Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels et al.)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus, Daniels et al. (2012) An introduction to Human Geography. 576s.

17.4.2015 Rami Ratvio

Huom! Vastaa kysymyksiin siten, että saat kokoon yhteensä 24 pistettä.

Yhdeksän pisteen laajat essee-kysymykset:

A1. Kaupungistuminen globaalina ilmiönä.
a) Mitä tarkoitetaan globaalikaupungilla (global city?)
b) Pohdi globaalissa kaupunkiverkostoissa tapahtuvia muutoksia. Mainitse myös alueellisia esimerkkejä merkitystään kasvattaneista ja asemaltaan heikentyneistä kaupunkiseuduista. (9p)

A2. Kirjoita YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moonille kirje, jossa vertailet väestönkehitstä läntisessä Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Käytä tekstissäsi väestönkehitykseen liittyviä käsitteitä. Pohdo myös väestönkehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. (9p)

A3. Geopolitiikan ja kylmän sodan alueelliset jaot. Hyödynnä vastauksessasi oheisia kuvia (posteri Bond leffasta ”From russia with love” ja leffan ”Captain America: The winter soldier” posteri

Kolmen (3p) pisteen pienet essee-kysymykset: selitä käsitteet ja mainitse myös alueellisia esimerkkejä:

B1 Uusiutuvat luonnonvarat (renewable resources)
B2 Diaspora
B3 Transnationalismi (transnationalism)
B4 Territorio (territory)
B5 Reunakaupunki (edge city)
B6 Uusiutuvat energianlähteet (renewable energy)
B7 Luonto sosiaalisena konstruktiona (the social construction of nature)
B8 Kulttuurihäirintä (cultural jamming)

Jep, muuten sama kuin viime kuussa paitsi essee A3
20.3.2015 Rami Ratvio

Huom! Vastaa kysymyksiin siten, että saat kokoon yhteensä 24 pistettä.

Yhdeksän pisteen laajat essee-kysymykset:

A1. Kaupungistuminen globaalina ilmiönä.
a) Mitä tarkoitetaan globaalikaupungilla (global city?)
b) Pohdi globaalissa kaupunkiverkostoissa tapahtuvia muutoksia. Mainitse myös alueellisia esimerkkejä merkitystään kasvattaneista ja asemaltaan heikentyneistä kaupunkiseuduista. (9p)

A2. Kirjoita YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moonille kirje, jossa vertailet väestönkehitstä läntisessä Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Käytä tekstissäsi väestönkehitykseen liittyviä käsitteitä. Pohdo myös väestönkehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. (9p)

A3. Miten sosiaaliset alueelliset erot näkyvät kirjan mukaan kaupunkitilassa? Kuvaa myös sosiaallisia alueellisia eroja synnyttäviä prosesessja ja mainitse alueellisia esimerkkejä. (9p)

Kolmen (3p) pisteen pienet essee-kysymykset: selitä käsitteet ja mainitse myös alueellisia esimerkkejä:

B1 Uusiutuvat luonnonvarat (renewable resources)
B2 Diaspora
B3 Transnationalismi (transnationalism)
B4 Territorio (territory)
B5 Reunakaupunki (edge city)
B6 Uusiutuvat energianlähteet (renewable energy)
B7 Luonto sosiaalisena konstruktiona (the social construction of nature)
B8 Kulttuurihäirintä (cultural jamming)

Globaalit riskit

19.12.14 Olli Ruth

1. Selitä lyhyesti

A antroposeeni
B polaariaavikko
c vulkaaninen pommi
d metaanihydraatit
e segregaatio
f albedo

2. Selitä max sivun mittaisesti seuraavista kaksi

a) (ei voi muistaa)
B) tärkeimmät ihmispopulaatiota rajoittavat tekijät
c) koetun turvattomuuden rakenteelliset taustat

3. Selitä max sivun mittaisesti seuraavista kaksi

a) selitä riski, katastrofi ja haavoittuvuus
b) miten ilmasto erosi liitukaudella nykyisestä (jotain tohon suuntaan)
c) selitä VEI-indeksi ja mitä se kertoo tulivuorenpurkauksista

23.1.2015 Ruth

1. Selitä lyhyesti
a) positiivinen takaisinkytkentä
b) metaanihydraatit
c) VEI-indeksi
d) riski
e) vulkaaninen pommi
f) antroposeeni

2. Laaja esseekysymys. Yksi YK:n vuosituhattavoitteista liittyy veteen. Mitä se sisältää ja millä keinoilla se saavutetaan? Kerro myös ainakin kolme muuta vuosituhattavoitetta.

3. Vastaa kahteen max sivun mittaisella esseellä

a) millaiset vaikutukset on metsänhakkuulla viljelysmaaksi Afrikassa?
b) arktisten alueiden määritelmät
c) vertaile suomalaisen, pohjoisamerikkalaisen ja kehitysmaan kaupungin riskejä

10.12.2015 (Olli Ruth)

t.1 Selitä termit lyhyesti (6p)

a) segregaatio
b) termohaliini-sirkulaatio
c) polaariaavikko
d) antroposeeni
e) positiivinen palautevaikutus
f) (ei muista)

t. 2 Valitse aiheista toinen, max pituus 1,5 sivua. (6p)

a) Miten aiemmat massasukupuutot eroavat nykyisestä tjms.?
b) Fyysisen kaupunkirakenteen muutos.

t. 3 Valitse aiheista toinen, max pituus 1,5 sivua. (6p)

a) Repeämänopeus ja sen vaikutus maanjäristyksiin.
b) Luonnonriskien jakautuminen maapallolla

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Rowntree)

22.4.2016 Stjernberg

Vastaa seuraavista kolmeen:

1)Väestö ja asutus (sijainti, liike, muotoutuminen tjs.) Pohjois-Amerikassa historiasta nykypäivään.

