Kyselyaineisto

Teoksessa käytetyn kyselyaineiston ”Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007” keräsi Tilastokeskus syksyllä 2007 Helsingin yliopiston tutkimusprojektin ”Kulttuuripääoma ja sosiaalinen differentiaatio 2000-luvun Suomessa” toimeksiannosta. Tutkimushanke sai aineiston käyttöönsä helmikuussa 2008. Otokseen valittiin satunnaisotannalla 3000 18–74-vuotiasta Suomen kansalaista (pois lukien Ahvenanmaalla asuvat). Vastausosuus oli 46,3 prosenttia (N = 1388), mikä vastaa suurin piirtein muiden viimeaikaisten postikyselyiden tasoa.

Kyselylomake, jolla kartoitettiin laajasti suomalaisten makua ja kulttuurisia käytäntöjä, suunniteltiin varta vasten kulttuuripääoman ja elämäntyylien jakautumisen tutkimista varten. Kyselylomakkeen suunnittelussa seurattiin aiempaa suurta brittiläistä tutkimushanketta ”Cultural Capital and Social Exclusion” ja pyrittiin säilyttämään mahdollisimman hyvä vertailtavuus brittihankkeen kyselyyn. Lomakkeen suunnittelussa käytettiin apuna myös aiempia suomalaisia kyselylomakkeita aiheesta sekä hyödynnettiin hankkeessa jo kerättyjä fokusryhmähaastatteluita, jotka antoivat tietoa siitä, millaiset kulttuuriset kategoriat ja kulttuurituotteet ovat relevantteja suomalaisille ja ylipäätään heidän tuntemiaan.