Kielitieteen päivät 16.–18.5.

Date/Time
Date(s) - 16/05/2019 - 18/05/2019
0.00

Location
Itä-Suomen yliopisto

Categories No Categories


Kieli, elämä ja yhteiskunta

XLVI Kielitieteen päivät pidetään 16.–18.5.2019 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa (Yliopistokatu 2–4). Tapahtuman teemana on kieli, elämä ja yhteiskunta.

Konferenssin pleenumesitelmöijät ovat
professori Unn Royneland (Oslon yliopisto),
FT Anne Ketola (Langnet-plenaristi, Tampereen yliopisto) ja
apulaisprofessori Tuomo Hiippala (Helsingin yliopisto).

Ohjelmassa on pleenumesitelmien lisäksi sektioesitelmiä, työpajoja, posteriesitelmiä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen järjestämä paneelikeskustelu. Kielitieteen päivien aikana on mahdollista tutustua Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttelyyn sekä katsaukseen kieliaineiden akateemisen opetuksen 50-vuotisesta taipaleesta Joensuussa.

Sektio-, työpaja- ja posteriesitelmien aiheet voivat edustaa päivien teemaa, mutta muutkin aihepiirit ovat mahdollisia. Pyydämme lähettämään esitelmien ja postereiden tiivistelmät sekä työpajaehdotukset 3.3.2019 mennessä konferenssin verkkosivujen kautta. Ohjeet tulevat verkkosivuille tammikuun aikana. Työpajaehdotukset koostuvat työpajan yleiskuvauksesta ja esitelmien tiivistelmistä, ja työpajojen osallistujat eivät siis lähetä tiivistelmiään erikseen. Yhteen työpajaan mahtuu enimmillään 10 esitelmää. Esitelmien, postereiden ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan 22.3.

Esitelmien pituus on 20 minuuttia, jonka lisäksi keskustelua varten varataan 10 minuuttia. Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Osallistumismaksu on 85 €, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 50 €. Maksu kattaa ohjelman, tiivistelmät, seminaarikansion, kaksi lounasta, kahvit ja iltavastaanoton.

Konferenssin verkkosivut ovat osoitteessa www.uef.fi/ktp2019, ja tapahtuman sähköpostiosoite on ktp2019@uef.fi. Konferenssille perustetaan Facebook-ryhmä ja Twitter-tili, joista ilmoitetaan kevään kuluessa. Tapahtuman aihetunniste on #ktp2019.

Ohjeet ilmoittautumisesta ja osallistumismaksun maksamisesta sekä majoittumisesta annetaan myöhemmin keväällä toisessa kiertokirjeessä. Konferenssi alkaa torstaina 16.5. klo 12.30 ja päättyy lauantaina 18.5. klo 14.

Tervetuloa Joensuuhun!

Järjestelytoimikunta

***

XLVI Språkvetenskapsdagar 16–18 maj 2019

Språket, livet och samhället

XLVI Språkvetenskapsdagar ordnas 16–18.5.2019 på östra Finlands universitet i Joensuu (Yliopistokatu 2–4). Evenemangets teman är språket, livet och samhället.
Plenumföreläsare på konferensen är

professor Unn Royneland (Oslo universitet),
FD Anne Ketola (Langnet-plenarist, Tammerfors universitet) och
biträdande professor Tuomo Hiippala (Helsingfors universitet).

På programmet står vid sidan av plenumföredrag även sektionsföredrag, workshoppar, posterföredrag samt paneldiskussion som ordnas av Språkvetenskapliga föreningen i Finland. Under språkvetenskapsdagarna är det möjligt att bekanta sig med utställningen Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa samt få en översikt av den 50-åriga akademiska undervisningen av språkämnen i Joensuu.

Ämnena för sektions-, workshops- och posterföreläsningarna kan representera dagarnas teman, men även andra ämnesteman är möjliga. Vi ber er att skicka referaten på föredrag och poster samt förslag till workshoppar senast den 3.3.2019 på konferensens webbsidor. Vi kommer att lägga ut anvisningar på webbsidan under januari. Förslagen till workshoppar består av allmänna beskrivningar av workshoppen och av referat av föredragen. Deltagarna i workshopparna skickar alltså inte in sina referat separat. Maximalt tio föredrag ryms med i en workshop. Vi meddelar om godkännande av föredrag, posters och workshoppar den 22.3.

Föredragens längd är 20 minuter och därutöver har man reserverat rum för diskussioner i tio minuter. Huvudspråk under språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska, men föredrag kan även hållas på andra språk.

Deltagaravgiften är 85 €, studerande, doktorander, pensionärer och arbetslösa 50 €. Avgiften täcker programmet, referaten, seminariepärmen, två luncher, kaffe och kvällssammankomst.

Konferensens webbsidor finns på adressen www.uef.fi/ktp2019, och evenemangets e-postadress är ktp2019@uef.fi. Man kommer att grunda en Facebookgrupp och ett Twitterkonto för konferensen. Om detta meddelas senare under våren. Evenemanget har hashtaggen #ktp2019.

Anvisningar om anmälning och betalning av anmälningsavgift samt inkvartering kommer att ges i ett andra brev under våren. Konferensen börjar torsdagen den 16.5 kl. 12.30 och avslutas lördagen den 18.5 kl. 14.

Välkommen till Joensuu!

Organisationskommittén

 

***

XLVI Annual Conference of Linguistics on 16–18 May 2019

Language, life, and the society

XLVI Annual Conference of Linguistics will be held on 16–18 May 2019 at the University of Eastern Finland (Yliopistokatu 2–4, Joensuu). The theme of the conference is language, life, and the society. The plenary lecturers are the following:

Professor Unn Royneland (University of Oslo)
PhD Anne Ketola (Langnet plenarist, University of Tampere)
Assistant Professor Tuomo Hiippala (University of Helsinki)

In addition to the plenary lectures, the program will include section papers, workshops, poster presentations and a panel discussion organized by the Linguistic Association of Finland. The conference also offers an opportunity to see the exhibition A hundred Finnish linguistic biographies and a retrospect of the 50 years of academic language education in Joensuu.

The topics of the section papers, workshops, and poster presentations can relate to the theme of the conference, but other subject areas are also possible. We ask that you send us abstracts for section papers and posters as well as your workshop proposals by 3 March 2019, using a link at the conference website. Further instructions will be added during January. Workshop proposals should consist of the general description of the workshop and the abstracts of the presentations, hence workshop participants do not submit their abstracts individually. A single workshop can contain 10 presentations at the maximum. You will be notified of the acceptance of section papers, posters and workshops on 22 March 2019.

Presentations are 20 minutes in length, with 10 minutes for discussion. The main languages of the conference are Finnish, Swedish and English, but presentations can also be given in other languages.

The registration fee is 85€, with the discount price of 50€ to students, doctoral students, pensioners and the unemployed. The fee covers the program, abstracts, a seminar folder, two lunches, coffees, and the evening reception.

You will find the conference website at the address www.uef.fi/ktp2019 and the e-mail address for the event is ktp2019@uef.fi. We will open a Facebook page and a Twitter account for the conference, to be advertised later in the spring. The conference hashtag is #ktp2019.

You will be sent instructions on the registration and payment as well as accommodation possibilities later in the spring, in the second circular. The conference will begin on Thursday 16 May at 12.30 pm and end on Saturday 18 May at 2 pm.

Welcome to Joensuu!

Organizing committee