollisuuksia esim. kesäharjoitteluun.

 

Yhteistyösopimuksilla tuetaan yhdistyksen taloutta ja mahdollisuuksien mukaan omavaraisia tapahtumia. Käytännössä tarjoamme yrityksille ja instituutioille näkyvyyttä ainejärjestömme lehdessä ja tapahtumissa, kuten vuosijuhlissa, sitseillä ja urheilutapahtumissa. Merkittävänä haasteena säilyy julkisen sektorin haluttomuus, ja usein kyvyttömyys, ainejärjestötoiminnan tukemiseen.

 

Olemme vuoden alussa perustaneet yrityssuhdetoimikunnan, joka on avoin kaikille ainejärjestön jäsenille. Tavoite on tarjota kanava toiminnan kehittämiseen ja palautteen antamiseen, sekä toisaalta tarjota mahdollisuus yritysyhteistyöhön osallistumiseen myös niille, jotka eivät muutoin ainejärjestötoiminnassa aktiivisia ole.

 

 

7. Jäsentilaisuudet

 

Ainejärjestömme järjestää tänäkin vuonna aktiivisesti tapahtumia jäsenistölle. Perinteisesti KTTO:n tapahtumien kirjo on ollut laaja ja samaa linjaa jatketaan. Suurin osa perinteisistä juhlista järjestetään edelleen, mutta toiminnan kehittämisessä panostetaan etenkin monipuolisuuteen ja alkoholittomiin tapahtumiin. Tapahtumien järjestämisessä yhteistyö muiden valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöjen kanssa on jatkossakin ensisijaisen tärkeää, mutta tavoitteena on myös laajentaa yhteistyötä muiden yliopistojen taloustieteen opiskelijoiden kanssa. Jäseniä myös aktiivisesti kehotetaan ottamaan osaa muiden järjestöjen tapahtumiin, edelleen syventäen välejämme muihin opiskelijoihin tiedekunta- ja yliopistotasolla. Jäsentilaisuuksiin kuuluvat suhdetoiminta, fuksitoiminta, kulttuuritoiminta, urheilu- ja liikuntatoiminta, vuosijuhlat sekä järjestämämme opintomatka. Näitä on kuvattu tarkemmin alla. Opintoasioihin liittyviä tilaisuuksia on selostettu kohdassa 4.

 

 

7.1. Sisäsuhdetoiminta

 

Suhdetoiminnassa tulemme ylläpitämään tiiviitä suhteita sekä tiedekunnan muihin ainejärjestöihin että muiden oppilaitosten kansantaloustieteen järjestöihin.  Suhdevastaava osallistuu tiedekunnan muiden suhdevastaavien kokouksiin ja vastaavasti juhlavastaava edustaa järjestöä juhlavastaavien kokouksissa. Tavoitteena vuodelle 2012 on luoda uutta ja syvempää yhteistyötä valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen välillä. Erityisesti pyrimme aktivoimaan suhteita ainejärjestöihin joiden kanssa KTTO:lla ei menneinä vuosina ole ollut paljon yhteistä ohjelmaa.

 

Sisäsuhdetoiminnassa osallistumme tiedekuntajärjestö Kannunvalajat ry:n toimintaan sekä ylläpidämme yhteyksiä tiedekunnan muihin ainejärjestöihin. Suunnitelmissa on järjestää mm. yhteissitsit viestinnän (Media ry:n) opiskelijoiden kanssa sekä roomalaishenkiset toogabileet valtio-opin opiskelijoiden (VOO ry:n) kanssa.

 

Suhdetoiminta ei kuitenkaan keskity ainoastaan yhteisten juhlien järjestämiseen. Kuluvana vuonna tulemme ylläpitämään KTTO:n väittelykerhoa. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa näkyy myös urheilutoiminnassa, kuten sählymatsissa jonka pelasimme valtio-opin opiskelijoita vastaan (VOO). Pyrimme lisäämään yhteistä urheilutoimintaa muiden ainejärjestöjen kanssa. Ainejärjestöjen väliseen suhdetoimintaan kuuluvat myös vierailut muiden järjestöjen vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

 

 

 

 

7.2. Fuksitoiminta

 

Fuksitoiminnassa KTTO:n hallituksen ja tuutoreiden välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Todennäköisesti osa tuutoreista kuuluu hallitukseen, ja sen lisäksi hallitukseen nimitetään aina yksi tuutoreista virkailijajäseneksi ainejärjestön tuutorvastaavaksi. Hänen tehtävänään on koordinoida tuutoreiden ja ainejärjestön yhteistyötä fuksitapahtumien järjestämisessä.

