Kehittäminen

viikki

Geopiste, maantieteen opetuksen keskus

Geopisteen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten oppimista, opetusta ja harrastuneisuutta maantieteen ja geologian eri aloilla sekä innostaa näiden aineiden opiskeluun ja opettamiseen, tukea opettajien työtä sekä elinikäistä oppimista. Geopiste järjestää tapahtumia, kerhotoimintaa, leirejä, tiedeklubeja ja kilpailuja lapsille ja nuorille, täydennyskoulutusta opettajille, isännöi koululaisten vierailuja ainelaitoksella, pitää yllä materiaalipankkia verkossa ja lainaa laitteita opetukseen sekä osallistuu LUMA-keskuksen verkkolehtien, Jipon ja LUMA Sanomien tekemiseen.

Hanketta rahoittaa Kansallinen LUMA-keskus. Geopiste sijaitsee Geotieteiden ja maantieteen laitoksella Kumpulassa. Hanketta johtaa lehtori Pirjo Hellemaa.
kotisivu

HENVI, Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö

HENVIn tavoitteena on tieteidenvälisyyden lisääminen ja edistäminen sekä ympäristötutkimuksessa että –opetuksessa Helsingin yliopistossa. HENVI toteuttaa tiedekuntien yhteisopetuksena Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen eli YMS-kokonaisuuden. HENVIn asiantuntijaryhmässä käyttäytymistieteellistä tiedekuntaa edustaa dosentti Hannele Cantell (varajäsenenä professori Sirpa Tani).
kotisivu

Lapsen oikeus metsään

Yhteistyöhanke Helsingin kaupungin sosiaaliviraston päivähoitoyksikön ja ympäristökeskuksen ympäristökasvattajien sekä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen lastentarhaopettajakoulutuksen kanssa. Tavoitteena on toisaalta tukea päiväkotien ympäristökasvatusta, toisaalta antaa opiskelijoille mahdollisuus kokeilla päiväkodin ulkopuolella lähimaastossa tapahtuvan toiminnan ohjaamista. Vastuuhenkilö OKL:ssa Liisa Suomela.

Liikkeelle! (2008-2012)

Hankkeessa kehitetään yläkoulujen ja lukioiden opetusta koulun omista lähtökohdista käsin. Kouluyhteisöille on kehitetty verkkopalvelu, joka tarjoaa käytännön työkaluja: toimintamallin, menetelmiä sekä yhteistoiminnallista ja tutkivaa oppimista tukevan verkko-oppimisympäristön. Oppimisen lähtökohtana on nuorten arkiympäristö, jota tutkitaan eri oppiaineiden näkökulmia. Hanke perustuu uusimpaan oppimisen tutkimukseen ja sen soveltamiseen koulun arjessa. Maksuton, valtakunnallinen Liikkeelle!-verkkopalvelu avattiin kouluille tammikuussa 2011.

Hanketta koordinoivat Tiedekeskus Heureka ja Kalajoen kaupunki. Rahoittajana toimii Opetushallitus. Vastuuhenkilö OKL:ssa Sirpa Tani.
kotisivu

PaikkaOppi

PaikkaOppi on avoin oppimisympäristö, jossa hyödynnetään paikkatietojärjestelmiä. PaikkaOppia kokeillaan aineenopettajankoulutuksessa. Rahoittajana toimii Opetushallitus. Päätoteuttaja ja koordinoija Lounais-Suomen paikkaoppikeskus Lounaispaikka. Vastuuhenkilö OKL:ssa: Hannele Cantell.

SKILLS – luonnontieteiden opetuksen kehittämishanke

Hankkeessa on tavoitteena luonnontieteisiin liittyvän opetuksen kehittäminen esiopetuksessa ja alakoulussa sekä opettajankoulutuksessa. Vastuuhenkilö OKL:ssa on Liisa Suomela.