Abitin loppu

Abitti-pilotti saatiin päätökseen, kun Solun rakenne ja toiminta-kurssin lopputentti pidettiin perjantaina 27.10. Sähköiseen kokeeseen osallistui samat noin 30 opiskelijaa, jotka olivat jo tehneet välitentin Abitilla. Tällä kertaa kokeessa pyrittiin entistä paremmin hyödyntämään sähköisten tenttien etuja, kuten tehtävien automaattista korjausta. Samalla pisteiden määräytymistä muutettiin niin, että kustakin tehtävästä tai sen alakohdasta minimipistemäärä oli 1. Tämä vähensi oleellisesti käsin tehtävän työn määrää verrattuna aiempaan välitenttiin, vaikka negatiiviset pisteet jouduttiinkin edelleen laskemaan ja vähentämään loppupistemäärästä käsin.

 

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että ensimmäinen sähköisten tenttien kokeilu sujui hyvin. Pilotointiin osallistuneet opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä siihen, että saivat tehdä tenttinsä paperin sijaan koneella. Samoin opettajat pitivät sähköisen tentin korjaamista paperikoetta helpompana. Abitin tarjoamilla kokemuksilla on hyvä lähteä jatkamaan kohti seuraavan ohjelmiston pilotointia.

 

Annina

Opettajien kokemuksia välitentin korjaamisesta

Tenttien korjaaminen, niin kuin aina, on yhteistyötä. Abittivastausten läpikäynti alkoi henkilökohtaisten identifikaatiokoodien läpikäynnillä. Nämä koodit oli jaettu opiskelijoille tentin alussa samalla, kun henkilökohtaisesti tarkistettiin kunkin opiskelijan henkilöllisyystodistus. Koodin opiskelijat olivat kirjoittaneet ensimmäisen tehtävän alkuun, mikä teetti hieman käsityötä ennen vastausten korjaamista.

Lisää käsityötä oli luvassa monivalintojen negatiivisten pisteiden myötä. Abitissa negatiivisia pisteitä ei voi antaa, joten monivalintatehtäviin laadittu pisteytys piti toteuttaa käsin. Koska monivalintojen automaattista pisteytystä ei myöskään voi Abittiin muuttaa, piti pisteet korjata erilliseen taulukkoon, joka myöhemmin yhdistettiin Abitista saatuun pistetaulukkoon. Sama piti tehdä osapisteiden kohdalla, joita oli laadittu useampaan Abitin koetehtävään.

Kokeen varsinaiset korjaajat, kurssin opettajat, olivat positiivisesti yllättyneitä ensimmäisestä kokemuksestaan Abittikokeen korjaamisessa. Kurssin vastuuopettaja, Ove Eriksson, oli etukäteen ohjeistanut kunkin korjaajan Abitin käyttöön, ja yleisesti koettiin, että koe oli helppo löytää ja korjata, eikä ohjelman käyttö vaatinut erillistä opettelua. Lukeminen oli vaivatonta ja nopeampaa kuin paperikokeissa, koska esim. käsialan tulkintaongelmien kanssa ei tarvinnut painia. Toisaalta, paperikokeessa vastaustilaa oli rajatusti, jolloin luettavaakin oli vähemmän kuin sähköisessä kokeessa, johon pystyi kirjoittamaan lähes rajattomasti. Pisteiden ja kommenttien merkitseminen Abittiin oli vaivatonta ja kaikki tallentui automaattisesti, mikä koettiin hyvänä ominaisuutena.

Korjaamistyön edistymisen seuraaminen kuului vastuuopettajan tehtäviin, samoin sähköisen kokeen yhteenvetopistetaulukon toimittaminen opintotoimistoon. Kaikki opiskelijat saivat tietoonsa pisteet samaan aikaan huolimatta siitä osallistuivatko he sähköiseen vai paperiseen kokeeseen. Korjatut vastaukset lähettiin Abittikokeen tekijöille sähköpostitse, samoin tieto pisteytykseen liittyneistä haasteista ja niiden ratkaisuista.

