Sustainable technologies, practices and places

Eva Heiskanen, Hannu Kytö, Kaisa Matschoss, Katri Koistinen, Kristiina Aalto, Mari Niva, Minna Lammi, Liisa Peura-Kapanen

Tutkimusalueella tehdään tutkimusta, jolle on valtava yhteiskunnallinen kysyntä:

  1. Tutkitaan uuden energia- ja ympäristöteknologian ja -ratkaisujen käyttöönottoa kodeissa ja kunnissa. Teoreettisina näkökulmina teknologiset transitiot ja kuluttajan rooli niissä, uusien markkinoiden sosiaalinen rakentuminen ja poliittinen talous, teknologian leviäminen sosiaalisissa verkostoissa ja teknologian domestikaatio.
  2. Tutkitaan ja kommentoidaan kestävän kulutuksen ohjauksen muotoja ja kuluttajan roolia ympäristöpolitiikassa. Tässä tutkimuksessa korostuu yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde ja kulutuksen rooli luonnonvarojen hallinnassa. Teoreettisia näkökulmia esimerkiksi metodologisen individualismin ongelmat luonnonvarojen hallinnassa sekä politiikan tutkimuksesta erityisesti politiikka-arvioinnin, adaptiivisen politiikan ja näyttöperusteisen politiikan keskustelut.
  3. Tutkitaan elinympäristöä, erityisesti asumista ja palveluita, kuluttajien hyvinvoinnin ja kestävän kulutuksen näkökulmista. Teoreettisina viitekehyksinä ovat kuluttajakäyttäytymiseen (esim. palveluihin, niiden laatuun ja saavutettavuuteen) sekä yhdyskuntasuunnitteluun (esim. vähittäiskaupan ympäristöihin ja paikkaan kiinnittymiseen) liittyvät teoreettiset keskustelut.

Olemme yhteiskuntatieteellisen peruskysymyksen äärellä rakenteen ja toimijan välisestä suhteesta. Tutkimusalue 2 problematisoi yksilön roolia ympäristökysymysten ratkaisemisessa kun taas tutkimusalue 1 tutkii, miten uusia rakenteita syntyy ja tutkimusalue 3 pohtii, miten juuri paikallisuus tuottaa ja muuttaa rakenteita.

Julkaisuja

  • Koistinen K, Järvinen R. (2016) Comparing perceived insecurity among customers and retail staff during service encounters. Journal of Retailing and Consumer Services 2016; 31: 80–92.
  • Kytö H, Kral-Leszczynska M, Koistinen K, Peura-Kapanen L (2016) Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla – Tutkimus alueiden välisistä muuttovirroista. Kuluttajatutkimuskeskus 2016:1, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 120 s.
  • Heiskanen, E., & Matschoss, K. (2016). Consumers as innovators in the electricity sector? Consumer perceptions on smart grid services. International Journal of Consumer Studies, early view, DOI: 10.1111/ijcs.12280
  • Heiskanen, E., Jalas, M., Rinkinen, J., & Tainio, P. (2015). The local community as a “low-carbon lab”: Promises and perils. Environmental Innovation and Societal Transitions, 14, 149-164.
  • Heiskanen, E., Johnson, M., Robinson, S., Vadovics, E., & Saastamoinen, M. (2010). Low-carbon communities as a context for individual behavioural change. Energy Policy, 38(12), 7586-7595.