Theses

Doctoral theses

Pitkänen, H. 2019. Arviointi, tieto ja hallinta: Peruskoulun paikallisen arvioinnin genealogia. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 50. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Verkossa >>

Medvedeva, A. 2018. University Internationalization and International Master’s Programs. Helsinki Studies in Education 30. Verkossa>>

Hannus, S. 2018. Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla [Dance of the small steps: Performative ethnography on construction of hierarchies and possibilities to un- ravel hierarchies in two lower-secondary schools]. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 27. Verkossa>>

Hansen, P. 2016. Opettajankoulutuksen hankeohjauksen mahdollisuudet ja rajat: Kahden politiikkalähtöisen kehittämishankkeen järjestelmäteoreettinen analyysi [The Opportunities and limits of project-based steering in teacher education: a system theoretical analysis of two developing projects based on government programmes]. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 391. Verkossa >>

Kosunen, S. 2016. Families and the Social Space of School Choice in Urban Finland. Academic dissertation. Studies in Educational Sciences 267. University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences. Verkossa >>

Niemi, Anna-Maija. 2015. Erityisiä koulutuspolkuja? − Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen. [Special Educational Paths? – A study on the practices of special needs education after basic education]. Väitöskirja. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 264. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2014. Muuttuvat koulutusmahdollisuudet − Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys. [Changes in equality of educational opportunity − social hierarchies and school achievement of the young]. Väitöskirja. Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:14. Verkossa >>

Kauko, J. 2011. Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa [ Dynamics in Finnish Higher Education Politics]. Väitöskirja. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 239. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Varjo, J. 2007. Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen: Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne. [Drafting Education Legislation for the Competitive State: The Parliament of Finland and the 1990s Change in Education Policy]. Väitöskirja. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 209. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Master’s theses

2018

Nevala-Pennanen, E. 2018. Ohjauksesta tukea koulutuksen siirtymävaiheisiin – Peruskoulun oppilaanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymästä. PDF>>

2017

Aho, J. 2017. Työväenluokkaisen äidin koulu(tus)valintadiskurssit ja niihin sisältyvä toimijuus. PDF>>

Noori, E. 2017. Maahanmuuttajataustaisten nuorten resurssit ja toisen asteen koulutusvalinnat. Verkossa>>

Holmberg, L. 2017. Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Verkossa >>

Juvonen, S. 2017. Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä: Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Verkossa >>

2016

Rontu, E. 2016. Korkeakoulutettujen espoolaisäitien kouluvalintadiskurssit, niihin sisältyvät arvot ja arvoristiriidat. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Enbacka, H. 2016. Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen: En komparativ kritisk diskursanalys av läroplanstexter för åskådningsämnen i den finländska och svenska kontexten. Helsingfors universitet, Institutionen för beteendevetenskaper. Verkossa >>

2015

Santala, K. 2015. Korkeakouluttamattomat perheet kouluvalintojen kentällä: vanhempien koulutustausta yläkouluvalintojen määrittäjänä. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Holopainen, J. 2015. Onnistunut koulutussiirtymä tasa-arvon mahdollistajana Koulutuksen asiantuntijoiden käsityksiä maahanmuuttaja- taustaisten nuorten toisen asteen koulutussiirtymistä.Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

2014

Karlsson, C. 2014. Kouluvalinnan ulkoisvaikutukset ja politisoituminen Helsingin metropoli-alueen koulutuspoliittisten toimijoiden näkökulmasta. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Verkossa>>

Kukkola, M. 2014. Instrumentaaliset ja ekspressiiviset arvot vanhempien kouluvalintojen taustalla. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Morozova, D. 2014. The Russian middle class families on the school market in Helsinki metropolitan region. University of Helsinki. Faculty of Social Science. Social Policy/Urban Studies. Master’s Thesis. Verkossa >>

Soisalo, L. 2014. ”Kun ne mahdollisuudet on siinä, niin miksi ei niitä käyttäisi?” –Espoolaisten korkean taloudellisen ja kulttuurisen pääoman vanhempien kasvatusstrategiset diskurssit. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

2012

Honkanen, M. 2012. Koulupiireistä oppilasalueisiin – kohti joustavampaa kouluverkkoa.
Tapaustutkimus Espoon kouluverkon muutoksista koulupiireistä luopumisen myötä. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

Koivuhovi, S. 2012. Perheet koulua valitsemassa – kyselylomaketutkimus espoolaisperheiden yläkouluvalinnoista. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >> 

Ojanen, H. 2012. Diskurssien ja identiteettien moninaisuus korkeakouluttamattomien
vantaalaisäitien koulutusta ja koulutusvalintoja koskevassa puheessa. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

Wallenius, T. 2012. Suomalainen peruskoulu kansallisen ja kansainvälisen ristiaallokossa: Koulutuspoliittisten toimijoiden argumentointi ja välttämättömyyden retoriikka. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

2010

Kosunen, S. 2010. Koulunvalintapeli Vantaan koulumarkkinoilla – korkeakoulutettujen
vanhempien kouluvalintadiskursseja. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

Lahdelma, U. 2010. Vantaalaiset äidit “koulumarkkinoilla” – kouluvalinnan, peruskoulun
järjestämisen ja koulutuksellisten logiikoiden diskursiivinen rakentuminen Vantaan
koulutuspoliittisissa kehyksissä. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.