Suositus koulutuksen rakenteeksi / Recommended educational paths

Tämä suositus kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen rakenteeksi perustuu Langnetin opetustyöryhmän (Marja-Liisa Helasvuo, Merja Koskela ja Heini Lehtonen) mietintöön maaliskuussa 2009. Vuodesta 2016 alkaen koulutusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähi- tai verkko-opetuksena.

A. Metodisia valmiuksia kehittävät kurssit

A.1. Väitöskirjaprosessi

 • Miten teen väitöskirjan?
  Joka toinen vuosi järjestettävä kurssi aloittaville tutkijaopiskelijoille.
 • Väitöskirjan loppuunsaattamiskurssi
  Joka toinen vuosi järjestettävä kurssi väitöskirjatyönsä loppuvaiheessa oleville tutkijaopiskelijoille.

A.2. Menetelmät

 • Vuosittain järjestetään vaihtuvia menetelmäkursseja, esim.
  • laadullinen tutkimus
  • kvantitatiivinen tutkimus
  • korpuslingvistiikka
  • kieliteknologia
 • Tilastosavotta
  Kerran vuodessa järjestettävä seminaari, jossa keskiössä ovat opiskelijoiden aineiston käsittelyn ongelmat.

B. Teoreettista tietämystä syventävät kurssit

B.1. Kielioppi

 • fonologia
 • morfologia
 • syntaksi
 • semantiikka ja pragmatiikka

Kieliopin kurssit pyörivät neljän vuoden rotaatiossa.

B.2. Kielitiede filosofisessa ja historiallisessa kehyksessään

 • Kielitieteen tieteenfilosofia
 • Kielitieteen historia

Tämän lohkon kurssit toistuvat kumpikin joka neljäs vuosi.

B.3. Moduulit

Eri moduuleihin kuuluvia kursseja toteutetaan Langnetin ohjaajien ehdotusten pohjalta pyrkien vastaamaan väitöskirjatutkijoiden toiveisiin. Johtoryhmä tekee lopulliset päätökset toteutettavista kursseista. Opiskelijat voivat vapaasti valita eri moduuleihin kuuluvia kursseja ohjelmaansa. Kurssien on tarkoitus rikastuttaa väitöskirjatutkijan kielitieteellistä tietämystä ja vankistaa kielentutkimuksen eri alueiden tuntemusta.

B.3.1. Kielitieteen teoreettiset suuntaukset

 • esim. funktionaalinen kielitiede, kognitiivinen kielitiede

B.3.2. Kielellinen variaatio ja muutos

 • esim. sosiolingvistiikka, monikielisyys, kielen tilanteinen vaihtelu, ammattikielet

B.3.3. Kielioppi ja kielenkäyttö

 • esim. vuorovaikutuslingvistiikka, Teksti ja kielioppi, Prosodia ja kielen rakenne

B.3.4. Kielen oppiminen ja opettaminen

 • esim. Ensikielen ja toisen kielen oppiminen, Kieliteknologia ja kielen opetus

B.3.5. Kielet kohtaavat

 • esim. kontrastiivinen kielentutkimus, kääntämisen teoria, kielitypologia

C. Tutkijan professionaalisia taitoja kehittävät kurssit

C.1. Tutkimusetiikka

Joka neljäs vuosi järjestettävä kurssi.

C.2. Suullinen ja kirjallinen viestintä

 • tieteellinen kirjoittaminen
 • esiintyminen ja retoriset valmiudet
 • artikkeliklinikka

Tämän lohkon kursseja järjestetään säännöllisesti (esim. kahden vuoden välein).

C.3. Tutkijanuran eri vaiheet

 • projektityöskentely (hankkeen kokoaminen, hakemukset)
 • opiskelijoiden eräseminaari
 • Tutkija monitieteisessä yhteisössä

Tässä lohkossa voidaan järjestää vaihtuvista aiheista kursseja.