Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus -konferenssi ja kesäkoulu 1.-3.6. *SIIRRETTY (2021)*

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 01/06/2020 - 03/06/2020
0.00

Location
Jyväskylän yliopisto

Categories No Categories


Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Konferenssi ja 37. soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu, 1.-3.6.2020, Jyväskylän yliopisto, Kielikampus

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on tekemistä kielikoulutuksen kanssa? Miksi siitä on puhuttava kielenopettajana, kielikouluttajana ja tutkijana?

Pohjoismaita kuvataan usein hyvinvointiyhteiskunniksi, jotka pyrkivät yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Kielellinen epätasa-arvo ei ole vierasta myöskään Pohjoismaissa, sillä kaikilla kielillä ja kielikäytänteillä ei ole yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia koulutuksessa ja muilla yhteiskunnan areenoilla. Lisäksi on muistettava, että kielellisessä epäoikeudenmukaisuudessa ei ole koskaan kyse vain kielestä. Muun muassa rotu, etnisyys, sukupuoli, sosiaaliluokka ja seksuaalinen orientaatio ovat itsessään kiinnittyneitä kieleen ja muokkaavat paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä asenteita, ideologioita ja politiikkoja. Koulutuksen julkilausuttuna tavoitteena on vähentää sosiaalista epätasa-arvoa ja tukea oppijoiden kehittymistä sosiaalisesti tietoisiksi, kriittisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Millaisia resursseja ja taitoja, ja ennen kaikkea millaista tukea opettaja tarvitsee, jotta tämä tavoite toteutuisi?

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole vain yksilön itsensä ominaisuus tai vain hänen vastuullaan. Se edellyttää yhteisöä, liikkeitä, instituutioita ja tämän konferenssin kaltaisia kokoontumisia. Tämänvuotiseen konferenssiin ja kesäkouluun kutsumme erityisesti opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita pohtimaan yhdessä, miten kielikoulutusta voi kehittää niin, että se koskee kaikkia – ei vain harvoja ja etuoikeutettuja. Toivomme, että keskusteltaviksi nousevat esimerkiksi seuraavat teemat:

 • Miten kielikoulutus voi luoda tiloja, joissa oppijat ja opettajat oppivat yhdessä tunnistaakseen ja haastaakseen olemassa olevia epätasa-arvon käytänteitä?
 • Millaista tukea opettajat tarvitsevat edistääkseen kielellistä ja kulttuurista oikeudenmukaisuutta ja kehittääkseen tähän soveltuvaa pedagogiikkaa?
 • Miten tutkimus voi toimia edistääkseen kriittistä ajattelua, demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa?
 • Miten kielikoulutus ja tutkimus voi tukea, kunnioittaa ja ymmärtää toisiaan paremmin tavoitteenaan kielikoulutuksen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kaikille oppijoille?
 • Miten kielikoulutus ja tutkimus voivat kriittisesti tarkastella toimintaansa, tunnistaa osuutensa epäoikeudenmukaisuuden ylläpitämisessä ja oppia tekemään paremmin?

Kutsumme lämpimästi opettajia, tutkijoita, opettajankouluttajia ja kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita kielikoulutuksesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, lähettämään ehdotuksen esitelmästä. Erityisesti kannustamme opettajia jakamaan kokemuksiaan, jotka perustuvat työhön luokkahuoneessa, koulussa, korkeakoulussa tai muissa opetuksen ja oppimisen tilanteessa. Aiheet voivat liittyä konferenssin teemaan monin tavoin: ne voivat johdatella ajankohtaiseen ongelmaan/kysymykseen, kuvata projekti-ideaa tai jo päättynyttä projektia, kertoa koulun arjesta ja kokemuksista, arvioida opetus- ja oppimateriaalia tai havainnoida ja analysoida viimeaikaista kehitystä kouluissa ja koulutuksessa.

Pääpuhujat:

Sonia Nieto, University of Massachusetts, Amherst
http://www.sonianieto.com

Lou Harvey, University of Leeds
https://essl.leeds.ac.uk/education/staff/137/dr-lou-harvey

Birgul Yilmaz, University of Westminster
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-people/directory/yilmaz-birgul

N.N. (kutsuttu) 

Kutsutyöpajat

Kutsutyöpajoja pitävät plenaristit ja muut kutsutut konferenssin keskeisistä teemoista.
Esitelmät ja esitykset voivat olla monimuotoisia. Monimediaiset ja monikieliset esitelmät ovat tervetulleita.

