Author Archives: Laura Ivaska

Langnet-uutisia, maaliskuu 2021 / Langnet news, March 2021

1) Langnetin uutena koordinaattorina aloittaa 3.3.2021 FT Aino Liira. Tavoitat Ainon osoitteesta aino.liira@abo.fi.

2) Langnetin sivuilla kaksi uutta uratarina: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tarina/

* Jonna Ahti on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä Sanoma Pro:ssa Oppi&Ilo-tiimissä tuottajana.
* Camilla Lindholm on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä pohjoismaisten kielten professorina Tampereen yliopistossa.

Haluatko jakaa oman tarinasi väitöstutkimuksesta, väittelystä ja työstä ja elämästä väitöksen ohessa ja sen jälkeen? Ota yhteyttä koordinaattoriin (aino.liira@abo.fi)!

3) Langnetin linkkivinkkilistaa on päivitetty: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/linkkivinkkeja/

Lähetä vinkkisi kielialojen tieteellisistä seuroista, verkostoista, keskustelupalstoista yms. koordinaattorille (aino.liira@abo.fi)!

4) Muista seurata Langnetia myös Twitterissä ja Facebookissa! Päivitysten lukeminen ei vaadi reisteröitymistä tai kirjautumista.
* https://twitter.com/Langnet_fi
* https://www.facebook.com/LangnetVerkosto

*ENGLISH*

1) As of March 3rd, Langnet has a new coordinator, Aino Liira (PhD). You can reach her at aino.liira@abo.fi.

2) Two new career stories published on Langnet’s homepage (in Finnish): https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tarina/

* Jonna Ahti on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä Sanoma Pro:ssa Oppi&Ilo-tiimissä tuottajana.
* Camilla Lindholm on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä pohjoismaisten kielten professorina Tampereen yliopistossa.

Would you like to share the story of how your PhD dissertation came into being, how you balanced research and other life during your PhD years, and what you have been doing after graduation? Contact the coordinator (aino.liira@abo.fi)!

3) The list of useful links has been updated: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/linkkivinkkeja/

Send your tips on academic societies, research networks, and other useful links to the coordinator (aino.liira@abo.fi)!

4) Remember to follow Langnet on social media! No registering or logging in required.
* Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi
* Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Langnet är det nationella nätverket för doktorandprogrammen i språk. Nätverket för samman alla språkprogram vid de finska universiteten och utgör ett gemensamt forum för forskarstuderande, handledare och forskare inom området.

Langnets målsättning är att främja forskning och forskarstudier inom det språkvetenskapliga fältet över universitetsgränserna. Langnet utgör en kontaktyta mellan olika universitet och forskningscenter samt enskilda forskare och främjar samarbete nationellt och internationellt. Langnet organiserar kurser, sommarskolor och seminarier samt informerar om evenemang inom området. Genom Langnets verksamhet kommer forskarstuderande direkt in i det finska språkforskarsamhället. Langnets administration och koordination under åren 2020-2023 är placerad vid Åbo Akademi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, inom utbildningslinjen för språk.

Vi söker en koordinator för Langnet-forskarutbildningsnätverket. Anställningen är på deltid (50 %) och inleds så snart som möjlig, gärna redan 1.3.2021. Den tidsbundna anställningen upphör 31.12.2022.

Koordinatorns uppgifter består av att:

 • koordinera nätverkets verksamhet enligt nätverksledarens instruktioner och styrelsens beslut;
 • fungera som beredare, föredragande och sekreterare för ärenden som behandlas av Langnets styrelse.
 • ansvara för nätverkets interna och externa kommunikation;
 • förbereda finansieringsansökningar och rapporteringar;
 • ansvara om förverkligandet av verksamhetsplanen;
 • planera och utveckla nätverkets verksamhetsformer;
 • utveckla nätverkets goda praktiker;
 • vid behov informera doktorander och handledare;
 • övriga uppgifter.

Behörighet
Kompetenskrav för koordinatorn är en lämplig högre högskolexamen. Erfarenhet av forskarutbildning eller doktorsexamen är meriterande. Vid bedömningen av sökandes kvalifikationer räknas som relevanta meriter kännedom om Langnets verksamhet, erfarenhet av forskningsfinansieringsansökningar, erfarenhet av utbildningsplanering, god interaktionsförmåga och förmåga att bygga nätverk både nationellt och internationellt, tidigare erfarenhet av liknande forskningsadministration, relevant administrativ erfarenhet, ICT-kunskap samt övriga meriter inom undervisning och forskning.

Koordinatorn förutsätts vara verksam både skriftligt och muntligt på svenska, finska och engelska och ha goda kunskaper i dessa språk.

Lön
Lönen följer kravnivå 8-9 enligt kravnivåramen för övrig personal enligt universitetens lönetabell. Till den uppgiftsrelaterade lönen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönekomponent.

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 2.2.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär (se nedan, Lämna ansökan).

Till ansökan bifogas
1. en meritförteckning som speciellt visar på de meriter som är relevanta för koordinatorns uppgifter.

2. en beskrivning på max 2 sidor om den sökandes syn när på Langnets roll i den finländska forskarutbildningen i språkforskning, de mest väsentliga utmaningarna för koordinatorns arbete och hur den sökande ska utveckla Langnets verksamhet som koordinator.

Information
Närmare information ges av Langnets nätverksledare, professor i finska språket Urpo Nikanne, urpo.nikanne@abo.fi eller +358 (0)50 3550537.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

*****************

Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jolla on laaja ruotsinkielinen koulutusvastuu Suomessa. Åbo Akademilla on vahvat pohjoismaiset yhteydet ja yliopistolla on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu asema niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin.

Langnet on kaikki Suomen yliopistojen kielialan yksiköt kattava tohtorinkoulutusverkosto. Se on tutkijayhteisö, johon kuuluu jatko-opiskelijoiden lisäksi myös ohjaajia ja muita tutkijoita ja joka tavoittaa suurimman osan Suomen kielentutkijoista. Langnetin tavoitteena on ylläpitää kieliaineiden yhteistyötä yliopistojen kesken ja toimia kanavana myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Langnet järjestää kursseja, kesäkouluja ja seminaareja sekä tiedottaa alan tapahtumista. Sen kautta jatko-opiskelijat löytävät sekä vertaistukea että asiantuntijaohjausta. Langnetin hallinto ja koordinaatio sijoittuvat vuosina 2020-2023 Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan, kielten koulutusohjelmaan.

Åbo Akademin kielten koulutusohjelma hakee kordinaattoria Langnet-tohtorinkoulutusverkostolle osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen alkaen mahdollisimman pian, mieluimmin 1.3.2021. Työsuhde on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022.

Tehtävät
Koordinaattorin tehtävänä on:

 • koordinoida verkoston toimintaa johtajan ohjeiden sekä johtoryhmän päätösten mukaan;
 • toimia johtoryhmän asioiden valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä;
 • huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta;
 • valmistella rahoitushaut ja raportoinnit;
 • huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta;
 • suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja;
 • kehittää verkoston hyviä käytänteitä;
 • tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia;
 • hoitaa muut määrittelemät tehtävät.

Pätevyys
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kokemus jatkokoulutuksesta tai tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. Hakijoita arvioitaessa ansioiksi lasketaan Langnetin toiminnan tuntemus, kokemus tutkimusrahoituksen hakemisesta, kokemus koulutuksen suunnittelusta, vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti, aiempi kokemus vastaavista tutkimushallinnollisista tehtävistä, relevantti hallinnollinen kokemus, tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä tutkimus- ja opetusansiot.

Valinnan edellytyksenä on, että koordinaattori pystyy hoitamaan tehtävää hyvällä suullisella ja kirjallisella ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

Palkka
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen muun henkilökunnan vaativuustasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemus
Hakemuksen on oltava Åbo Akademissa 2.2.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa). Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus-painike alla).

Hakemukseen pyydetään liittämään seuraavat dokumentit:
1) Ansioluettelo, joka tuo esille erityisesti hakijan täytettävän tehtävän kannalta keskeisimmät ansiot.

2) Enintään kahden sivun mittainen selvitys hakijan näkemyksestä Langnetin roolista kielentutkimuksen tohtorinkoulutuksessa Suomessa, koordinaattorin työn keskeisimmistä haasteista sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää Langnetin toimintaa koordinaattorina.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Langnetin johtaja, suomen kielen professori Urpo Nikanne: urpo.nikanne@abo.fi tai +358 (0)50 3550537.

 

Application period starts: 2021-01-12 14:00
Application period ends: 2021-02-02 15:00
Leave an application: https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=369&key=&o=A_RJ&rspvt=hv8gyo2na9kww0s04444wg4cc4ccck8

Langnetin Joulukoulu / Winter School 16.–17.12.2020

LANGNETIN VIRTUAALINEN KIELENTUTKIMUKSEN JOULUKOULU 16.–17.12.2020

Langnetin verkossa järjestettävässä joulukoulussa on tarjolla luentoja kielentutkimuksen eri osa-alueilta, työhyvinvoinnista ja tutkijan taidoista. Lisäksi ohjelmassa on posterisessio, jossa tohtorikoulutettavat ja muut langnetlaiset voivat esitellä tutkimustaan. Lue lisää Joulukoulun verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/joulukoulu-winter-school-2020/

 

THE LANGNET WINTER SCHOOL, DECEMBER 16–17, 2020

The Langnet Winter School, ogranizer online, offers lectures on different aspects of language-related research, on well-being at work, and on researchers’ skills. In addition, the programme includes a poster session, in which doctoral candidates and other Langnet members can showcase their research. Read more on the homepage of the Langnet Winter School: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/joulukoulu-winter-school-2020/

 

Langnetin kesäkoulu / Summer school 10.–11.8.2020

Tiedotimme aiemmin keväällä Langnetin sähköpostilistalla, että Langnetin kesäkoulu järjestetään elokuussa, ja päivämäärät on nyt lyöty lukkoon: kesäkoulu 2020 järjestetään 10.–11.8.
 