Välitentistä ja sen korjaamisesta opittiin paljon! Uusin eväin kohti lopputenttiä!

Annina

Välitentti Abittilla

                                                               Kuva: Eeva Pyörälä

Tavoitteemme oli saada vähintään 30 vapaaehtoista opiskelijaa suorittamaan Solun rakenne ja toiminta-kurssin välitentti sähköisesti Abittilla. 31 opiskelijaa ilmoittautui, joten pääsimme etenemään suunnitelmiemme mukaan. Opiskelijat toivoivat saada harjoitella Abittin käyttöä ennen varsinaista koetta ja järjestimme tämän aamiaistilaisuuden muodossa. Hankkeen assistentit Annina Rostila ja Tiina Härkönen olivat laatineet opiskelijoille biologian aihepiiristä harjoituskokeen ja opiskelijat saivat testailla Abittin ominaisuuksia mm. lintulajeja tunnistellen.

29.9 lääkiksen ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät ensimmäisen lääkiksen tenttinsä ja 31 vapaaehtoista saapui suuren luentosalin sijaan pienempään kokoushuoneeseen, jonka pöydät olimme järjestelleet tenttitilanteeseen sopiviksi ja asetelleet tiedekunnan läppärit pöydille. Olimme päätyneet käyttämään tiedekunnan läppäreitä opiskeijoiden omien koneiden sijaan, jotta pystyimme pilotissa minimoimaan ikävät yllätystekijät.

Tentin tekeminen sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Opiskelijat toivoivat hiiriä käyttöönsä ja saimme järjestettyä ne heille lennosta sekä tilattua niitä heti tentin jälkeen vastaisuuden varalle. Suurin haaste tentissä oli, että monivalintatehtävissä vastausta ei pysty tyhjentämään sen jälkeen kun jonkin vastausvaihtoehdon on valinnut. Tämä on ongelmallista kun tentissä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Tulevaan tenttiin monivalintoihin lisättiin kohta “jätän tyhjäksi”. Tenttien korjausvaiheessa miinuspisteet ja puolikkaaat pisteet aiheuttivat päänvaivaa (Abitti ei tunnista niitä), joten seuraavaa tenttiä varten pisteytystä skaalattiin niin, että tehtävistä saa vain positiivisia kokonaislukuja.

Tentin jälkeen opiskelijoilta kerättiin palautetta e-lomakkeella ja tiedusteltiin halukkuutta tehdä myös lopputentti sähköisesti. 31 opiskelijasta 25 vastasi haluavansa osallistua sähköiseen lopputenttiin. 4 halusi tehdä lopputentin paperisesti ja kahdelta ei saatu vastausta.

Sanna

A niin kuin abittipilotti

Maanantaina 11.9 ensimmäisen vuosikurssin medisiinareilla ja denttareilla starttasi heidän ensimmäinen lääkiksen kurssinsa: Solun rakenne ja toiminta. Kävin aloitusinfossa kertomassa heille sähköisten tenttien pilotoinnista .

Tiistaina 12.9 odotimme (ja toivoimme) 200 opiskelijan saapuvan Biomedicumin luentosali 1:seen kokeilemaan Abittin toimintaa ja harjoittelemaan sähköistä tenttimistä Solun rakenne ja toiminta-kurssiin liittyvien kysymysten ja tehtävien avulla. Ennen tilaisuuden alkamista tapasimme projektijoukon kanssa ja kävimme läpi, mitä keneltäkin odotetaan ja miten me voimme opiskelijoita auttaa. (Tämä pikaperehdytys olisi voinut olla kattavampi ja pitempikin.)

79 opiskelijaa saapui paikalle. 44:llä oli mukanaan oma läppäri ja 34 käytti paikalle tuomiamme tiedekunnan tai henkilöstön (omakin läppärini oli erään opiskelijan käytössä) lainaläppäreitä. Mikäli Abitti otetaan laajemmin suurilla opiskelijamäärillä käyttöön, tulee tiedekunnan omistamia lainaläppäreitä olla enemmän kuin niitä tällä hetkellä on.

