Joutsen – Svanen

OBS Årsboken Joutsen / Svanen utkommer numera på den publiceringsplattform som upprätthålls av VSD. Det nyaste numret hittas på adressen:

https://journal.fi/joutsen-svanen

Joutsen / Svanen. Specialutgåvor utges i fortsättningen på adressen:

https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special

 

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary ResearchJoutsen / Svanen är en flerspråkig, referentgranskad årsbok för litteraturforskning och kulturstudier, med fokus på finländsk litteratur. Publikationen utges digitalt och följer principerna för fri tillgänglighet (open access). Joutsen / Svanen följer de principer för kollegial granskning som sammanställts av Förbundet för vetenskaplig publicering i Finland (Se instruktionerna, publicerade på finska) samt Forskningsetiska delegationens anvisningar för God vetenskaplig praxis. Vid sidan om årsboken utges enligt behov också specialutgåvor, mera omfattande publikationer. Också specialutgåvorna är referentgranskade och behandlar olika teman i anknytning till den finländska litteraturen.

Julkaisija: Klassikkokirjasto; Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. PL 3, 00014 Helsingin yliopisto Utgivare: Klassikerbiblioteket; finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet. PB 3, 00014 Helsingfors universitet Publisher: Finnish Classics Library; Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. P.O. Box 3, 00014 University of Helsinki

Toimituskunta / Redaktionsråd / Board of Editors: Jyrki Nummi (pj./ordf./Chair), Saija Isomaa, Kristina Malmio, Juhani Sipilä, Eeva-Liisa Bastman.

ISSN 2342–2459
URN:NBN:fi-fe2014082933456

Skrivinstruktioner finns på den nya publiceringsplattformen (sida om inlämning av bidrag):

ÅRSBOKENS SKRIVINSTRUKTIONER

SKRIVINSTRUKTIONER FÖR SPECIALUTGÅVOR