Ihmiset – Teksti ja diskurssi / People –

Kerro jotain itsestäsi. Nimesi, yliopistosi, oppiaineesi, jotain työstäsi, hyperlinkki. Kuvatkin ovat mukavia. Lähetä tietosi osoitteeseen aino.liira(at)abo.fi.

Tell something about you. Your name, university, subject, something about your work, a web link. Share your picture if you like. Please send your introduction to aino.liira(at)abo.fi.

Suvi Honkanen

Riitta Juvonen

Attila Krizsán

Lotta Lehti

Anne Mäntynen

Henrik Oksanen, Tampereen yliopisto, käännöstiede (saksa)
Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastellaan pragmaattisten elementtien, kuten informaatiorakenteen, vaikutusta juridisten tekstien virke- ja tekstirakenteisiin. Tutkimus toteutetaan etsimällä juridisista teksteistä muodostetusta korpuksesta komplekseja virkerakenteita, kuten sisäkkäisiä sivulauseita, joiden analyysissa lähdetään liikkeelle generatiivisista tutkimusmenetelmistä. Funktionaalisten komponenttien, kuten pragmaattisten elementtien, sisällyttämiseksi tarkasteluun otetaan tarkastelun pääasialliseksi pohjaksi kuitenkin konstruktiokielioppi, sillä se mahdollistaa funktionaalisten ja formaalien komponenttien yhdistämisen yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, konstruktioiksi. Havaittuja konstruktioita sovelletaan muihin teksteissä esiintyviin lausekonstruktioihin sekä laajempiin tekstikokonaisuuksiin, minkä avulla saadaan muodostettua laajempi synteesi informaation kulusta juridisissa teksteissä. Saatuja tuloksia verrataan saksan- ja suomenkielisten tekstien välillä käyttäen sekä alkuperäiskielisiä että molempiin suuntiin käännettyjä juridisia tekstejä.

Hilkka Paldanius

Gabriel Jay Rauhoff (väitöskirjatutkija), Turun yliopisto, gajara@utu.fi
Lexical and syntactic relationships in diverse written English: an exploration of multiple profiles in second language writing
Tutkin leksikon ja syntaksin välisiä suhteita erilaisissa akateemisissa tyylilajeissa käyttäen tilastollisia tekniikoita, kuten klusterianalyysiä. Tarkemmin sanottuna pyrin selvittämään, löytyykö näistä analyyseista sekä arvostettujen että epäarvostettujen tekstien profiileja, toteuttavatko oppilaat leksikaalisia valintoja suhteessa tiettyihin syntaktisiin muotoihin (ja miksi näin), ja onko eri tyylilajien välillä tässä suhteessa eroja.

Kirsi Sandberg, Tampereen yliopisto
Kirjoitetun kielen kompleksistuminen peruskoululaisilla: ajan, paikan ja tilan ilmaukset
Tutkin peruskoululaisten kielen ja kirjoitustaidon kehitystä. Tavoitteenani on muodostaa koulukirjoitelmista koostuvan korpusaineiston avulla kuva aikaan, paikkaan ja tilaan viittaavista syntaktisista rakenteista ja selvittää, muuttuvatko rakenteet ja rakenteiden käyttötavat iän myötä. Tutkin, onko muutos kehityksellistä ja miten muutos asettuu suhteessa kompleksistumisen käsitteeseen. Aika, paikka ja tila ovat keskeisiä kerronnan onnistumisessa ja eheän tekstin kirjoittamisessa, joita myös tarkastelen.

Kristiina Savola, Helsingin yliopisto
Metaforat vastakkainasettelun tuottajina poliittisissa sosiaalisen median teksteissä
Tutkimuksessani selvitän suomenkielisissä poliittisissa sosiaalisen median teksteissä esiintyvien vastakkainasettelua luovien ja ylläpitävien metaforien vaikutuksia internetin keskustelukulttuuriin. Esimerkiksi sodan keinot elämän epäkohtien torjumisen keinoihin rinnastava sotametafora (esimerkiksi ilmauksissa taistelu vääryyttä vastaan ja taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta) edustaa tällaisia metaforia. Käytän metodeinani tekstuaalista metafora-analyysia ja retorista analyysia sekä diskurssianalyysia, joiden avulla lähestyn metaforia retorisina keinoina ja retorisen toiminnan kehyksinä, jotka vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien identiteetteihin ja niiden muotoutumiseen sekä yksilöiden ja ryhmien välisiin vastakkainasetteluihin.

Mikko T. Virtanen

Elina VitikkaHelsingin yliopisto
Asiantuntijaäänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä
Väitöskirjatutkimukseni lähtökohtia ovat julkisen asiantuntijuuden muutokset ja tiedeviestinnän haasteet. Tarkastelen, miten asiantuntijaääni rakentuu tutkimukseen pohjautuvissa yleistajuisissa tietokirjallisuuden teksteissä – sekä painetuissa että sähköisissä – ja miten tieteelliseen tutkimukseen perustuva tieto muotoillaan eri medioissa: Miten kirjoittaja tuo esille omaa asiantuntijuuttaan, esittelee tutkimustietoa ja pyrkii vakuuttamaan lukijan? Teoreettisena viitekehyksenäni dialogistinen tekstintutkimus lähestyn tutkimusongelmaa tekstien intertekstuaalisuuden ja moniäänisyyden sekä tekstiin kirjoittuvien kertoja- ja lukijaroolien kautta.