Koulutuksessa tapahtuu

Opiskelijoiden ja lehtoreiden kertomuksia ja kokemuksia lastentarhanopettajankoulutuksesta

Matematiikkaan orientoitumista koulutuksessa
Matematiikan orientaatioon, jonka nimi uudessa opsissa on matematiikka, sisältyy luentoja, ryhmätunteja ja demonstraatio-opetusta. Kun tarkastelee kyseisen 3 op:n kurssin sisältöä, voisi kurssin nimetä myös varhaiskasvatuksen matematiikan perusteiksi. Keskeisiä asioita kurssilla ovat matemaattis-loogisen ajattelun peruselementit; ominaisuuksien tunnistaminen, luokittelu, vertailu ja järjestykseen asettaminen. Lastentarhanopettajien koulutuksessa painotetaan myös lasten toiminnan havainnoimista erityisesti matemaattisissa asioissa. Keskeinen kysymys on löytää spontaanisti määristä ja muodoista kiinnostuneet lapset, ja erityisesti ne lapset, joiden kiinnostukseen em. asiat eivät kuulu. Lastentarhanopettajan tehtävänä on tuolloin lempeästi ohjata kiinnostumattomat lapset määrien ja muotojen maailmaan. Näin he saavat pitkän harjoitteluajan tutustua määriin, lukuihin laskemiseen ja muotoihin.

Opetuksen rakenne tukee lastentarhanopettajien omakohtaista matematiikan opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tähän painotukseen on tunneista varattu aikaa opiskelijoiden oman demonstraatio-opetuksen suunnitteluun. Suunnittelun teemat ovat lukukäsite, mittaaminen, geometria, tilastollinen esitys ja aika. Opiskelija ryhmät laativat omasta aiheestaan yhden opetuskerran mittaisen session, jossa oleellisina kohtina on kyseisen sisällön teoreettinen rakenne tai malli, tähän liittyvät johdantotehtävät tai ongelmat, sekä varsinaiset työpisteet, joissa konkreeteilla välineillä tutustutaan sellaiseen opetukseen, joka soveltuu niin alle 3-vuotiaille kuin esiopetukseenkin. Tuntein kokonaisuus arvioidaan ja saatu palaute käydään keskustellen läpi.

Omakohtaisen osaamisen vahvistuminen, opetustilanteen suunnittelu, organisointi ja ohjaaminen sekä sisällöllinen aineen hallinta ovat seikkoja, jotka nousevat opiskelijoiden kiittävässä palautteessa. Samalla opiskelijat oppivat huomaamaan kuinka paljon laajemmin opettajan tulee tuntea aiheen sisältöä, termejä, käsitteitä ja sopivien havainnollistamisvälineiden käyttöä. Demonstraatioissa mukana olevat matemaattiset ongelmat haastavat opettajina toimivat opiskelijat miettimään miten opettajan tulee osata ohjata oppilas oivaltamaan esitetyillä vihjeillä tai kysymyksillä, niin, ettei opettaja ratkaise ongelmaan oppilaan puolesta.

Matematiikan orientaatiota esitteli Jari-Matti Vuorio

Oppiminen toiminnassa – Demo-kurssi Helsingin Yliopistossa

Oppiminen toiminnassa on kurssi, jossa opiskelijat sisältötavoitteiden mukaan syventyvät suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan perushoitoa, leikkiä, työkasvatusta ja opetustuokioita varhaiskasvatuksen toimintatapoina. Menetelmänä käytetään Demo-luokkaa, jossa lapsiryhmää ohjaavaa opiskelijaa tai pienryhmää voidaan seurata ja arvioida lasiseinän takaa.


Kuva 1 – Opiskelijoita palautteen annossa

Opiskelijoiden palautetta vuoden 2011 kurssista:

”Sain varmuutta siihen, että erilaiset opettajat voivat kukin olla omalla persoonallisella tavallaan hyviä opettajia. Opin valmiuksia ryhmänhallintaan liittyvissä asioissa.”

”Kurssissa yhdistyi käytäntö ja teoria ja saimme konkreettisesti toteuttaa omia ideoita. Kaikki kokemus auttaa kehittämään omaa ammatti-identiteettiä sekä kasvatusnäkemystä. ”

”Olen oppinut suunnittelemisen taitoja: Miten ajankäyttöä tulee miettiä, miten siirtymät hoidetaan sulavasti. Myös lasten syventymistä toimintaan olen oppinut huomioimaan.”


Kuva 2 – Opiskelijoiden demo-suunnitelma

”Demo oli mieleenpainuvinta ja siitä saatu palaute oli rohkaisevaa ja kannustavaa. Myös palautteen antaminen tuntui kehittävän omia havainnointitaitoja.”

”Demojen avulla teoria konkretisoitui ja omat ajatukset selkiintyivät. Oli mahtava nähdä konkreettisesti, miten lapset toimivat tuokioissa. Lisäksi ryhmässä toimiminen…auttoi syventämään oppimista.”

”Koska minulla ei ollut aiempaa ohjauskokemusta, sekä demon suunnittelu ryhmässä että sen toteutus oli yhtä aikaa haastavaa ja antoisaa. Toisten pitämiä demoja oli kiva seurata ja palautteen annot puolin ja toisin olivat positiivisia. Kannustava ilmapiiri!”

Opiskelijoiden palautteita kokosi Helena Hällström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *