Aktuellt

December 2018

Skrivinbjudan

Joutsen / Svanen 2019 – Årsbok för forskning i finländsk litteratur

Lyrik efter modernismen

Red. Vesa Haapala och Päivi Koivisto

Årsboken för forskning i finländsk litteratur Joutsen / Svanen 2019 tar emot förslag på artiklar, översikter och essäer på temat Lyrik efter modernismen. Tidsmässigt avgränsas temat till lyriken efter den finskspråkiga modernismens gyllene årtionde på 1950-talet, för den finlandssvenska litteraturens del redan efter 1920-talet, förutsatt att modernismens ideal utmanas. Vi efterlyser texter som studerar hur modernismens etablerade ideal levt vidare i lyriken – och utmanats. Vi inbjuder också till reflexion kring hur forskningen bidragit till att forma bilden av denna tids lyrik, och vilka slags lässtrategier den eftermodernistiska lyriken kräver.

Man kan närma sig den eftermodernistiska lyrikens problemställningar ur två olika perspektiv. Man kan studera hur lyrikskrivandets praxis förändras efter modernismen. Men man kan också granska hur litteraturforskningens läsningar och tolkning påverkas av förändringarna i de estetiska programmen. På samma sätt som modernismens metriskt och rytmiskt fria vers kräver en nyorientering av läsare vana vid metriskt bunden diktning, kräver lyriken efter modernismen nya lässtrategier, läsningar som inte baserar sig på granskning av de strukturer som är karakteristiska för modernismens lyrik.

Mera specifika frågeställningar är exempelvis: Hur förändras lässtrategierna då formella modernistiska drag i lyriken kombineras med nya samhälleliga och ideologiska diskussionsämnen och teman som berikar eller stör diktens förväntade estetiska system? Vad är det nya – konkret och ur poetikens synvinkel – i lyriken efter modernismen? Hur skapas relationer till litteraturens historia, genrer och kanonisering i den eftermodernistiska lyriken?

I årsboken publiceras 4 eller 5 kollegialt granskade artiklar där ovanstående frågor studeras utifrån enskilda författares produktioner, men också på ett mera övergripande och principiellt plan. Frågor och ämnen som kan behandlas är bland annat:

 • Hur förändras och förvandlas lyrikens genrer och uttrycksmöjligheter efter modernismen?
 • Hur bevaras modernismens ideal som en del av lyrikens senare strömningar, exempelvis i politisk lyrik, naturlyrik samt språkligt, eller på andra sätt, experimentell lyrik?
 • Hur formar vi idag bilden av de centrala principerna för och relationerna mellan den finska högmodernismen på 1950-talet och 1960-talets mera samhällsinriktade poesi? Och på vilka sätt har man senare utmanat de estetiska idealen i den finlandssvenska modernismen som fick sin början på 1920-och -30-talet?
 • Hur förhåller sig samtidslyriken till den modernistiska poetiken?
 • Vilka kopplingar finner vi i nutidslyriken till traditioner och diktning före modernismen?
 • Varav består den eftermodernistiska lyrikens kanon, och i vilka lyriska genrer skriver poeterna?
 • Vilka teoretiska linjedragningar kan vara till hjälp för att definiera relationerna mellan modernismen, postmodernismen och nutidslyriken?
 • Vilka analysverktyg är användbara i analysen av nutidslyrik?
 • Olika jämförande perspektiv, så som relationen mellan 1990- och 2000-talens lyrik.
 • Nutidslyrikens nya former (visuell poesi, lyrik och sociala medier, elektronisk lyrik, lyrik på internet).
 • Lyrikens nya affektivitet och relationen till publiken.
 • Lyrik och skrivande i det nya medielandskapet.

Ett urval görs utifrån abstrakt (max 300 ord). Sista inlämningsdagen för abstrakt är den 15.1.2019. Abstrakt och artiklar kan skrivas på finska, svenska och engelska.

Om vi väljer att gå vidare med det föreslagna ämnet, inlämnas manus (35 000–45 000 tecken inklusive mellanslag) senast den 30.4.2019. Därefter genomgår texterna kollegial granskning, utifrån vilken vi fattar beslut om vilka texter som publiceras.

Även översikter och essäer som anknyter till årsbokens tema kan föreslås. I recensionsavdelningen önskar vi publicera kritik av den nyaste forskningslitteraturen kring finländsk litteratur, särskilt litteratur som anknyter till modernismen. Sista inlämningsdag för förslag på sådana texter är likaså den 15.1.2019.

Alla abstrakt inlämnas per e-post till redaktörerna Vesa Haapala (fornamn.efternamn [at ] helsinki.fi eller Päivi Koivisto (fornamn.efternamn [at] helsinki.fi).

Färdiga manus inlämnas i den av VSD upprätthållna publiceringsplattformen journal.fi, på adressen:

https://journal.fi/joutsen-svanen/about/submissions

Joutsen/Svanen är en flerspråkig, kollegialt granskad årsbok för litteraturforskning och kulturstudier, med fokus på finländsk litteratur. Publikationen utges digitalt och följer principerna för fri tillgänglighet (open access). Tidskriftens senaste nummer finns på adressen https://journal.fi/joutsen-svanen Instruktioner till skribenterna finns på adressen https://journal.fi/joutsen-svanen/about/submissions

Tidigare nummer finns på adressen:

https://blogs.helsinki.fi/litteraturbanken/joutsen-svanen/

 

 

November 2018:

En ny årsbok 2017–2018 har utkommit i Joutsen / Svanen-serien

 

Årsboken fokuserar i detta nummer nya öppningar i modernismforskningen.

Ansvariga redaktörer (2017–18):

Päivi Koivisto & Daniela Silén

 

Numret finns på adressen:

https://journal.fi/joutsen-svanen

 

Joutsen/Svanen serien utkommer från och med detta på publiceringsplattformen som upprätthålls av VSD:

https://journal.fi/

 

De tidigare nummer hittas emellertid fortfarande på adressen:

https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/

 

Elokuu 2017:

Uusia julkaisuja Joutsen / Svanen-sarjassa. Nya delar i Joutsen / Svanen-serien

 

Uusi Erikoisjulkaisu / Den nya publikationen (elokuu/augusti 2017)

Pakkovaltiosta ekodystopiaan – Kotimainen nykydystopia

(toim./red. Saija Isomaa & Toni Lahtinen)

LUE JULKAISU / LÄS PUBLIKATIONEN

 

Uusi vuosikirjanumero / Nytt nummer av årsboken (huhtikuu/april 2017)

Joutsen / Svanen III (2016)

(toim./red. Harri Veivo)

LUE JULKAISU / LÄS PUBLIKATIONEN

 

 

Call for papers Joutsen/Svanen

”Och alla äro vi syskon” (E. Södergran) – Finländska modernismer

Bilden av den finländska modernismen har länge dominerats av periodens egna definitioner, vissa centrala verk och på finlandssvenskt håll även av en mytbildande personkult kring de ledande poeterna. I och med att det tidsmässiga avståndet till modernismen ökar, växer också behovet av en omvärdering av den mångfacetterade stilperioden. På senare år har en dylik omvärdering inletts: man har lyft fram tidigare förbisedda poeter, undersökt den finländska modernismens unika tvåspråkighet och slagit sönder författarmyter. På finskspråkigt håll har man inom prosaforskningen frigjort sig från den Anhava-inspirerade förenklade synen på modernismen, och lyft fram verk som representerar en annan estetik, till exempel 1960-talets avantgardistiska experiment.

Joutsen/Svanen, årsboken för forskning i finländsk litteratur, välkomnar till sitt fjärde nummer bidrag som kommer med nya synvinklar på de finländska modernismerna. Det samlande temat är modernismen som historiskt fenomen. Vi önskar att artiklarna tar sig an modernismen ur ett historiskt perspektiv och kommenterar å ena sidan den finländska modernismens språkliga och nationella särdrag, å andra sidan dess internationella kopplingar. Vi efterlyser framförallt nya perspektiv på förhållandet mellan den finsk- och svenskspråkiga modernismen, på frågor om periodiseringen och på den finländska modernismens internationella kopplingar. Perioden som granskas omfattar tiden från omkring år 1890 till idag. Numret är tvåspråkigt (finska, svenska).

Förslag på ämnen:

Kopplingar och paralleller mellan den finsk- och svenskspråkiga litteraturen

Internationella kopplingar

Omvärderingar av den traditionella periodiseringen

En historisk omstrukturering

Förhållandet mellan de finländska modernismerna

Den litterära modernismen i förhållande till modernismen inom andra konstarter

Förhållandet mellan modernismen och det moderna

Spår efter de modernistiska poeterna i dagens litteratur

Urvalet görs baserat på abstrakten som kan lämnas in antingen på finska eller på svenska. Maxlängden är 300 ord och sista inlämningsdag är den 22 juni 2017. Även tidskriftens recensionsavdelning tar emot förslag på ny inhemsk forskningslitteratur, gärna med koppling till modernismen. Sista inlämningsdag för dessa förslag är den 15 augusti 2017. Abstrakten skickas till redaktörerna för detta nummer: Päivi Koivisto (pakoivis@gmail.com) eller Daniela Silén (daniela.silen@helsinki.fi). För recensionsavdelningen ansvarar Erika Laamanen (erika.laamanen@helsinki.fi). Sista inlämningsdag för artiklarna (35 000–45 000 tecken med mellanslag) är den 31 december 2017. De färdiga artiklarna genomgår en referentgranskning på basis av vilken det slutliga urvalet görs.

Joutsen/Svanen är en flerspråkig, referentgranskad årsbok för litteraturforskning och kulturstudier, med fokus på finländsk litteratur. Publikationen utges digitalt och följer principerna för fri tillgänglighet (open access). Tidigare nummer av årsboken och instruktioner för skribenter finns på adressen: https://blogs.helsinki.fi/litteraturbanken/joutsen-svanen/

”Ja kaikki me olemme sisaruksia” (E. Södergran) – suomalaiset modernismit

Kuvaa suomalaisesta modernismista ovat pitkään hallinneet aikalaisten itsemäärittelyt, tiettyjen merkkiteosten arvon korostuminen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden puolella myyttejä ruokkiva kirjailijakeskeisyys. Ajallisen etäisyyden myötä tarve modernismin uudelleenarvioinnille kasvaa. Viime vuosina modernismin monimuotoisuutta onkin lähdetty kartoittamaan: aiemmin huomiotta jääneitä runoilijoita on tutkittu modernismin viitekehyksessä, suomalaisen modernismin kaksikielistä ominaislaatua selvitetty ja kirjailijamyyttejä purettu. Suomenkielisessä proosassa anhavalaisen pelkistetyn modernismin varjosta on alettu nostaa esille toisenlaista estetiikkaa edustavia teoksia, esimerkiksi 1960-luvun avantgardistisia kokeiluja.

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Joutsen/Svanen kutsuu neljänteen numeroonsa tuoreita näkökulmia suomalaisiin modernismeihin. Kokoavana teemana on modernismi historiallisena ilmiönä. Artikkelien toivotaan lähestyvän modernismia sen ajallisista ja paikallisista lähtökohdista käsin ottaen huomioon toisaalta suomalaisen modernismin kielelliset ja kansalliset erityispiirteet, toisaalta modernismille luonteenomaisen kansainvälisyyden. Uusia avauksia kaivataan erityisesti suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden yhteyksiin, rinnakkaisuuksiin ja eroihin, periodisaation kysymyksiin sekä suomalaisen modernismin kansainvälisiin kytköksiin. Aikajana ulottuu vuoden 1890 tienoilta aina tähän päivään saakka. Numero on kaksikielinen (suomi, ruotsi).

Mahdollisia aihepiirejä:

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden yhteydet ja rinnakkaisuudet

Kansainväliset yhteydet

Perinteisen periodisoinnin uudelleenarviointi

Historiallinen uudelleenjäsennys

Suomalaisten modernismien keskinäiset yhteydet

Kirjallisuuden modernismin suhde modernismiin muissa taiteissa

Modernin ja modernismin suhde

Modernismin poetiikkojen jäljet nykykirjallisuudessa

Valinnat tehdään abstraktin perusteella, jonka voi kirjoittaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Enimmäispituus on 300 sanaa ja viimeinen jättöpäivä 22.6.2017. Myös lehden arvosteluosastoon kaivataan kritiikkejä uusimmasta, erityisesti modernismiin kytkeytyvästä kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta, ehdotusten jättöpäivä on 15.8.2017. Abstraktit jätetään numeron toimittajille Päivi Koivistolle (pakoivis@gmail.com) tai Daniela Silénille (Daniela.silen@helsinki.fi), arvosteluosastosta vastaa Erika Laamanen (Erika.laamanen@helsinki.fi). Artikkelien (35 000–45 000 merkkiä välilyönteineen) jättöpäivä on 31.12.2017. Valmiit artikkelit käyvät läpi refereearvioinnin, jonka perusteella lopullinen julkaisu varmistuu.

Joutsen/Svanen on monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Lehden aiemmat numerot ja ohjeet kirjoittajille löytyvät verkko-osoitteesta: https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/

 

I december 2016 utgavs en ny publikation i Joutsen / Svanen-serien,

Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen (2016)

Toimittaja/Redaktör/Editor
Päivi Koivisto

På den här sidan kan du öppna publikationen

 

 

Tidigare evenemang/händelser:

(ks. alla suomeksi)

Utgivning av Joutsen / Svanen 2015 och diskussion kring den svenska litteraturen i Finland

 

Vi firar utgivningen av det nya numret av Joutsen / Svanen. Årsbok för forskning i finländsk litteratur, ett temanummer som utkom i december 2015 och behandlar den svenska litteraturen i Finland.

Tid: Onsdagen den 3.2. kl. 15.00–17.00.

Plats: Porthania (Universitetsgatan 3), Helsingfors universitet, sal P722.

 

Utgivningen firas med en diskussion – på två språk – kring den svenska litteraturen i Finland.

Hur ser den finländska litteraturforskningen och litteraturhistorieskrivningen ut ur ett tvåspråkigt perspektiv? Behöver vi en gemensam tvåspråkig litteraturhistoria, och i så fall varför? Hur är det att forska i litteratur över språkgränserna? På vilket sätt är den svenska litteraturen i Finland ”finländsk” – på vilket sätt är den ”svensk”…?

I diskussionen deltar litteraturforskare som är insatta i svensk litteratur i Finland, i forskningen över språkgränserna, i litteraturens flerspråkighet:

Heidi Grönstrand (Åbo universitet), Anna Möller-Sibelius (Åbo Akademi), Vesa Haapala (Helsingfors universitet). Inledande inlägg också av chefredaktörerna för årsboken och temanumret, Jyrki Nummi och Kristina Malmio.

Efter diskussionen serveras mousserande vin i läroämnet inhemsk litteraturs utrymmen (universitetets huvudbyggnad, 4. vån).

 

Alla intresserade är välkomna!

 

Joutsen / Svanen. Årsbok för forskning i finländsk litteratur utges inom ramarna för det elektroniska Klassikerbiblioteket.

 

Juhlistamme uuden Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja-numeron julkaisua.

 

Aika: Keskiviikko 3.2. klo. 15.00–17.00.

Paikka: Porthania (Yliopistonkatu 3), Helsingin yliopisto, Sali P722.

 

Vuoden 2015 vuosikirja käsittelee Suomen ruotsinkielistä kirjallisuutta.  Julkaisua juhlistetaan keskustelemalla Suomen ruotsinkielisestä kirjallisuudesta – kahdella kielellä:

Miltä näyttää suomalainen kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuudenhistoria kaksikielisestä näkökulmasta? Tarvitsemmeko yhteisen kaksikielisen kirjallisuudenhistorian ja miksi? Millaista on kielirajoja ylittävä kirjallisuudentutkimus? Millä tavoin Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus on ”suomalaista” – ja millä tavoin ”ruotsalaista”…?

Keskusteluun osallistuvat tutkijat ovat perehtyneet Suomen ruotsinkieliseen kirjallisuuteen, kielirajoja ylittävään tutkimukseen sekä kirjallisuuden monikielisyyteen:

Heidi Grönstrand (Turun yliopisto), Anna Möller-Sibelius (Åbo Akademi), Vesa Haapala (Helsingin yliopisto). Alkupuheenvuoroja pitävät myös vuosikirjan ja vuosikirjanumeron päätoimittajat, Jyrki Nummi ja Kristina Malmio.

Keskustelun jälkeen kuohuviinitarjoilu kotimaisen kirjallisuuden tiloissa (yliopiston päärakennus, 4. krs).

 

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

 

Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja julkaistaan osana sähköistä Klassikkokirjastoa

 

 

 

 

Digital Humanities: Finnish Classics Library

 

A Seminar on Digital Publishing and Research

 

This seminar focuses on research aspects on digitized material, especially on literary texts. What new research possibilities are offered by digital editions or digital libraries such as the Finnish Classics Library? How should such libraries or editions develop to meet the needs of the researchers? What different types of digital literary resources can be found today and what are the different aims of these?

The seminar is organized by the Finnish Classics Library.  This electronic library is based on a critically selected and comprehensive digital collection of literature written in Finland (in both Finnish and Swedish) and research data related to works and authors. The seminar is aimed at researchers interested in literary material and in the production of digital resources.

 

December 3, 2015, 2.00 – 4.00 pm

Fabianinkatu 26, SH206 (Seminar Room 206), University of Helsinki

Program

 • Mats Dahlström, Högskolan i Borås

Digital utgivning av källmaterial – syften, möjligheter, utmaningar

 • Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland

Verk och text i växelverkan. Digitala utgåvor i forskarnas tjänst

 • Timo Honkela, University of Helsinki

Research interests in text and metadata mining of literature

The seminar is open for all interested

Welcome!