Perustietoa

Mistä on kyse?

TUTKIMUSPROJEKTIN KUVAUS

Katso lyhyt esittelymme dioina!

Lyhyt esittely (esitetty Valtion liikuntaneuvoston tilaisuudessa 20.5.2015)

Tutkimushankkeen tavoitteena on suunnitella ja arvioida ammatillisissa oppilaitoksissa teoriaan ja tutkimuksissa saatuun näyttöön perustuvaa yksilö- ja ympäristötasoihin kohdistuva interventio-ohjelma. Interventio-ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja vähentää paikoillaan istuttua aikaa heidän hyvinvointinsa ja työkykynsä kohentamiseksi.

Tutkimushankkeen vaiheet perustuvat UK Medical Research Councilin (MRC,  2008) linjauksiin kompleksisesta interventiotutkimuksesta, ja niiden tavoitteet ovat:

1) kartoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten liikkumisen määrää ja siihen vaikuttavia kulttuurisia, sosiaalisia, psykologisia ja ympäristötekijöitä. Tämän lisäksi tavoitteena on koota aiempien tutkimusten näyttö vaikuttavimmista käyttäytymisen muutoksen tekniikoista ja muista käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä (esitutkimusvaihe v. 2012-13)

2) suunnitella ympäristö- ja yksilötasoille kohdistuvien interventio-ohjelmien sisältö ja toteutus, jotka pohjautuvat perustutkimusvaiheessa kerättyyn tietoon (mallintamisvaihe v. 2013)

3) varmistaa interventio-ohjelmien hyväksyttävyys ja toimivuus pilottitutkimuksessa (pilottivaihe v. 2013-14)

4) arvioida lopullisen ohjelman vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus satunnaistetussa koeasetelmassa, sekä analysoida liikuntaan ja istumiseen liittyvien muutoksien mekanismeja (Vaikuttavuustutkimus-vaihe  v. 2015-18)

A I N E I S T O  J A   M E N E T E L M Ä T :

Tutkimuksen eri vaiheissa kerätään useita aineistoja intervention kehittämiseksi ja arvioimiseksi:

1) Perustutkimusvaiheessa  (v. 2012-13) on tehty systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa arvioitiin aiemmat nuoriin kohdistuneet liikuntainterventiotutkimukset ja niiden toteuttamistavat, ja luokitellaan niissä käytetyt käyttäytymisen muutostekniikat sekä muut intervention osatekijät. Näin pääsimme ymmärtämään, mitkä piirteet ovat ominaisia onnistuneille ja epäonnistuneille interventioille ja hyödyntämään tätä interventiokehitystyössämme.

Liikkumiseen ja liikkumattomuuteen liittyvien tekijöiden ymmärtämiseksi toteutimme useita osatutkimuksia. Kvalitatiivisin metodein on toteutettu mm. ammattiin opiskelevien haastattelututkimus (VTL Satu Liimakka) ja kirjallisia tarinoita kerännyt kirjoituskilpailu (VTK Katri Paajanen-Taube). “SOLE – Suomalaisten toisen asteen Opiskelijoiden näkemykset Liikunnasta ja Elämäntavoista 2013″-kyselyssä mittasimme liikkumiskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sähköisellä lomakekyselyllä ja tavoitimme laajemman joukon opiskelijoita.

2) Mallintamisvaihe v. 2013: Esivaiheesta saataviin tutkimustuloksiin sekä muuhun käyttäytymistieteelliseen näyttöön perustuen kehitettiin interventio-ohjelma ja sen toteuttamiseen tarvittavat materiaalit.

3) Pilotointivaihe v. 2013-14: Pienimuotoisen pilotti/toteutuskelpoisuustutkimuksen avulla testattiin ohjelman ja tutkimustoimenpiteiden hyväksyttävyys ja toteutuskelpoisuus, ja pohjalta tehtiin tarvittavia muutoksia interventio-ohjelmaan ja mittaustapoihin.

4) Arviointivaihe v. 2014-16: Klusterisatunnaistettu (monta ammatillista oppilaitosta tai yksikköä kattava) kontrolloitu tutkimus sisältää kaksi haaraa: Verrokkioppilaitokset (ei interventiota, normaali lukujärjestys) ja monitasoisen ohjelmakokonaisuuden saavat interventio-oppilaitokset.

Ensisijaisina tuloksina analysoidaan fyysisen aktiivisuuden ja passiivisuuden kokonaismäärä ja toissijaisina tuloksina mm. henkistä hyvinvointia. Tilastollisilla mediaatio- ja moderaatioanalyyseilla analysoidaan, miten muutos tapahtui eri osaryhmissä.

P R O J E K T I R Y H M Ä  J A   T U L O S T E N   H Y Ö D Y N T Ä M I N E N :

Monitieteisellä tutkimusryhmällä on vankka kokemus käyttäytymistiedettä soveltavasta terveydenedistämisestä, erityisesti liikunta- ja ravitsemusinterventioiden suunnittelusta ja arvioinnista. Tutkimusprojektissa kerätään laaja ja arvokas aineisto, jota hyödynnetään akateemisissa ja amk-opinnäytetöissä. Hankkeen yhteistyökumppaneina on useita ammatillisia kouluja ja terveysjärjestöjä, jotka ovat alusta asti sitoutuneet yhteistyöhön hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja myöhemmässä jalkauttamisessa.

Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa liikuntamotivaatiosta ja käyttäytymisen muutoksesta sekä niiden mekanismeista vähän tutkitusta kohderyhmästä. Tämän lisäksi suomalaisiin oppilaitoksiin kehitetään käytännöllinen ja vaikuttava toimintamalli.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Let's Move It –tutkimushanke