Koska useiden yliopistojen linjana on, että alkusyksykin toimitaan vielä etänä, järjestetään myös Langnetin kesäkoulu tällä kertaa verkossa.
 
Kesäkoulun sisällöstä tiedotetaan lisää heti ohjelman varmistuessa, mutta varaathan kuitenkin jo nuo päivät kalenteriisi. Kaikille langnetlaisille tarkoitettuun kesäkouluun osallistuminen on ilmaista ja oman yliopiston kanssa voi neuvotella siitä, minkä verran kesäkoulusta voi kerryttää opintopisteitä.
 
Ennakkotietoja ohjelmasta:
 • Etäposterisessio: Kaikkien langnetlaisten (vätöskirjatutkijat, väitelleet, ohjaajat) on mahdollista esitellä kesäkoulussa omaa tutkimustaan A4-kokoisen posterin muodossa. Posterisession tavoitteena on mahdollistaa tutkijakollegoiden kanssa verkostoituminen rennon tieteellisissä merkeissä. Sessio järjestetään verkossa ja posterin voi halutessaan tallettaa kesäkoulun jälkeen Langnetin nettisivuille koko maailman nähtäväksi. Postereita kannattaa alkaa suunnittelemaan jo nyt! Vinkkejä ja inspiraatiota voi katsoa vaikkapa täältä: https://betterposters.blogspot.com/
 • Teemaryhmien teksti- ja aineistoseminaareja ei järjestetä etäkesäkoulun yhteydessä, mutta teemaryhmät (ja muutkin langnetlaiset) voivat ehdottaa kesäkouluun sisältöjä/luennoitsijoita.
 • Ohjaajat, väitelleet ja muut luennonnista kiinnostuneet: Onko mielessäsi 1–3 x 45 min luento(sarja) (metodeihin, teorioihin, tieteenfilosofiaan tai tutkijan taitoihin liittyvästä aiheesta), jonka haluaisit pitää kesäkoulussa? Ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin (laura.ivaska@abo.fi)!
Koronatilanteen salliessa kesäkoulun jatkoksi järjestetään myöhemmin käytännönläheisempi syys-/talvikoulu Åbo Akademissa.
 
Tarkempia tietoja ja ohjeita sekä aikatauluja tulee kesän aikana, joten pysykäähän kuulolla!
 
 
**ENGLISH VERSION**
 
Earlier in the spring we announced on the Langnet mailing list that the Langnet Summer School 2020 will be held in August. The exact dates have now been set: the summer school will take place on 10–11 August.
 
Many Finnish universities will continue to organize their teaching in distance mode through the fall, and in line with this policy, the Langnet Summer School will also be organized online.
 
More information on the programme will be available during the summer, but please save the dates! The summer school is open to everyone affiliated with the doctoral programmes that are members of the Langnet network and has no participation fee. You can ask your doctoral programme if you can get credit for participating.
 
Prelimimnary information on the programme:
 • Online poster session: During the summer school, an online poster session will be organized. Doctoral candidates, post docs and supervisors can present their research in the form of an A4-sized poster. The poster session is an opportunity to network with colleagues in a relaxed, yet academic setting. Poster presenters also have the opportunity to upload their posters on the Langnet webpage, where anyone can see them. You can start planning your posters already now! For inspiration and tips, you can go for example to https://betterposters.blogspot.com/
 • Theme group seminars will not be organized in connection with the summer school, but the groups (and also everyone else) are welcome to propose topics for lectures or possible lecturers.
 • Supervisors, post docs, and everyone else interested in giving a lecture: do you have in mind a topic (dealing with methods, theories, philosophy of science or researchers’ skills) on which you would like to lecture 1–3 x 45 min? Please contact the Langnet Coordinator (laura.ivaska@abo.fi)!
 
The coronavirus situation permitting, a Fall/Winter School with a more hands-on focus will be organized at the Åbo Akademi University as a sequel to the online summer school.
 
More information, instructions and timetables will be posted during the summer, so stay tuned!

 

Langnet-kuulumisia maaliskuu 2020 / Langnet news March 2020

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

1. Langnet 2020–2023
2. Langnet sosiaalisessa mediassa: Facebook ja Twitter
3. Langnetin mentorointiohjelma 2020: Ilmoittaudu mukaan 9.–20.3.!
4. Tulevia Langnet-tapahtumia: Kielitieteen päivät, Langnet-kesäkoulu
5. Väitös tulossa tai väittelit jo?
6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

1. Langnet 2020–2023

Langnetin uusi nelivuotiskausi pyörähti käyntiin vuoden alussa. Verkoston toimintaa pyöritetään seuraavat neljä vuotta Åbo Akademista. Johtajana toimii professori Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) ja koordinaattorina FM Laura Ivaska (laura.ivaska@abo.fi).

2. Langnet sosiaalisessa mediassa

Langnet on nyt aktivoitunut myös sosiaalisessa mediassa – seuratkaa, tykätkää, jakakaa päivityksiä ja osallistukaa keskusteluihin:

Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto/
Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi

Langnetin sosiaalisessa mediassa voidaan myös jakaa raporttejanne kielitieteellisistä tapahtumista. Päivitä katsauksesi suoraan Langnetin Facebook-sivulle, merkitse @Langnet_fi twiittiisi tai lähetä enintään 280 merkin mittainen teksti sekä mahdollinen kuva tilaisuudesta koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi), joka päivittää raporttisi sosiaaliseen mediaan.

3. Langnetin mentorointiohjelma 2020

Langnet järjestää nyt kolmannen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti. Tapaamisia (paikallisesti tai verkon välityksellä) on noin kerran kuussa noin puolen vuoden ajan. Ryhmät päättävät itse tapaamisten aikatauluista.

Hakuaika vuoden 2020 mentorointiohjelmaan on 9.–20.3.

Ilmoittaudu mentoroitavaksi täällä.
Ilmoittaudu mentoriksi täällä.

4. Tulevia Langnet-tapahtumia

– Langnetin kokoukset ja koordinaattori tavattavissa kielitieteen päivillä 6.–8.5.2020 Tampereella – tarkempia tietoja luvassa huhtikuussa, kun konferenssin ohjelma julkaistaan.
– Langnetin kesäkoulu järjestetään viikolla 33 (10.–16.8.) kaksipäiväisenä (aiemmin suunniteltu viikon mittainen kesäkoulu ei ikävä kyllä toteudu, sillä emme saaneet sen järjestämiseen apurahaa); suunnittelu on kovassa vauhdissa ja asiasta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.
– Nämä ja muut Langnetin ja/tai kielitieteelliset tapahtumat löytyvät Langnetin tapahtumakalenterista – tapahtumia suunnitellessa kannattaa tarkistaa kalenteri, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

– Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).
– Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

6. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden jatko-opiskelijat, ohjaajat ja muut tutkijat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle:

Langnet-kaikki-sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kaikki
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kaikki
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

Listoille voivat lähettää viestejä kaikki listoilla olevat. Kaikki langnet-kaikki-listalla olevat voivat halutessaan saada tiedon listalla olevista osoitteista lähettämällä viestin ”who langnet-kaikki” osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.

Ohjeet teemaryhmien sähköpostilistoille liittymisestä löytyvät ryhmien sivuilta.

 

* * ENGLISH VERSION * *

In this newsletter:

1. Langnet 2020–2023
2. Langnet in social media: Facebook ja Twitter
3. Langnet’s mentoring programme 2020: Application period 9 –20 March
4. Upcoming Langnet events: The Annual Conference on LInguistics, Langnet Summer School
5. Upcoming and recent PhD defenses
6. Remind your colleagues to join Langnet!

* * *

1. Langnet 2020–2023

Langnet will be administered from the Åbo Akademi University for the next four years. The network is administered by professor Urpo NIkanne (urpo.nikanne@abo.fi) and coordinated by MA Laura Ivaska (laura.ivaska@abo.f).

2. Langnet in social media

Langent is now active in social media – like it, follow it, share posts and tweets and take part in discussions:

Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto/
Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi

You can also share your reports on events relating to language studies in the social media of Langnet. Post your report directly to Langnet’s Facebook page, tag @Langnet_fi in your tweet or send a max. 280-character description (and a photo, if you want) to the coordinator (laura.ivaska@abo.fi), who will post it on social media.

3. Langnet’s mentoring programme 2020

This year, a Langnet mentoring programme is organized for the third time. In the programme, Post Docs act as mentors for Doctoral Candidates and recent PhDs. Providing participants with peer support, tips and in-depth discussions, the meetings are confidential. The groups meet (in person or online) about once a month for about six months. The groups decide on the meeting schedules by themselves.

The application period is from 9 March to 20 March.

Apply here to become an actor (Doctoral Candidates and recent PhDs).
Apply here to become a mentor (Post Docs).

4. Upcoming Langnet events

– Langnet meetings will be organized in conjunction with The Annual Conference on Linguistics in Tampere 6–8 May 2020, and the Langnet coordinator is looking forward to meeting you all at the conference – more information to follow when the programme of the conference is published in April.
– A two-day Langnet summer school will be held on week 33 (10–16 August – unfortunately we did not get funding to organize a week-long summer school like we had previously planned); we are drawing up plans and will let you know more as soon as possible.
– Information on these and other Langnet events and events in the field of language studies can be found in the Langnet events calendar – when planning an event, it can be a good idea to check the calendar first to avoid any conflicting schedules!

5. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).
Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) to have your name added to the list!

6. Remind your colleagues to join Langnet!

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list so they can stay up to date on future events:

You can subscribe Langnet-kaikki by sending a message
subscribe langnet-kaikki
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kaikki
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Instructions for joining the theme group mailing lists can be found on the groups’ webpages.

Langnetin uutiskirje syyskuussa 2017 / The Langnet Newsletter September 2017

For a brief summary in English, please scroll down. 

Hyvät kielentutkijat!

Syksyn monet toiminnot ovat käynnistymässä. Tästä uutiskirjeestä löydät tuoreimmat Langnetin kuulumiset.

Koulutustapahtumia:

 • PoDoCo-ohjelman esittelyssä 19.9. Helsingissä keskustellaan siitä, millaista lisäarvoa kieliaineiden tohtori voi tarjota yrityksille ja miten omaa osaamista voisi tarkastella yritysnäkökulmasta. Lisätietoja tästä.
 • Langnetin väitöskirjatutkijoille räätälöity tiedejulkaisemisen ja -kirjoittamisen koulutuspäivä pidetään Helsingissä 12.10. Virittäjän aktiivisuuden ja Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksen ansiosta tapahtumaan voi hakea myös matka-apurahaa! Lisätietoa tästä. Tilaisuuden striimausmahdollisuutta selvitetään.

Langnetin tapahtumakalenteriin kerätään tuttuun tapaan Suomessa järjestettäviä kielentutkijoita kiinnostavia tapahtumatietoja. Tutustu tapahtumiin tässä ja kerro puuttuvista tiedoista koordinaattorille.

Tutkijaseminaarisivulle kootaan taas uutta tietoa tutkijaseminaaritapaamisista. Sivun tavoite on auttaa eri yliopistoissa ja eri oppiaineissa työtään tekeviä väitöskirjatutkijoita löytämään toisensa. Seminaarin vetäjä, kerrohan tiedot koordinaattorille! Tietoja tulevista ja menneistä seminaareista löydät tästä.

Tohtorikoulutus siirtyi Vaasasta Jyväskylään. Kieliaineiden tohtorikoulutus Vaasan yliopistossa päättyi 1.8.2017. Vaikka Vaasan yliopiston edustus Langnetin johtoryhmässä päättyy ja nimi poistuu Langnet-verkoston virallisista yhteyksistä, Vaasan yliopistoon jatkossakin affilioituvat kielentutkijat ovat edelleen kiinteä osa Langnetia. Johtoryhmä käsitteli asiaa elokuun kokouksessaan, pöytäkirja löytyy tästä.

Oletko uusi Langnetissa? Tai haluatko muuten vain virkistää muistiasi? Tästä löydät lyhyen tietoiskun siitä, mitä kaikkea Langnet tarjoaa. Langnetin aikaisempia uutiskirjeitä löydät täältä. Tervetuloa mukaan niin vanhoille kuin uusillekin langnetlaisille!

***

Summary in English: 

 • There are a couple of interesting events tailored especially for the Langnet PhD students. The PoDoCo meeting September 19 will discuss career opportunities in companies (both Finnish and English can be used), further info can be found here. The training day on scientific publishing will introduce publications in the field of linguistics and language studies in Finland (Unfortunately only in Finnish). Small travel money is available for the latter event, further info here.
 • More events can be found (and added!) in the Langnet event calendar here.
 • Info regarding current research seminars will again be collected here. If you’re running a research seminar, please send the details to the coordinator.
 • PhD training in languages studies has ended in the University of Vaasa and carried over to Jyväskylä. Even though Vaasa is not currently an official member in the Langnet network, all PhD students and colleagues affiliated with Vaasa will still stay part of Langnet, and they are warmly welcome to participate as earlier.
 • Are you new in Langnet? Please check the small info letter here – and feel free to participate in all activities! The Langnet Newsletters Archive can be found here.

Langnetin uutiskirje toukokuussa 2017 / The Langnet Newsletter, May 2017

For a brief summary in English, please scroll down. 

Hyvät kielentutkijat!

Jyväskylän Kielitieteen päivien yhteydessä 17.5.2017 pidettiin kaikille avoin Langnetin keskustelutilaisuus. Tilaisuus alkoi väitöskirjatutkijoiden ja muiden (ohjaajat, väitelleet, muut) erillisillä keskusteluilla ja jatkui yhteistilaisuutena, jossa paikalla oli yhteensä 24 ihmistä. Keskustelutilaisuus päätti Langnetin seminaaripäivän, jossa neljä teemaryhmää järjesti omaa ohjelmaa. Tässä poimintoja keskusteluista:

 • Keskusteltiin teemaryhmien käynnistymisestä. Todettiin, että osa ryhmistä on käynnistynyt hyvin, kun taas joissakin ryhmissä on ollut vaikeuksia saada ihmisiä liikkeelle. Ryhmän sähköpostilistalla voi olla runsaasti nimiä, vaikka vain harvat osallistuvat keskusteluun tai toimintaan. Todettiin niin päällekkäisten tapahtumien, toimintarahojen puutteen, toiminnan määrittelemättömän struktuurin kuin yksilökohtaisten tilanteidenkin hidastava vaikutus. Todettiin myös, että osa teemaryhmien risteyskohdissa olevista tutkijoista voi olla mukana usean teemaryhmän sähköpostilistalla.
 • Keskusteltiin teemaryhmien luonteesta myös tasa-arvon kannalta: vanhoihin Langnet-ohjelmiin verrattuna teemaryhmät ovat tasa-arvoisempia. Tekstiseminaarien rinnalla voisi olla myös lukupiirejä tai väitöskirjatutkijoiden ja varttuneempien tutkijoiden yhteiskirjoittamista. Maisa Martin sai tehtäväkseen pohtia yhteiskirjoittamista mahdollistavia rakenteita.
 • Paikalla olleet post docit ilmaisivat valmiutensa olla iloksi tai hyödyksi teemaryhmissä.
 • Todettiin tekstiseminaarien suuri hyödyllisyys. Tekstiseminaareja kannattaa joskus järjestää myös teemarajojen yli ja niitä on järkevää sijoittaa muiden tapahtumien yhteyteen. Tekstiseminaarit tarvitsevat riittävästi lukijoita, joita ryhmässä jo olevat voivat hankkia lisää. Todettiin tekstiseminaarien vaativan henkilökohtaista tapaamista, kun taas lukupiirit voivat toimia etänäkin.
 • Langnetin ryhmämentorointiohjelmaan osallistumisesta kuultiin myönteistä palautetta.
 • Ehdotettiin, että Langnet voisi koordinoida kotimaisten ja pohjoismaisten kielitieteellisten seurojen, tapahtumien ja lehtien esittelyä väitöskirjatutkijoille. Tavoite on kertoa, missä vaiheessa uraa tutkija on tervetullut mihinkin aktiviteettiin.
 • Esitettiin, että Langnet-tietoisku tulisi osaksi kaikkien alan tohtorikoulujen johdantokursseja. Toivottiin uusille väitöskirjatutkijoille jaettavaa Langnet-tietopakettia, joka innostaisi mukaan toimintaan. Todettiin myös, että Langnetin lähes tuhannen väitöskirjatutkijan joukossa on erilaisia ryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita. Jokaisella kuitenkin on ohjaaja, jolla on suuri merkitys Langnet-tietoisuuden lisäämisessä.
 • langnet-kaikki-listalle toivottiin viikkoviestimahdollisuutta sekä lisää englanninkielisiä viestejä tai tiivistelmiä.

Kielitieteen päivien yhteydessä pidettiin myös Langnetin johtoryhmän kokous, jonka pöytäkirjan löydät kesäkuussa 2017 täältä. Langnetin aikaisempia uutiskirjeitä löydät täältä.

A summary in English: In connection with the Finnish Conference of Linguistics, there was an open Langnet meeting on May 17th 2017. The purpose of the meeting was to discuss Langnet matters in a free form. Many comments were related to the theme groups:  questions had risen how to activate people in participating in group activities. There were also some suggestions for future activities: A Langnet info package was suggested to be included in PhD introduction courses. The role of supervisors in increasing Langnet awareness was emphasized. More information in English was requested to the langnet-kaikki-list, as well as the option to get a weekly newsletter instead of multiple emails. Langnet was also asked to create structures to support cowriting between senior and junior researchers. — The Langnet Newsletters Archive can be found here.

Langnetin uutiskirje helmikuussa 2017 / The Langnet Newsletter, February 2017

For a brief summary in English, please scroll down.

Hyvät kielentutkijat!

Uuden Langnetin toiminta on alkanut löytää muotoaan. Tässä uutiskirjeessä on tuoreimpia kuulumisia ja kertauksena jotain vanhaakin.

Rahoitustilanne: Langnet haki vuoden 2016 säätiöhauissa rahoitusta erityisesti väitöskirjatutkijoiden kotimaanmatkoihin sekä kesäkouluun. Valitettavasti yksikään hakemuksista (Koneen Säätiö, SKR, Wihurin rahasto) ei tuottanut tulosta. Langnet ei toistaiseksi voi järjestää rahoitusta vaativia tapahtumia kuten kesäkoulua eikä myöntää matka-apurahoja. Koneen Säätiön vuoden 2015 myöntämän apurahan turvin Langnet-verkostolla on kuitenkin koordinaattori vuoden 2019 loppuun, mikä mahdollistaa verkoston olemassaolon ja ydintoimintojen pyörittämisen. – Langnetin johtoryhmä pohtii asiaa. Muidenkin näkökulmat ja ideat ovat tervetulleita.

Kielitieteen päivät: Langnet osallistuu Jyväskylässä järjestettäville Kielitieteen päiville 18.–20.5.2017. Langnetin teemaryhmät voivat halutessaan järjestää kokoontumisia (esim. tekstiseminaaripäivä) keskiviikkona 17.5. Seminaaripäivän päätteeksi 17.5. järjestetään Langnetin yhteinen kokous alkaen kello 17.00. Puolentoista tunnin kokoontuminen jakautuu kahtia siten, että väitöskirjatutkijat ja väitelleet keskustelevat ensin omina ryhminään 45 minuuttia ja yhdessä koko Langnetin väen voimin keskustellaan 45 minuuttia.  Ainakin jotkin teemaryhmät ovat myös järjestämässä varsinaiseen ohjelmaan kuuluvaa työpajaa. Kysy oman ryhmäsi vetäjiltä, mitä on suunnitteilla.