 • Työpajat ja kollokviot, jotka on suunnattu opettajille ja/tai tutkijoille
 • Multimodaaliset ja visuaaliset esitykset (esim. vimeot)
 • Pienryhmäkeskustelut (esim. kalamalja, väittelyt, dialogit)
 • Lyhyet puheet (esim. Speaker’s corner ja TED-talk -tyyppiset)
 • Tieteelliset esitelmät

 

Ensimmäinen esitelmäkutsu lähetetään myöhemmin tässä kuussa ja abstraktien jättö aukeaa lokakuussa.
Pysy linjoilla!

Terveisin järjestelytoimikunnan puheenjohtajat

Johanna Ennser-Kananen ja Sari Pöyhönen

socialjustice2020@jyu.fi

http://www.jyu.fi/socialjustice2020 (tulossa)

******

Language Education for Social Justice: Conference and 37th Summer School of Applied Linguistics, June 1-3, 2020, University of Jyväskylä, Language Campus

What does social justice have to do with language education? Why do we need to talk about social justice as language teachers, teacher educators, and researchers?

Nordic countries are often associated with social welfare and strive for egalitarianism. However, linguistic injustice prevail also there, and not all languages and linguistic practices are equal and associated with the same opportunities and privileges in and beyond educational contexts. In addition, linguistic injustices are never just about language. Factors such as race, ethnicity, gender, social class, ability, and sexual orientation are intrinsically linked to language and shape local, national, and international language attitudes, ideologies, and policies. What can researchers and educators do in order to take steps towards a more just field of language education? If the goal of education is to diminish social inequalities and support students in becoming socially conscious, critical, and engaged members of society, what kind of resources, skills, and teacher support is needed to achieve this?

Social justice is not something that can be brought about by an individual, it needs a community, a movement, institutions, and gatherings like this conference. This year, we particularly invite teachers, teacher educators, and researchers interested in language and education to join us in thinking about how to improve language education for all. We hope that as part of this conference, we will discuss questions including but not limited to:

 • How can language education be a space where students and teachers learn together to see and challenge existing patterns of privilege and injustice?
 • What is needed to support teachers in promoting linguistic and cultural equity and equip them to support each other in developing/implementing respective pedagogies?
 • How can research look at and beyond language in education with the goal of being a catalyst for critical thinking, democracy, equity, and peace?
 • How can language education and research support, respect, and better understand each other with the goal of making language education more equal and accessible for all learners?
 • How can both education and research turn a critical eye on themselves to recognize their complicity in perpetuating injustices and learn to do better?

 

Keynote speakers

Sonia Nieto, University of Massachusetts, Amherst

http://www.sonianieto.com

Lou Harvey, University of Leeds

https://essl.leeds.ac.uk/education/staff/137/dr-lou-harvey

Birgul Yilmaz, University of Westminster

https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-people/directory/yilmaz-birgul

N.N. (invited)

Invited workshops

In addition to keynotes, we are organising invited workshops with plenarists and other invited researchers and practitioners

Submissions

We warmly invite teachers, researchers, teacher educators, and everyone interested in language education for social justice to submit their proposals. We particularly encourage teachers to submit their contributions of classroom-, school-based, academic and otherwise teaching/learning-related work. Topics can address the conference topic in a multiplicity of ways, for instance as introduction of an urgent issue/question, as project idea or report, as story about school life and experiences, personal review of teaching and learning materials, or observations and opinions about recent developments in schools and education.

We hope for submissions in a variety of formats, and welcome multimodal and/or multilingual submissions:

 • Workshops and colloquia for practitioners and/or researchers
 • Multimodal formats such as performances and visual representations (e.g., vimeos …)
 • Small group discussions (e.g., fish bowl, debates, dialogues …)
 • Short speeches and rants (e.g. speaker’s corner, TED-like talks …)
 • Papers

First call for papers will be sent out later in September, and the submissions platform will open in October. Stay tuned! 

On behalf of the organizing committee

Johanna Ennser-Kananen and Sari Pöyhönen, co-chairs

socialjustice2020@jyu.fi

http://www.jyu.fi/socialjustice2020 (forthcoming)