Minä ja projektiassistentti Annina Rostila olimme laatineet harjoitusta varten power point-esityksen, jossa käytiin Abittin käynnistys yksityiskohtaisesti läpi. Lisäksi olimme tehneet aiheesta lyhyen videon. Haaste Abittin kanssa on, että koneet bootataan usb-tikuilta hyvin eri tavoin ja tämän vuoksi yhteneväistä, kaikille sopivaa ohjetta on mahdotonta laatia. Näytimme opiskelijoille pp-esityksen ja videon ja sen jälkeen he lähtivät käynnistelemään koneita usb-tikuilta. Arviolta noin 3/4 opiskelijoista viittasi, koska oli kohdannut käynnistämisessä ongelmia. Meitä avustajia oli salissa kymmenkunta ja jokaiselle riitti runsaasti töitä. Noin puolen tunnin kuluttua harjoitustilanteen alkamisesta kaikki olivat saaneet Abittin avattua ja pääsivät tutustumaan itse “tenttiin”. (Tämä harjoitus ei vaikuttanut opiskelijoiden kurssiarvosanaan millään tavalla.)

Tarkoituksenamme on rakentaa opiskelijoiden ensimmäinen oikea tentti, Solun rakenne ja toiminta-kurssin välikuulustelu, niin, että 30 opiskelijaa suorittaa tentin Abittilla ja loput 170 perinteisenä paperitenttinä. Harjoitustilanteen lopuksi keräsimme vapaaehtoisia sähköiseen välikuulusteluun ja saimme listaan 31 nimeä. Useammat vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet opiskelijat toivoivat, että vielä ennen tenttitilannetta heille järjestettäisiin mahdollisuus harjoitella Abittin käyttöä.

Pysy kuulolla – seuraavaan postaukseen kerään konkreettisia “mikä meni hyvin ja mitä olisi voinut tehdä toisin”-ideoita projektitiimiltämme ja lisäksi kerron, mitä mieltä opiskelijat olivat ensimmäisestä abittiharjoituksestaan.

Sanna

Testi- ja harjoitustilanne omalle jengille

Perjantaina 8.9.2017 järjestimme Abittin testi- ja harjoitustilanteen henkilöstölle. Vapaaehtoisia testaajia oli hankalaa haalia kasaan, koska kaikki arvatenkin ovat kiireisiä omissa työtehtävissään ja lisäksi perjantai-iltapäivä ei välttämättä ole ajankohdista houkuttelevin. Seitsemän testaajaa kuitenkin onneksi saapui paikalle.

Käyttääkseni kulunutta sanontaa, ei homma sujunut kuten Strömsössä. Ensinnäkin lähes puolet lupautuneista testaajista perui viime hetkellä. Toisekseen testitilaan pyydetty verkko ei toiminutkaan ko. tilassa, joten tilaisuus piti lennosta siirtää ahtaaseen työhuoneeseen. Kolmanneksi suunnittelemani yhteisen “näin homma etenee”-infon antaminen jäi, koska paikanvaihdoksen myötä jäin ohjaamaan alkuperäiseen tilaan tulleita ihmisiä. Huomasimme, että kaikki usb-tikkumerkit eivät toimi kaikissa koneissa ja että uusi Mac on Abittin kannalta haastava. Kaikki seitsemän testaajaa saivat kuitenkin Abittin käynnistettyä alkukaaoksen jälkeen ja harjoituskokeen tekeminen sujui lopulta jotakuinkin hyvin.

Suotuisempia tuulia seuraavaan koetilanteeseen toivoen!

Sanna

Tikusta asiaa

Kuva: Joakim Laine

Abitti käynnistyy usb-tikulta, joten tilasimme pilottia varten 250 kappaletta 16 GB USB3-muistitikkua. Jotteivat asiat olisi liian yksinkertaisia, eivät kaikki tikut toimi kaikissa koneissa. Tilasimme siis sekä Kingston- että Sandisk-merkkisiä tikkuja. (Oli hyvä että tilasimme tikkuja reilusti, sillä kaikki tikut eivät toimineet ollenkaan.) Lisää tietoa tikkujen hankinnasta löydät täältä .