Mentorointikokeilu: Keväällä 2017 Langnetissa kokeillaan ryhmämentorointia. Niin yliopistossa kuin muuallakin työskentelevät kieliaineiden tohtorit auttavat nuorempia kollegoita suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Lisätietoja tästä.

Tapahtumakalenteri: Langnetin sivuilta löydät kielentutkijoiden oman tapahtumakalenterin. Jos huomaat puuttuvan tapahtumatiedon, kerro koordinaattorille. Langnetin sivulta löytyy myös linkkejä muualla maailmassa oleviin kielentutkimuksen alan tapahtumakalentereihin.

Tapahtumien striimaus tai videotallennus: Kun joku jossakin järjestää jotakin, olisi hyvä, jos kauempanakin asuvat voisivat osallistua. Kysykää oman yliopistonne opetusteknologiapalveluista tähän apua. Helpoiten onnistuu Adobe Connect ohjelmalla. Esim. Helsingin yliopistossa tietyissä luentosaleissa on myös vielä helpompi Unitube-järjestelmä. Yksittäistä kuuntelijaa varten voi toimia myös Skype-yhteys.

Teemaryhmät: Langnetissa on tällä hetkellä kaksitoista teemaryhmää. Näissä väitöskirjatutkijavetoisissa teemaryhmissä on jo runsaasti jäseniä. Kunkin teemaryhmän esittelysivun alalaidan linkistä löydät jäsenten tutkimusaiheiden kuvauksia. Kaikki kielentutkijat ovat tervetulleita liittymään itseään kiinnostavaan teemaryhmään – tai vaikka kahteen. Liity ryhmän sähköpostilistalle ja pyydä koordinaattoria lisäämään tutkimusaiheesi kuvaus sivulle. Ryhmään liittyminen voi tuoda uutta virtaa työhösi!

Sähköpostilistat: Kitu-listan ja langnet-kaikki-listan yhdistyminen marraskuussa 2016 sujui suuremmitta ongelmitta. langnet-kaikki@helsinki.fi-listalla on tällä hetkellä 580 osoitetta, näistä osa listoja. Listalle voivat laittaa viestejä kaikki listalla olevat. Jos haluat tietää, ketä listalla on, laita viesti ”who langnet-kaikki” osoitteeseen majordomo@helsinki.fi . Listalle liittymisen ohjeet löydät tästä. Erityisesti tohtorikoulutukseen liittyvää tiedotusta varten oleva lista on edelleen langnet-opiskelijat(at)helsinki.fi

Kurssit: Langnet-verkoston yliopistoissa on tarjolla useita väitöskirjatutkijalle sopivia kursseja. Etenkin verkkokurssit ovat helposti saavutettavia kaikille.

Tutkijaseminaarit: Langnet-verkoston yliopistoissa järjestetään joka viikko useita tutkijaseminaareja. Katso, millaisia aiheita Langnetin piirissä tutkitaan juuri nyt. Jos et pääse paikan päälle seuraamaan sinua kiinnostavaa aihetta, ehdota seminaarin pitäjälle skype-yhteyttä. Jos oma seminaarisi ei vielä näy listalla, pyydä seminaarin vetäjää lähettämään tiedot koordinaattorille.

Ja vielä kertauksena:

Resurssipankkiin voivat kaikki suomalaiset tai Suomessa työskentelevät kielentutkijat lisätä tietonsa. Näkökulma-palstalla voit sanoa sanottavasi kielentutkimukseen tai tutkijakoulutukseen liittyvistä asioista. Vertaistukea aina tarvitaan! Vai olisitko valmis antamaan sitä muille? Kielentutkijoiden tarinoita kerätään tänne. Koordinaattorin palstalla on juttuja tuoreista aiheista, viimeksi Hirvosen Maijasta Slushissa.

Keskusteluttaako? Facebookissa keskustelua käydään sekä Langnetin julkisella sivustolla että väitöskirjatutkijoiden suljetulla sivustolla. Molempia sivustoja hallinnoivat Langnetin väitöskirjatutkijoiden edustajat. Kielentutkijoilla on myös muita keskustelusivustoja, kuten Kielitiede-ryhmä. Käytössäsi on myös Kielipankin Foorumi, jonka kautta saat tarvittaessa neuvoja myös Kielipankin asiantuntijoilta. Keskustelulinkit löydät täältä.

***

A summary in English:

 • So far Langnet has not received funding for travel costs, so no seminars or workshops can be funded by Langnet.
 • The Langnet theme groups can organize seminars on Wednesday May 17th in connection with the Finnish Conference of Linguistics. There will also be a Langnet meeting on Wednesday May 17th at 5pm-6.30pm, first 45 minutes being for PhD students and others (post docs, supervisors) separately, the second 45 being for the whole Langnet family.
 • Langnet is piloting a mentoring programme during the spring 2017. Currently the pilot runs in Finnish only. Hopefully the programme will be expanded in English as well.
 • You’ll find the Langnet event calendar here. If you’re organizing something, please consider streaming your event to a wider audience as well (Adobe Connect, even Skype).
 • There are 12 theme groups running in Langnet, please find your own here.
 • langnet-kaikki@helsinki.fi is the list which reaches most of the people working with linguistics and language studies in Finland. All list members can send messages to the list. If you wonder who are on the list, please email a message “who langnet-kaikki” to the address majordomo@helsinki.fi
 • There are plenty of courses available at the Langnet network universities. Please remember the list of research seminars as well.
 • There are also other things you might find interesting, e.g. the Resource Bank, the Langnet Facebook group, the Langnet PhD Students Facebook group, or the Language Bank of Finland Forum.

