Langnet-kuulumisia 3/2022 / Langnet news 3/2022

In English below

Tässä uutiskirjeessä:

  1. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun (15.–16.8., ÅA)!
  2. Langnetin teemaryhmien uutisia
  3. Langnetin yleiskokouksen muistio
  4. Langnetin toimintasuunnitelma
  5. Mikä Langnet?

* * *

1 Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun (15.–16.8., ÅA)!

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori toivottavat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Langnetin kesäkouluun, joka järjestetään Åbo Akademissa 15.–17.8.2022!

Kesäkoulun teema on tänä vuonna kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun päivitettyyn ohjelmaan ja puhujiin voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avautunut ja se päättyy 31.6. Kesäkouluun ja sen yhteydessä järjestettäviin teemaryhmien seminaareihin voit ilmoittautua tämän lomakkeen avulla. Kesäkouluun ovat tervetulleita kaikki Langnetin väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut tahot.

Kesäkouluun osallistumisesta toimitetaan halukkaille väitöskirjatutkijoille osallistumistodistus. Väitöskirjatutkija: jos tutkintoosi kuuluu pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimusetiikan opintosuoritus, tiedustele ohjaajaltasi, voitko korvata kyseisen suorituksen Langnetin kesäkouluun liittyvällä suorituksella.

Kesäkoulun kutsu on päivitetty Langnetin nettisivuille. Kutsua saa levittää!

2 Langnetin teemaryhmien uutisia

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä järjesti Kielten ja viestinnän kevätkoulu -tapahtuman Jyväskylän yliopistossa 4.–5.5.2022. Kevätkoulun tarkoituksena on tarjota väitöskirjatutkijoille matalan kynnyksen paikka esitellä omaa työtään ja saada palautetta kokeneemmilta tutkijoilta. Lisäksi ohjelmassa oli Camilla Lindholmin ja Johanna Isosävin akateemiseen uraan liittyvä keynote -luento ja kirjoitustyöpaja. Kevätkoulu järjestettiin tänä vuonna 22. kerran ja osallistujia oli lähes 40. Kevätkoulun käytännön järjestelyistä vastasivat Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen väitöskirjatutkijat. Kiitos kaikille osallistujille!

Langnet Lit -teemaryhmä järjestää seminaarin kesäkoulun yhteydessä: Elina Siltanen pitää pääpuheen, jota seuraa yhteinen runoanalyysi ja keskustelu. Lounaan jälkeen luvassa on teemaryhmän jäsenten (10 min) esitelmiä runoudesta. Sana on vapaa kaikille, jotka haluavat analysoida runoutta ja esitelmöidä aiheesta (toisin sanoen: vaatimuksena ei ole, että tutkit runoutta väitöskirjassasi).

Myös Kielioppi, semantiikka ja typologia-, Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit- ja Diskurssi-teemaryhmät järjestävät Langnetin kesäkoulun yhteydessä omat seminaarit (17.8.). Lisätietoja löydät kesäkoulun tapahtumakuvauksesta.

3 Langnetin yleiskokouksen muistio

Langnetin väitöskirjatutkijoiden, post doc -tutkijoiden ja ohjaajien yhteinen yleiskokous järjestettiin Turun yliopiston XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä torstaina 12.5. klo 16.45–18.45 (Publicum, Pub1-sali).

Yleiskokouksen ensimmäisen tunnin aikana keskustelimme yhdessä Langnetin menneestä ja tulevasta toiminnasta. Yleiskokouksen toisen tunnin aikana tehtiin ryhmätöitä, joissa ideoitiin Langnetin toimintaa. Yleiskokouksen muistio on löytyy tästä.

Kiitos kaikille osallistujille! Ryhmätyöskentelyn antia tullaan hyödyntämään Langnetin tulevan toiminnan suunnittelussa.

5 Langnetin toimintasuunnitelma

Langnetin toimintasuunnitelmasta on keskusteltu kevättalven aikana kaikissa yliopistoissa sekä Langnetin yleiskokouksessa. Langnetin johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman kokouksessaan 4/2022. Hyväksytty toimintasuunnitelma on päivitetty Langnetin verkkosivuille.

6 Mikä Langnet?

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieltä tutkivat väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

Kielitieteellisiä tapahtumia löytyy Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

Muista seurata Langnetia myös Twitterissä ja Facebookissa!

****

In this newsletter:

  1. Register to Langnet Summer School (15-17 Aug, Åbo Akademi)!
  2. News from Langnet’s theme groups
  3. Memo from the General Assembly of Langnet
  4. Langnet action plan
  5. Langnet – what and why?

****

1 Register to Langnet Summer School (15-17 Aug, Åbo Akademi)!

The Langnet Executive Team, Director and Coordinator warmly welcome all members of the Langnet Community to the Langnet Summer School, which will be held at Åbo Akademi University from 15 to 17 August 2022!

The theme of the summer school this year is the ethics of language research. You can check out the updated program and speakers for the summer school here.

Registration for the summer school has now opened and will end on 31 June. Use this form to register for the summer school and the theme group seminars in connection with it. All Langnet PhD researchers, postdoctoral researchers and supervisors are welcome to attend the summer school.

A certificate of participation will be available to interested PhD researchers. PhD researcher: If your degree includes a compulsory or voluntary course in research ethics, ask your supervisor if you can utilize the Langnet Summer School in completing that course.

The summer school invitation has also been updated on Langnet’s website. Please forward the invitation to those who it may interest!

2 News from Langnet’s theme groups

The theme group Language in a Changing Society organised the Spring School of Language and Communication at the University of Jyväskylä on 4-5 May 2022. The purpose of the Spring School is to provide PhD researchers a low threshold opportunity to present their work and receive feedback from more experienced researchers. In addition, the program included a keynote lecture on academic career and a writing workshop by Camilla Lindholm and Johanna Isosävi. This was the 22 time that the Spring school was organized and we had almost 40 participants. The Spring School was organized by PhD researchers at the Language Campus of the University of Jyväskylä. Thank you for participating!

Langnet Lit: Summer School Seminar on Poetry – Ph.D. Elina Siltanen will deliver a keynote lecture “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry,” followed by a hands-on analysis and discussion. After lunch there will be (10 min) presentations on poetry by theme group members. The floor is open to anyone who wishes to analyze and discuss poetry (in other words: you do not need to be working on poetry in your PhD thesis).

Grammar, Semantics and Typology; Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents and the Discourse thematic groups organize their own seminars in connection with the Langnet summer school (17 Aug). For more information, see the summer school event description.

3 Memo from the General Assembly of Langnet

The joint general meeting of Langnet’s PhD researchers, postdoctoral researchers and supervisors was held in connection with the XLVIII Finnish Conference of Linguistics at University of Turku on Thursday 12th May 16.45–18.45 (Publicum, Pub1).

During the first hour of the General Assembly, we discussed Langnet’s past and future.

The second hour of the General Assembly was used for group work, in which Langnet’s activities were planned. A memo from the General Assembly (in Finnish) can be found here.

Thanks to all participants! The output of the group work will be utilized in planning Langnet’s future operations.

4 Langnet action plan

Langnet’s action plan has been discussed during the winter and spring at all Langnet universities and at the Langnet General Assembly. The Langnet Executive Team approved the action plan at its meeting 4/2022. The approved action plan (in Finnish) is attached to this message and has been updated on the Langnet website.

5 Langnet – what and why?

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All PhD researchers, supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.

Linguistic events can be found in Langnet’s event calendar. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you should also take advantage of the event calendar to avoid nasty duplications!

Be sure to follow Langnet on Twitter and Facebook too!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *