Ihmiset – Kirjoitusjärjestelmät / People – Writing Systems

Aija Katriina Ahlberg
post doc -tutkija
Kiinnostukseni kohteita ovat lukutaidon oppiminen erilaisia kirjoitusjärjestelmiä käyttävissä kielissä, ja oman kielen ja siinä käytettävän kirjoitusjärjestelmän vaikutukset lukutaidon oppimiseen vieraalla kielellä. Koska eri kirjoitusjärjestelmissä kirjainmerkit vastaavat erikokoisia äänneyksiköitä, oman tutkimukseni keskiössä on fonologisen tietoisuuden rooli luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Väitöstutkimuksessani tarkastelin siirtymälukutaitoa abugidaksi luokiteltavasta, perinteisestä etiopialaisesta kirjoitusjärjestelmästä alfabeettiseen kirjoitusjärjestelmään konson kielessä Lounais-Etiopiassa. Väitöstutkimuksen jälkeen aloittamassani tutkimuksessa tarkastelen suomen kielen lukutaito-opetukseen osallistuvien arabian- ja somalinkielisten aikuisten oman kielen ja siinä käytettävän kirjoitusjärjestelmän vaikutuksia heidän oppimisprosessiinsa.

Jenna Sorjonen
väitöskirjatutkija, yleinen kielitiede, Helsingin yliopisto
Olen kiinnostunut kirjoitusjärjestelmien kehittämisestä ja kielten kirjallistamisesta osana kielisuunnittelua erityisesti uhanalaisten ja marginalisoitujen kielten näkökulmasta. Sosiolingvistiikan ja kielitypologian tutkimusperinteitä yhdistävän väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on tuottaa laajaan empiiriseen vertailuun pohjautuva yleiskielitieteellinen kuvaus tekijöistä, jotka vaikuttavat kirjakielten kehittämiseen ja aiemmin kirjoittamattomien kielten kirjallistamiseen erilaisissa konteksteissa ympäri maailman. Lähestymistapani aiheeseen on kieliekologinen: tarkastelen kieltä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja tämän vuorovaikutussuhteen muodostaman kieliekologian osana. Tutkin siis kirjallistamiseen liittyviä valintoja ja niiden toimivuutta suhteessa ympäröivään kieliekologiaan ja kirjallistumista muutoksena kieliekologiassa. Tutkimukseni tavoitteena on näin lisätä ymmärrystä erilaisille kieliekologioille parhaiten soveltuvista kirjallistamisstrategioista.

Mira Valkama
väitöskirjatutkija, Yleinen kielitiede, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto
Väitöskirjassani tutkin ortografioiden laatimista käsittelevässä kirjallisuudessa esitettyjä ortografiaperiaatteita. Keskityn erityisesti kirjoituksen yksiköiden, kielen yksiköiden ja niiden välisten vastaavuussuhteiden valintaan. Olen kiinnostunut kirjoituksen yksiköiden (mm. grafeemi) ja yleisestikin kirjoitusjärjestelmiin liittyvien käsitteiden määrittelystä.