Mentorointikokeilu

MENTOROITAVIEN HAKUAIKAA JATKETTU 10.3.2017 ASTI

7.2.2017
Mentorointikokeilu Langnetissa keväällä 2017
(Unfortunately only in Finnish in spring 2017)

Taustaa
Kysymys väitöskirjatutkijoiden mentoroinnista nousee aika ajoin esiin Langnetissa. Mentoroinnin tarve vaihtelee suuresti. Tarpeeseen vaikuttavat niin ohjaussuhteen luonne kuin myös yliopistojen tarjoamat urakurssit ja mentorointipalvelut. HY:n selvityksen mukaan noin puolet väitöskirjatutkijoista keskustelee ohjaajansa kanssa varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi laajemmin osaamisestaan, elämästään ja urasuunnitelmistaan. Mentoroinnin tarve korostuu niissä ohjaussuhteissa, joissa tällaista keskustelua ei käydä. Väitöskirjanjälkeisen elämän suunnittelu jo väitöskirjavaiheessa olisi erittäin tärkeää. 

Tavoite
Tämän hankkeen tavoite on kokeilla ryhmämentorointia Langnet-verkostossa. Tavoite on aluksi löytää kahdesta neljään mentoria, joista kukin voi ottaa noin neljä mentoroitavaa eli aktoria. Ryhmät voivat kokoontua missä tahansa yliopistossa. Olisi toivottavaa, että ihmiset voisivat keskustella omalla äidinkielellään. Langnetin mentorointikokeilu pohjautuu HY:n maisterivaiheen mentorointiohjelmaan.

Ryhmämentoroinnin idea
Mentoroinnissa kokeneempi neuvoo kokemattomampaa. Ryhmämentoroinnissa mentori (tai kaksi mentoria) ohjaa pientä mentoroitavien ryhmää. Mentoroitavat saavat tukea paitsi mentorilta myös toisiltaan. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niihin löytyy ohjeita. Mentoroinnin tarve herää usein työnhaun näkökulmasta, mutta kokemuksen mukaan prosessin aikana kirkastuu laajemman urasuunnittelun ja itsetuntemuksen merkitys. Langnetin välittämä mentorointi ei ole työllistymisväylä; tällainen voi löytyä Suomen Mentorien kautta.

Kuka voi olla mentori?
Mentorit ovat kieliaineiden tohtoreita, jotka haluavat tukea väitöskirjaa tekevää tai hiljattain väitellyttä. Mentori on kokemusasiantuntija, joka on töissä joko yliopistolla tai muualla. Mentorin oman työelämän tulisi olla tasapainossa, jotta mentorointikokemus olisi mentoroitaville positiivinen ja kannustava. Mentorin tulisi voida sitoutua mentoroitavien tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Kuka voi olla mentoroitava?
Mentoroitavat ovat kieliaineiden väitöskirjatutkijoita tai hiljattain väitelleitä, jotka haluavat keskustella väitöskirjaprojektistaan tai työelämästä ja saada tukea omille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Mentoroitavan tulisi voida sitoutua ryhmän tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Haluatko mukaan?

 • Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 15.2.2017. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan mentoroitavaksi hakeville, jotka valitsevat itselleen sopivan mentorin.
 • Jos haluat mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 10.3.2017. Hakuaikaa jatkettu, älä siis usko lomakkeen päivämääriä! Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Voit vaikuttaa siihen, kenestä tulee mentorisi.
 • Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille kokeiluun mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia. Ryhmät pyörivät itsenäisesti noin puoli vuotta. Osallistuminen on luottamuksellista. Toiminta ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Toimintaa kehitetään palautteiden perusteella.
 • Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta: ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

TIETOA SAA ERITTÄIN MIELELLÄÄN VÄLITTÄÄ MYÖS YLIOPISTON ULKOPUOLELLE.

Sirkku Ruokkeinen Langnetin johtoryhmään

Sirkku Ruokkeinen on valittu Langnetin johtoryhmään väitöskirjatutkijoiden edustajaksi. Sirkku on väitöskirjatutkija Turun yliopiston englannin kielen oppiaineessa. Väitöskirja käsittelee kirjan evaluaatiota 1500-luvun Englannissa. Sirkku toimii myös Langnetin teemaryhmän ‘Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit’ vetäjätiimissä.

Sirkku seuraa tehtävässä Katri Priikiä, joka väitöskirjan valmistumisen myötä jättää paikkansa johtoryhmässä. Kiitos Katrille hyvästä yhteistyöstä ja Langnetin asioihin paneutumisesta. Sirkulle lämpimästi tervetuloa ja intoa tehtävän hoitamiseen.