 

Fuksitoiminnan tärkein päämäärä on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistomaailmaan, ja tutustuttaa heidät toisiinsa ja muihin opiskelijoihin. Toiminta painottuu eniten elokuun loppuun ja syyskuuhun, mutta ensimmäinen tutustumistapahtuma on pääsykoepäivän iltana järjestettävät Pääsykoebileet. Ennen virallisen orientoivan tuutoriohjelman alkua järjestämme myös Ensimiitin nimellä kulkevan tapahtuman, jossa uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja omiin tuutoreihinsa. Syksyn muut tapahtumat tähtäävät niin ikään siihen, että uusien opiskelijoiden olisi mahdollisimman helppo tuntea olonsa kotoisaksi taloustieteen opiskelijoina. Tässäkin tähtäämme toiminnan monipuolisuuteen, jotta kaikille fukseille löytyisi tekemistä. Järjestämme ensimiitin ja perinteisen fuksisuunnistuksen lisäksi monia alkoholittomia tapahtumia, kuten peli- ja elokuvailtoja sekä kaupunkikierroksen. KTTO toimii myös yhteistoiminnassa Kannunvalajien kanssa tiedekuntatason fuksitoiminnan järjestämisessä. Ennen opintojen alkua fuksit saavat postissa ainejärjestölehtemme teemanumeron, Fuksi-Kapitaalin.

 

Fuksitoimintaa jatketaan koko syksyn ajan. Uusia opiskelijoita rohkaistaan myös ottamaan aktiivisesti osaa ainejärjestötoimintaan esimerkiksi hallituksen toimintaa esittelevällä iltatapahtumalla. Fuksit saavat myös perinteiseen tapaan ottaa päävastuun KTTO:n pikkujoulujen järjestämisessä. Tässä kuitenkin KTTO:n hallituksella on tärkeä rooli järjestäjien avustamisessa. Fuksitoiminnassa yhteistyö oppiaineen ja tiedekunnan kanssa on myös KTTO:n hallituksen keskeisiä tehtäviä.

 

 

7.3. Urheilu- ja liikuntatoiminta

 

KTTO:n urheiluvastaavan tavoitteena on järjestää yhteisiä KTTO:n urheilutapahtumia ja näin ollen kasvattaa jäsentemme yhteishenkeä. Urheilun saralla KTTO on aina ollut hyvin aktiivinen ja olemme saavuttaneet menestystä mm. jalkapallon ja futsalin yliopistosarjoissa, joihin aina lukukausittain osallistumme. Hallitus pyrkii tänäkin vuonna tukemaan KTTO:n joukkuelajitoimintaa osallistumalla Unisportin turnauksien sisäänpääsymaksujen maksamiseen. Koska menestyminen näissä sarjoissa ei ole etusijalla tai ainoa urheilutapahtumamuoto, emme unohda myöskään muita urheilijoitamme.

 

KTTO haluaakin tukea toimintaa, johon on kaikilla jäsenillä mahdollisuus osallistua kokematta toimintaa liian vakavaksi. Tällaisesta toiminnasta hyvänä esimerkkinä on suuren suosion viime kesänä saavuttanut, viikoittain järjestetty kesäkoris, jota tullaan tänä vuonna jatkamaan, sekä parhaillaan meneillään oleva sulkapalloturnaus.

 

Myös tiedekunnan urheilutoiminta on aktivoitumassa ja suunnitteilla on tiedekunnan sisäisiä urheilutapahtumia. KTTO on myös oma-aloitteisesti järjestänyt esimerkiksi salibandyottelun valtio-opin opiskelijoita vastaan. Itse urheilemisen lisäksi urheiluvastaavamme, yhdessä kulttuurivastaavan kanssa, järjestää urheiluexcun, jossa mennään porukalla katsomaan jotakin urheilutapahtumaa. Lisäksi urheiluvastaavamme seuraa HYY:n liikuntavastaavien sekä Kannunvalajien urheiluvastaavien sähköpostilistaa ja välittää informaation edelleen omalle sähköpostilistallemme.

 

 

7.4. Kulttuuritoiminta

 

Aktiivinen kulttuuritoiminta on hyvä osoitus aktiivisesta ainejärjestöstä. Kulttuuritoiminnan tarkoitus on olla opiskelijoille helposti lähestyttävää ja monipuolista. Toimintaan kuuluu ekskursioita erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Vuosi alkaa perinteiseen tapaan Valtsikan speksillä. Kevään mittaan suunnitelmissa on vierailut Musiikkitalolle Sibelius Akatemian konsertin muodossa, Ateneumiin sekä uutuutena yhdessä urheiluvastaavan kanssa HJK:n jalkapallopeliin. Syksyllä tarkoitus on käydä ainakin tutustumassa Helsingin teattereiden tarjontaan sekä katsastaa Kiasman uusi näyttely. Myös erilaisiin konsertteihin tehtävät ekskursiot kuuluvat suunnitelmiin.

Varsinaisten ekskursioiden lisäksi kulttuuritoimintaan kuuluu yhteistoiminta mm. elokuvailtojen muodossa. Toimintaa tulee olemaan riittävän säännöllisesti, eli useamman kerran kuukaudessa. Kulttuuritoiminnan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman iso osa ainejärjestöstä ja toiminta pyritään järjestämään tämän mukaisesti

 

 

7.5. Kv-toiminta

 

Vuoden 2012 päätavoite on saada integroitua kansainväliset opiskelijat, niin vaihto-oppilaat kuin tutkinto-oppilaatkin, tehokkaasti KTTO:n ja Kannunvalajien opiskelijatoimintaan. KV-vastaava pitää yhteyttä heihin sähköpostin sekä Facebookin välitetyksellä. Tarkoitus on hyödyntää sosiaalista mediaa vaihto-oppilaiden mukaan ottamisessa entistä tehokkaammin. Tätä kautta haetaan korkeampaa osallistumisprosenttia yhteisiin tapahtumiin.

 

Tämän lisäksi KV-vastaava osallistuu Kannunvalajien KV-valiokuntaan rivijäsenenä ja on järjestämässä Kannunvalajien yhteisiä KV-tapahtumia. Tarkoitus on tuoda erityisesti KTTO hyvin edustettuna mukaan tapahtumiin myös tiedekuntatasolla. KV-vastaava on linkki kansainvälisten opiskelijoiden ja suomalaisen opiskelijayhteisön välillä ja täten tärkeässä roolissa KV-opiskelijoiden verkostoitumisessa suomalaiseen opiskelijamaailmaan. Tarkoitus on myös opastaa kansainvälisiä opiskelijoita muissakin kuin yliopiston sisällä tapahtuvissa asioissa. KV-vastaavalta saa siis kysyä aivan mistä tahansa.

 

Sekä keväällä että syksyllä järjestetään Kannunvalajien KV-toimikunnan toimesta yhteiset KV-sitsit. Tämän lisäksi kevään omiin KTTO-tapahtumiin pyritään saamaan mahdollisimman hyvä edustus KV-opiskelijoita. Syksyllä erityisesti pyritään saamaan vaihto-oppilaat aktiivisesti mukaan uusien fuksien tapahtumiin.

 

 

7.6. Vuosijuhlat

 

KTTO ry täyttää tänä vuonna 53 vuotta. Vaalikokouksessa perustettu vuosijuhlatoimikunta sekä erityisesti vuosijuhlavastaavat ottavat juhlajärjestelyt hoitaakseen. Vuosijuhlavastaavat myös koordinoivat vuosijuhlatoimikunnan toimintaa. Vuosijuhlien ajankohdaksi on alustavasti päätetty marraskuun 17. päivä. Pyrimme minimoimaan vuosijuhlien kuluja, otamme selvää mahdollisimman edullisesta juhlatilasta ja hyödynnämme sponsoreiden tukia. Näin pyrimme laskemaan illalliskortin hintaa ja siten madaltamaan myös osallistumiskynnystä. Otamme huomioon myös lähestyvät 55-vuotisjuhlat, joihin pyrimme jo hieman säästämään.

 

 

7.7. Opintomatkat

 

KTTO:lla on tänä vuonna suunnitteilla 2 opintomatkaa. Keväällä (luultavasti 10.-12.05) on tarkoitus mennä käymään Tarton opiskelijakaupunkiin, jossa osallistujat saavat mm. kuulla luentoja Viron talouden tilasta, sekä osallistua hauskaan yhteistoimintaan paikallisten opiskelijoiden kanssa. Syksyllä taas aiotaan suunnata turkkilaiseen suurkaupunkiin – Istanbuliin. Tarkemmasta ohjelmasta siellä ei kuitenkaan ole vielä tietoa, mutta matkasta tulee Istanbulin ainutlaatuisuudesta johtuen varmasti kaikin puolin mieliä avartava.

 

 

8. Toimikunnat

 

Viime joulukuun vaalikokouksessa päätettiin monien toimikuntien perustamisesta. Näihin kuuluvat yrityssuhde-, vuosijuhla-, opintomatka-, Kapitaali- ja sääntömuutostoimikunta. Toimikuntien tarkoituksena on koota tietystä ainejärjestön toiminnan osa-alueesta kiinnostuneet ihmiset hallituksen ulkopuolelta yhteen ideoimaan ja toteuttamaan ainejärjestötoimintaa itse haluamassaan laajuudessa.

 

 

9. Järjestölehti

 

Taloustieteen opiskelijat ry:n julkaisemasta ainejärjestölehti Kapitaalista ilmestynee tänä vuonna neljä numeroa sekä ensi syksynä aloittaville uusille opiskelijoille suunnattu Kapitaalin erikoisnumero, Fuksikapitaali. Kapitaalin tekemisestä keväällä 2012 vastaa päätoimittajana toimiva Lauri Jauhiainen sekä hänen johtamansa Kapitaali-toimikunta. Syksyn päätoimittajaa ei vielä ole valittu.

Aktiivisena ainejärjestölehtenä Kapitaali käsittelee maailman moninaisia ilmiöitä laajasti ja seikkaperäisesti. Yleisnäkökulma on toki taloustieteellinen, mutta myös erilaisista näkökulmista maailmaa tarkastelevia juttuja julkaistaan mielellään. Kapitaalissa pyritään vuonna 2012 jatkamaan aikaisempien lehtien hyväksi havaittua linjaa, jossa asiatekstit ja kevyemmät opiskelijaelämää kuvaavat jutut vuorottelevat tasaisesti ja sopivassa suhteessa. Kapitaali ei siis ole artikkelikokoelma, vaan ainejärjestölehti, mutta luonnollisesti painavammat asiatekstit täyttävät suurimman osan tämän ja toivottavasti myös tulevien vuosien lehdistä.

Lehdessä jatkavat useat perinteiset palstat kuten Provokaattori ja pj:n ja opintosihteerin palstat. Perinteiden lisäksi lehteen tulee toivottavasti jatkopalstaksi vanhoja Kapitaaleja ja Kapitaalia edeltänyttä lehteä Käpykaartia tarkastelevia juttuja, jotka voisivat tuoda mielenkiintoisen historiallisen lisän lehteen. Myös viime numerossa alkanut Kirjahyllykatsastus on saanut osakseen positiivista palautetta ja jatkuukin toivottavasti tulevissa lehdissä.

Lehden painoskoko on noin 100-150 kpl/numero, sivumäärä on noin 30-40 ja sitä jaetaan kansantaloustieteen opiskelijoiden lisäksi myös muiden luettavaksi valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston aulassa. Lehdestä julkaistaan aina myös internetversio, jonka lukijamäärä on suurempi kuin paperisen. Viime vuonna 2011 osa numeroista ilmestyi neliväripainoksina, nyt vain kansi ja mahdollisesti keskiaukeama tulevat olemaan värilliset.

 

 

10. Tiedotus

 

Tiedotus pyritään järjestämään ainejärjestön sähköpostilistalla sekä ainejärjestömme netti- ja Facebook-sivujen kautta. Facebook-sivuja pyritään käyttämään erityisesti pienempien tapahtumien mainostamiseen, kun taas isojen tapahtumien mainostamiseen käytetään luonnollisesti kaikkia kolmea kanavaa. Lisäksi aiomme luoda uuden Facebook-sivun Aalto-yliopiston sekä Svenska Handelshögskolanin taloustieteen opiskelijoiden kanssa, jossa voidaan tiedottaa kaikille Helsingissä taloustiedettä opiskeleville yhteisistä tapahtumista ja palveluista. Aiempina vuosina positiivista palautetta saanutta sähköpostilistan uutiskirjeen lähettämistä jatketaan edelleen noin kerran kuussa. Kirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tulevista sekä oman ainejärjestömme, että muiden ainejärjestöjen meitä koskevista tapahtumista.

Nettisivuja pyritään uudistamaan erityisesti ainejärjestön ulkopuolisia toimijoita silmällä pitäen: esimerkiksi uusille opiskelijoille ja yrityksille suunnatut osiot tullaan päivittämään ajan tasalle. Jäsenistölle näkyvin nettisivujen uudistus tulee olemaan sekä tenttiarkiston, että varjo-opinto-oppaan päivittäminen. Tämä tullaan tekemään sekä kevään, että kesän aikana siten, että ensi syksyksi molemmat tulevat olemaan taas uuden tutkintorakenteen mukaisesti ajan tasalla. Lisäksi avoimuutta pyritään edistämään lisäämällä hallitusten kokousten pöytäkirjojen lisäksi myös muun muassa yhdistyksen säännöt näkyville nettisivuille.

