Toisen pilottikierroksen kokemuksia: lukiolaiset tyytyväisiä hyvin suunniteltuun hybridiopetukseen

Teimme hankkeessamme 4.10.-30.11.2021 välillä toisen vaiheen hybridiopetuspilotit. Mukana piloteissa oli neljä lukiokurssia (4 opettajaa ja 59 lukiolaista). Yksi pilottikurssi oli humanistisissa aineissa ja kolme LUMA-aineissa.

Piloteissa hybridiopetus toteutettiin käytännössä niin, että lukiolainen sai vapaasti valita oppituntikohtaisesti osallistuuko hän tunnille luokassa vai etänä. Yhdellä kurssilla etä- ja lähiroolit olivat pysyvämmät.

Toteutimme kyselyt pilottikurssien jälkeen sekä lukiolaisille että opettajille. Käytännössä toistimme ensimmäisen pilottikierroksen kyselyn. Pyrimme kartoittamaan hybridiopetuksen mahdollisuuksia ja haasteita entistä paremmin sekä lukiolaisten että opettajien näkökulmasta.

Saimme lukiolaisilta kyselyyn 29 vastausta eli vastausprosentti oli 49 %. Näistä vastaajista 12 eli 41 % oli tunneilla aina luokassa ja 17 eli 59 % oli välillä luokassa ja välillä etänä.

Lukiolaisten kokemukset

Yleiskatsaus lukiolaisten kokemuksiin

Kyselyn Likert-asteikollisten väittämien perusteella lukiolaiset olivat hyvin tyytyväisiä kurssien totetukseen. Kurssit olivat lukiolaisten mielestä pääsääntöisesti hyvin suunniteltuja ja vuorovaikutus toteutui hyvin.

Opiskelijoiden näkemyksiä kurssien käytänteistä.

Myös kurssien tekniseen toteutukseen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Opiskelijoiden näkemykset kurssien teknisestä toteutuksesta.

Jonkinlaisina miinuksina voidaan tulkita, että kursseilla ei välttämättä ollut kovin paljon jatkuvaa arviointia ja monipuolisuutta teknologisessa toteutuksessa. Kurssien aikataulu, tehtävät yms. olivat kuitenkin ilmaistu lukiolaisille hyvin selvästi.

Opiskelijoiden näkemyksiä kurssien ”käytettävyyteen” liittyen.

Lukiolaisten kokemat hybrdiopetuksen vahvuudet ja hyvän hybridiopetuksen elementit

Avoimissa vastauksissa lukiolaiset korostivat joustavuutta. He olivat erittäin tyytyväisiä, että esimerkiksi pienessä flunssassa oli mahdollista osallistua tunnille kotona. Lisäksi kotona voi joissakin tilanteissa olla jopa helpompi keskittyä kuin luokassa.

Lukiolaiset korostivat, että oli tärkeää, että opettaja huomioi myös etänäolijat. Lisäksi monipuolista vuorovaikutusta korostettiin, kuten Padletejä, viestiketjuja jne.

Lukiolaiset olivat myös erittäin tyytyväisiä materiaalin jakamiseen, niin että esimerkiksi luokan muistikirjasta löytyi kaikki kootusti ja esimerkiksi opetusvideot helpottivat etäopiskelua.

Teknisessä mielessä lukiolaiset kokivatkin hyvänä, että kaikki materiaali keskitetään selkeästi yhteen oppimisalustaan, materiaalit jaetaan ja niissä on selkeä struktuuri. Myös sellaisten sovellusten käyttäminen on suotavaa, jotka toimivat työpöytäsovelluksien lisäksi myös selainversiointa.

Lukiolaisten kokemat hybrdiopetuksen haasteet

Lukiolaisten mainitsivat lähinnä yksittäisiä hybridiopetuksen haasteita, mutta nämä kommentit olivat toisaalta erittäin tärkeitä. Muutama vastaajaa mainitsi, että opettajalta on vaikeampi kysyä apua etänä ja keskustelu on haastavampaa etänä. Lisäksi yksittäiset ääni- ja yhteysongelmat häiritsevät opiskelua. Joidenkin mielestä myös opettajan esitystä on helpompi seurata luokassa kuin etänä.

Opettajien uudet oivallukset

Ensimmäisellä pilottikierroksella saimme jo kattavasti koottua opettajien hyviä käytänteitä hybridi- ja etäopetukselle. Tältä kierrokselta nostamme näiden lisäksi muutaman opettajien erityisen oivalluksen:

 1. LUMA-aineet:
  • Muistikirjasovelluksen käyttö toimii erittäin hyvin hybridiopetuksessa
  • Opetusvideot ovat erittäin toimivia hybridiopetuksessa ja niissä kannattaa huomioida käytettävyys
  • Ryhmätehtävät ovat erityisen toimiva tapa hybridiopetuksessa
 2. Humanistiset aineet:
  • Etukäteistehtävät ja aihetta syventävä tunti on erittäin toimiva käytänne hybridiopetuksessa
 3.  Yleisiä käytännön vinkkejä:
  • Suunnittele etukäteen, mitä aiot tunnilla ”näyttää ulos” etänäolijoille
  • Suunnittele vuorovaikutus etänäolijoiden kanssa etukäteen, jotta he eivät jää tunnilla ”toissijaisiksi”
  • Ilmaise selvästi, minkälaista toimintaa ja vuorovaikutusta edellytät tunnilla etänäolijoilta

Pohdintaa ja jatkokehittäminen

Yleisesti huomasimme, että lukiolaiset olivat kurssitoteutuksiin todella tyytyväisiä. Hyvin suunniteltu ja jäsennelty opetus sai kehuja ja se koettiin hybridiopetuksessa ensisijaisen tärkeänä. Myös opettajien tekniset taidot saivat kehuja, mikä varmasti lisää hybridiopetuksen sujuvuutta. Lisäksi joustavuus oli lukiolaisille hyvin tärkeää. Tästä herääkin kysymys, voisiko lukio-opetuksen tulevaisuus muistuttaa tässä mielessä enemmän korkeakoulujen opetusta: opintopolut ja suoritustavat muuttuvat tulevaisuudessa kenties entistä joustavammiksi?

Tällä hetkellä hankkeessamme on saatu hyvä yleiskuva hybridiopetuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Seuraavalta, keväällä toteutettavalta, pilottikierrokselta kaipaamme vielä lisää ”oppiainekohtaisia niksejä” esim. kielten opetukseen. Myös lukiolaiset toivoivat hybridiopetuksen laajentamista muihin oppiaineisiin, joten tähän lähdemme vastaamaan! Tavoitteena on saada kesään mennessä muokattua hybridiopetuksen tukimateriaalimme kevään pilottien pohjalta valmiiksi ja siten myös jakoon myös koulujemme ulkopuolelle.