Tutkielmaseminaari 2010 – 2011

Tästä pääset kirjautumaan seminaarin wikisivulle.

Tutkielmaseminaarissani keskitytään pääasiassa empiiriseen makrotaloustieteeseen, empiiriseen rahoitukseen ja ekonometriaan. Alla oleva lista sisältää joitakin aihepiirejä, joihin pro gradu -tutkielman aihe voi liittyä. Aiheen täsmentämiseksi on syytä ottaa yhteyttä minuun hyvissä ajoin ennen seminaarityöskentelyn aloittamista. Mainitut tutkielmaprojektit edellyttävät ekonometristen menetelmien (aikasarja-analyysin) tuntemusta ja ekonometristen ohjelmistojen käyttötaitoa.

1. Suomen makrotalouden “tyylitellyt faktat”

2. Reaaliaikaisten makrotaloudellisten havaintoaineistojen analyysi

3. Suhdanneindikaattorit

4. Kyselyaineistoihin perustuva taloudellisten odotusten mallintaminen

  • Kuluttajien odotusten vaikutukset makrotaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla

5. Tilastojulkistusten vaikutukset makrotaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla

6. GARCH-mallien makrotaloudelliset ja rahoitussovellukset

  • Makrotaloudellinen volatiilisuus ja talouskasvu

8. Talousennusteet

  • Talousennusteiden osuvuuden arviointi
  • Talousennusteiden päivittäminen

9. Empiirinen makrorahoitus (asset pricing)

10. Empiirinen rahatalous (monetary economics)

11. Ei-kausaaliset aikasarjamallit