 

 

11. Ympäristösuunnitelma

 

Tulostuspaperin painomäärät ja uusien hankintojen kriittinen tarkastelu, ovat konkreettisimpia esimerkkejä ympäristötoiminnastamme. Matematiikan tukikurssin materiaali julkaistaan verkossa sen sijaan, että se jaettaisiin paperiversiona. Myös ainejärjestön lehden Kapitaalin painosmäärää pidetään pienenä ja painopiste julkaisemisessa tulee olemaan jatkossakin verkossa. Kertakäyttöastioiden hankintaa vältetään lainaamalla Kannunvalajien astiastoa, ja laitosillassa käytetyt muovikuohuviinilasit tiskataan ja säästetään seuraavaa vuotta varten. Tapahtumista ylijääneet tarvikkeet säästetään seuraavia tapahtumia varten ja turhaa kulutusta vältetään. Juhlista jääneet tölkit ja pullot pyritään palauttamaan.
Alinassa vietettävissä tapahtumissa jätteet lajitellaan käyttämällä HYY:n hankkimia kierrätysastioita: tämä on myös ainejärjestölle helpompaa, kun sekajätteitä syntyy vähemmän. Ympäristövastaavamme toimii yhteistyössä muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen ympäristövastaavien kanssa suuremman mittakaavan muutosten toteuttamiseksi. Näistä ovat esimerkkejä yhteisten tavaroiden hankinta kertakäyttöisten tuotteiden vähentämiseksi.

 

Yhdellä ainejärjestöllä on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan
ympäristövaikutukseen, etenkin jos haetaan kestävää muutosta. Täten KTTO pyrkii lisäämään jäsenistönsä tietoisuutta kulutusvalinnoista tulevaisuutta ajatellen. KTTO pyrkii toiminnassaan välttämään epärealistisia lähtöolettamuksia ympäristötekojen osalta, kuten sitä että kaikki kierrätys, luomuviljely tai lähiruoka olisivat ympäristön kannalta automaattisesti parempia ratkaisuja. Myös mahdollisuus ympäristöaiheisista erikoiskursseista tarkastetaan kansantaloustieteen laitokselta. Tiedettä ja viiniä tai Töitä ja kaljaa -iltoihin yritetään mahdollisesti saada ympäristöekonomisti puhumaan tutkimuksistaan tai työstään, ja tällä tavoin nostaa ympäristökysymykset esiin sekä tuoda esiin ekonomistin mahdollisuudet vaikuttaa niihin.

 

 

12. Tasa-arvo

 

Tasa-arvo on tärkeässä asemassa KTTO:n toiminnassa. Tänäkin vuonna KTTO:n hallituksessa toimii tasa-arvovastaava, jonka tehtävänä on huolehtia järjestön jäsenten tasapuolisesta kohtelusta.

 

Tasa-arvoa pyritään toteuttamaan erittäin monitahoisesti. Tasa-arvovastaavan tehtävänä on huolehtia, että toiminta on tasapuolista ikään, sukupuoleen tai esimerkiksi ruokavalioon katsomatta. Tapahtumissamme otamme huomioon erityisruokavaliot, allergiat sekä kasvissyöjät. Juhlissamme on aina tarjolla myös alkoholiton versio. Järjestämme myös laaja-alaista, täysin alkoholitonta toimintaa. Järjestöllemme on tärkeää, että erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen on mahdollisimman matala kynnys, mikä onnistuu ylläpitämällä mahdollisimman monipuolista toimintaa aina urheiluturnauksista yritysvierailuihin.

Itse opintoihin liittyen opintovastaavamme tehtävänä on huolehtia siitä, että kurssien arvosteluissa toteutuu yhdenmukaisuus sekä oikeudenmukaisuus. Tasa-arvoa edistetään myös ainejärjestön päätöksenteossa muodostamalla erilaisia toimikuntia, joissa kuka tahansa jäsenemme voi osallistua järjestömme toiminnan suunnitteluun sekä kehittämiseen.

 

 

13. Lopuksi

 

KTTO toimii aktiivisesti tuottaakseen jäsenistölleen sääntöjensä määrittämä toimintaa ja toimiakseen taloustieteen opiskelijoitten edunajajana. Järjestö tähtää entistä monipuolisemman toiminnan järjestämiseen jotta mahdollisimman moni opiskelija voisi kokea järjestön omakseen. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi sekä sen monipuolisuuden takaamiseksi Kansantaloustieteen opiskelijat ry. hakee Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta-avustusta.

 

Helsingissä 27.2.2012

 

Ohto Soininvaara

 

puheenjohtaja

 

Kansantaloustieteen opiskelijat ry.

Leave a Reply