Kuva: Joakim Laine

Tikuille tulee asentaa Abitti-ohjelma. 250 tikun kanssa tähän tulee varata aikaa, sillä yhden tikun kirjoittamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Muutamalla USB-keskittimellä (hubilla) voi onneksi kirjoittaa 10-20 muistitikkua yhdellä kirjoituskerralla. Tarkemmat ohjeet usb-tikkujen kirjoittamiseen löytyvät täältä . Mikäli Abitti otettaisiin tiedekunnassa pysyvästi (tai ainakin pysyvämmin) käyttöön, tulisi huomioida, että tikkuja tulee aika ajoin päivittää, vialliset tikut pitää korvata ja säännöllisin väliajoin tarkistaa, ettei tikkuja ole lähtenyt liian suuria määriä opiskelijoiden taskuissa ulos jne.

Sanna

Sähköinen tenttijärjestelmä: Abitti

Hypätessäni mukaan tenttien sähköistämisen hankkeeseen kesäkuussa 2017, oli pohjatyötä projektin eteen jo tehty ja pilotoitavaksi sähköiseksi tenttijärjestelmäksi oli valittu Abitti. Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä ja sitä käytetään pääasiallisesti ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa kurssien osallistujamäärät ovat suuria ja tenttitilaisuuteen saattaa tulla noin 200 opiskelijaa. Opettajien toiveena on ollut sähköinen tenttijärjestelmä, jolla tentin voisi suorittaa suljetussa verkossa (estäen tiedonhaku verkosta) ja joka soveltuisi 200 opiskelijan yhtäaikaiseen tentin suorittamiseen yliopiston tiloissa. Näiden toiveiden vuoksi esimerkiksi Moodlella tehtävä kotitentti, avoimessa verkossa tehtävä tentti tai Exam-tentti eivät tulleet kyseeseen.

Sähköisiä ylioppilaskokeita on pidetty vuodesta 2016 lähtien ja Abitista on kuulemamme mukaan ollut lukioissa pääosin hyviä kokemuksia, joten päätimme kokeilla, soveltuisiko se myös yliopiston tenttijärjestelmäksi. Koekysymykset syötetään Abittiin ja tallennetaan muistitikulle. Opiskelijoiden koneet ja palvelin käynnistetään muistitikuilta ja koekysymykset siirretään palvelimelle. Vastaukset tallennetaan palvelimelta muistitikulle ja muistitikulta vastaukset siirretään Abittiin. Opiskelijat saavat koetuloksensa sähköisesti.

Pilotointitentiksi lääkiksellä on sovittu ensimmäisen vuosikurssin ensimmäisen kurssin tentti: Solun rakenne ja toiminta. Opiskelijoita kurssilla tulee olemaan noin 200 ja tentti on heidän ensimmäinen tenttinsä lääkiksellä. Sen vuoksi (ja tietysti muutenkin) on erityisen tärkeää, että kaikki sujuu ja opiskelijoille muodostuu tenttitilanteesta positiivinen kokemus. Kurssiin kuuluu välikuulustelu ja jaksokuulustelu. Ennen välikuulustelua järjestämme testitilanteen, jossa opiskelijat saavat tutustua Abittiin ja me saamme arvokasta tietoa siitä, toimiiko kaikki moitteettomasti. Mikäli testitilaisuudessa ei tule eteen sen suurempia ongelmia, suorittaa koko 200 opiskelijan joukko välikuulustelun Abitilla. Jaksokuulusteluun olisi sen sijaan tarkoitus pyytää noin 30-40 vapaaehtoista Abittia pilotoimaan.

Mielenkiintoista nähdä syksyn 2017 aikana, teemmekö Abittin avulla täyskaadon sähköisten tenttien maailmassa.

Sanna