Loikka-malli

Loikka_Kuvio1

Luomamme suunnittelun malli Loikka keskittyy suunnittelussa usein esiintyvien ongelmakohtien ratkaisemisen tukemiseen. Esimerkiksi loikkaamiset ideoinnista suunnitteluun tai suunnittelusta tuotteen valmistamiseen saattavat olla haastavia. Loikka-mallin tarkoituksena on tehdä vaiheesta toiseen siirtyminen mahdollisimman helpoksi sekä tarjota erilaisia tapoja jokaisen vaiheen toteuttamiseen ja opettamiseen.

Olemme jakaneet suunnitteluprosessin osiin kahdella eri tavalla. Mallimme on samalla sekä kaksiulotteinen että nelivaiheinen. Suunnitteluprosessin läpäisevä Kantava idea tarkentuu suunnittelijan mielessä hänen ratkaistessaan kussakin suunnitteluvaiheessa eteen tulevia ongelmia. Prosessin alussa löydetty kantavan idean aihio muokkautuu prosessin edetessä valmiiksi suunnitelmaksi. Kun suunnittelu siirtyy yksilöllisestä ulottuvuudesta yleiseen, muuttuu kantava idea samalla helpommin ymmärrettävään ja muille esiteltävään muotoon. Seuraavaksi selitämmeLoikka-mallia sekä suunnittelun ulottuvuuksien että eri vaiheiden näkökulmasta.

ULOTTUVUUDET

Jaamme mallimme vaiheet kahteen ulottuvuuteen: yksilöllisen suunnittelun ulottuvuuteen ja yleisten toimintamallien ulottuvuuteen. Onnistuneessa suunnittelussa yksilöllisen ja luovan ulottuvuuden täytyy kiinnittyä sille vastakohtaiseen ulottuvuuteen, jossa noudatetaan yleisiä, hyviksi havaittuja suunnittelun ohjeita. Molemmat ulottuvuudet ovat läsnä koko suunnitteluprosessin ajan, mutta alkuvaiheissa painottuvat suunnittelijan yksilölliset luovat prosessit, kun taas loppua kohden suunnittelussa siirrytään yhä enemmän hyviksi havaittujen toimintamallien ulottuvuuteen.

Mallimme vaiheista ideointi, työstö ja osittain myös esteettinen selkeyttäminen sijoittuvat yksilöllisen suunnittelun ulottuvuuteen. Ideointi lähtee usein liikkeelle suunnittelijan omista ajatuksista, tiedoista, tarpeista tai itseilmaisusta. Tämän vuoksi  prosessin alku muodostuu hyvin yksilöllisten teemojen kanssa työskentelystä, eikä sitä pidä rajata liian tarkoilla säännöillä liian aikaisessa vaiheessa. Myös työstövaiheessa on olennaista tukea oppilaan omaa tapaa kehitellä ideoitaan eteenpäin. Esteettisen selkeyttämisen vaiheeseen siirryttäessä suunnitteluprosessin kantava idea on jo niin kehittynyt, että prosessissa voidaan siirtyä pohtimaan yleisiä hyvien luonnosten vaatimuksia. Tällöin tapahtuu siirtyminen yleisten toimintamallien ulottuvuuteen, jossa omaa luovuutta ei käytetä enää täysin vapaasti, vaan päämääränä on lähestyä realistista suunnitelmaa. Viimeinen vaihe, tekninen suunnittelu, nojautuu jo lähes täysin yleisistä toimintamalleista omaksuttuihin tietoihin. Realistista suunnitelmaa tarvitaan, vaikkei suunnittelu olisikaan osa kokonaista käsityöprosessia. Suunnittelussa, ideoiden kehittelyn ohella, olennainen taito on kyetä esittämään ideansa sellaisessa muodossa, jossa ne ovat ymmärrettäviä myös muille. Yleisten toimintamallien ulottuvuuden tehtävänä on muokata suunnitelma sellaiseen muotoon, että suunnitelman sisältämää

tietoa voidaan jakaa suunnitelman avulla myös prosessin ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Koska nämä toisilleen vastakkaiset ulottuvuudet kohtaavat suunnitteluprosessissa, on sekä suunnittelun opettaminen että oppiminen tasapainoilua, joka vaatii sekä tietoa suunnittelun käytänteistä että improvisaatiokykyä ja heittäytymistä luovaan prosessiin. Nämä kaksi suunnitteluprosessin ulottuvuutta eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ulottuvuudet myös limittyvät toisiinsa, etenkin suunnitteluprosessin keskivaiheilla.

 

VAIHEET

 

1. Ideointi

Loikka_Kuvio2

Loikka -mallin ensimmäinen vaihe on ideointi. Ideointivaihe on ajatusten herättämistä. Tässä vaiheessa opettaja on antanut jonkin teeman, jonka pohjalta ideoita synnytetään oman kokemusmaailman, kehollisuuden, aistien tai erilaisten virikkeiden, ongelmien tai vaikka inspiraation lähteiden keräämisen avulla. Opettaja v

oi soittaa musiikkia, jonka herättämiä tunteita visualisoidaan piirtäen, ryhmä voi havainnolli

staa erilaisia muotoja tai tunteita myös kehollisesti. Ideointivaiheessa yleistä on oman elämän teemojen käyttäminen suunnittelun sytyttäjänä, näitä teemoja voidaan työstää monilla eri tavoilla ideointivaiheessa.

Koska suunnitteluprosessin kohteena on aluksi usein pelkkä ajatus, idea, intuitio, koettu muutoksen tarve tai epämääräinen ongelma, tarvitaan opettajalta selkeitä ohjeita ja konkreettisia vaihtoehtoja tekemisen alkuun saattamiseksi. Ideointivaiheen ohjaamista voikin lähestyä hyvin eri tavoilla. Ideointivaiheen tavoitteena on synnyttää ideoita ja ajatuksia ja harjoitella luovaa ongelmanratkaisua ja motivoitua käsillä olevasta suunnittelutehtävästä. Parhaimmillaan ideointivaihe tuottaa läpi työskentelyn ohjaavan kantavan idean aihion, joka lähtee kehittymään ja vahvistumaan suunnitteluprosessin edetessä.

2. Työstö

Loikka_Kuvio3

Toista vaihetta kutsumme työstöksi. Työstövaiheessa tehdään käsinkosketeltavaa, materiaalista luonnostelua, joka konkretisoi ajattelua ja kantavaa ideaa. Tarkoitus on työstää eteenpäin ideointivaiheessa heränneitä ajatuksia ja ideoita. Mallimme ensimmäinen loikka, ideoista työstöihin, vaatii omien ideoiden esiintuomista ja niiden rohkeaa muokkaamista. Opettajan tukea tarvitaan erityisesti siihen, että yksilöllinen suunnittelun prosessi jatkuu omaan ideointiin perustuvana. Työstövaiheessa voidaan alkaa ryhmittelemään, lajittelemaan ja nimeämään ideointivaiheessa kerättyjä inspiraation lähteitä tai syntyneitä ajatuksia. Jos otetaan esimerkiksi musiikin synnyttämä tunne, ilo, jonka oppilas on kuvannut vihreäksi ja pyöreäksi, voi työstövaiheessa esimerkiksi leikata sopivista kankaista tätä tunnetta kuvaavia muotoja ja valita siihen sopivia kuoseja. Voidaan tuottaa ilon kollaasi 2- tai 3-ulotteisesti. Oppilas voisi työstää myös patsaan, joka kuvastaa hänelle iloa. Työstövaiheessa tehdään käsinkosketeltavaa luonnostelua. Käsillä tekeminen tukee ajatusprosessien hautumista.

3. Esteettinen selkeyttäminen

Loikka_Kuvio4

Työstövaiheen lopuksi oppilaalla on työstöjä, joita edelleen jatkokehitetään luonnoksiksi esteettisen selkeyttämisen vaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole enää tarkoituksena tuottaa täysin uutta vaan tarkentaa aiemmin tuotettua. Vaiheen kulkuun toki vaikuttavat aiemmissa vaiheissa valitut työtavat. Oleellista on, että työskentelyn perusta,  kantava idea, tarkentuu edelleen esteettisen selkeyttämisen vaiheessa. Tämän suunnitteluvaiheen tarkoituksena on synnyttää valaistuminen, joka johtaa eteenpäin vieviin päätöksiin. Tässä vaiheessa tasapainoillaan yksilöllisen ja yleisen suunnittelun ulottuvuuksien välissä. Opettajan tulee ohjata toteuttamiskelpoisiin päätöksiin suunnittelun lähestyessä yleistä ulottuvuutta ja konkretiaa.

Tutkimuksessa on löydetty erilaisia strategioita, joilla inspiraation lähteitä voi muokata. Strategiat ovat suora kopioiminen, yksinkertaistaminen, abstraktio, modifiointi ja variointi, assosiaatio sekä hylkääminen. Esimerkiksi näitä strategioita hyödyntämällä suunnittelijan on helpompi loikata työstöistään luonnoksiin. Tässä vaiheessa otetaan esimerkiksi ilon patsas, joka on työstetty edellisessä vaiheessa. Yksinkertaistamalla voi patsaan muotoa selkeyttää tai värejä ja yksityiskohtia karsia. Vaiheen tarkoituksena on löytää työstöistä jokin sellainen elementti, joka voi toimia luonnoksena varsinaiselle työlle. Jos tarkoituksena on esimerkiksi ommella itselle maskotti, on esteettisen selkeyttämisen vaiheessa tarkoituksena löytää maskotille esimerkiksi väri, muoto tai luonne. Jos tarkoituksena on kehittää oma kirjoneulekuvio, voi kuvioidea löytyä työstöjen joukosta esimerkiksi yksinkertaistamalla tai modifioimalla.

4. Tekninen suunnittelu

Loikka_Kuvio5

Esteettisen selkeyttämisen vaiheen jälkeen oppilaalla on yksi tai useampi luonnos, joista hän valitsee sopivimman oman työnsä suunnitelman pohjaksi.  Teknisen suunnittelun vaiheessa mietitään, miten työ toteutetaan käytännössä ja millaisia teknisiä ratkaisuja se sisältää. Teknisen suunnittelun vaiheessa siirrytään yhä enemmän yleisten toimintamallien ulottuvuuteen, joka sisältää luovaa ongelmanratkaisua, yksityiskohtien tarkentumista, kokeiluja ja teknisiä pohdintoja. Suunnitelman vahvistaminen ja päätösten tekeminen ovat tämän vaiheen päämääriä.

Teknisen suunnittelun vaiheessa luonnokset kehittyvät suunnitelmaksi, jossa yhdistyvät sekä visuaaliset ideat että toteutusmahdollisuudet. Viimeisen vaiheen jälkeen opiskelijalla on olemassa suunnitelma, jonka pohjalta konkreettista tuotetta voidaan alkaa valmistaa

 

 

 

Mikäli haluat tutustua malliin tarkemmin ja mallin kehittämisessä käyttämiimme lähteisiin, löydät ne kohdasta projektiraportti.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.