2)Latinalainen Amerikka: tiivis aluemaantieteellinen kuvaus (lue: tiivistä kappaleen tärkeimmät pointit).

3)Kaakkois-Aasia: tiivis aluemaantieteellinen kuvaus (lue: tiivistä kappaleen tärkeimmät pointit).

4) Selitä käsitteet lyhyesti:

a)Uusi urbanismi
b)Uusliberalismi
c)Outback
d)Schengenin sopimus
e)En muista
f)En muista

18.3.2016 Stjernberg

Vastaa kolmeen tehtävään:

1. Neuvostoliiton alaisten maiden sosiaalinen ja taloudellinen kehitys (+ globaalit yhteydet)

2. Karibia: tiivis aluemaantieteellinen kuvaus (kuvaile mm. IHAN KAIKKEA).

3. Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä: tiivis aluemaantieteellinen kuvaus (kuvaile mm. IHAN KAIKKEA).

4. Määrittele käsitteet tiiviisti.
a) ei muista
b) ei muista
c) Schengenin sopimus
d) Uuskolonialismi (neocolonialism)
e) Mikrorayons
f) OECD tai OPEC (varmaankin OECD)

22.5.2015, Venla Bernelius
Vastaa kolmeen neljästä

1. Saharan eteläpuolisen Afrikan demografiset kehityskulut. Väestönkehityksen alueelliset painopisteet (esim. maaseutu vs. kaupungit).

2. Pohjois-Amerikan kaupungistuminen ja sen erityispiirteet. Millä tavoin kaupungit ovat kehittyneet Pohjois-Amerikassa.

3. Itä-Aasian luonnonympäristöt, väestön ja taloudellisen toiminnan keskeiset piirteet ja ihmistoiminnan ympäristövaikutukset.

4. Sanaselitykset
a. Antropogeeninen
b. Kolonialismi
c. Jälkiteollinen talousjärjestelmä
d. Sekularisaatio
e. Gentrifikaatio

Rowntree 20.3.2014, Bernelius Venla

1. Saharan eteläpuolisen Afrikan ympäristöongelmia. Pohdi niiden syitä ja vaikutuksia. Pohdi miten ihminen on vaikuttanut niihin ja miten tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa.

2. Euroopan sosiaalinen ja taloudellinen asema/tilanne globaaliin tasoon verrattuna. Millainen väestönrakenne ja taloudellinen rakenne (esim. erilaiset palvelut). Mitkä tämänhetkiset kehityssuunat?

3. Kuvaus Oseaniasta: luonnonmaantiede, kulttuuriympäristöt jne. (en muista muita)

4. Sanaselitykset
a) Apartheid
b) Dekolonisaatio
c) Uuskolonialismi (neokolonialismi)
d) Fossiilinen vesi
e) Pakolainen
f) Tribalismi

 

Rowntree 12.2012, Hille Koskinen

1. 6 käsitettä,
a) Tamilin tiikerit
b) kazakstanin muutto
c) Balkanisoituminen
loppuja en muista

2. Maailman uskonnot ja niiden väliset konfliktit ( Essee)

Tammikuu 2014

1. Metsät globaalina resurssina
2. Entisen Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä syntyneiden valtioiden kehitystiet 1990-luvun alusta nykyhetkeen
3. Vertaile Pohjois-Amerikan, Latinalaisen Amerikan ja neuvostoaikaisen Venäjän kaupunkien rakennetta ja erityispiirteitä
4. Kirjoita tenttikirjan pohjalta Austraaliasta aluemaantieteellinen kuvaus
5. Sanaselityksiä. lingua franca, vihreä vallankumous, eksklaavi, erikoistalousalue SEZ, dominoteoria

21.2.2014 Venla Bernelius

1. Pohjois-Amerikan kulttuuriset ja geopoliittiset vaikutukset maailmalla,
2. Latinalaisen Amerikan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys,
3. Väestönkasvun haasteet tulevaisuudessa: erittele alueittain ja kerro vaikutuksista,
4. Muuttovirrat maailmalla: minne muuttaa ja mistä

19.6.2014

1. Saharan eteläpuolisen Afrikan demografiset kehityskulut ja niiden haasteet. Lisäksi siihen jotain alueellisia näkökulmia esim. maaseutu vs. kaupunki.

2. Itä- Aasian luonnonympäristöt, väestön ja taloudellisen järjestelmän keskeisimmät piirteet ja ihmistoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset.

3.
a) Afrikan Unioni
b) HDI
c) Agribusiness
d) Jälkiteollinen talousjärjestelmä
e) Uusi Urbanismi (New Urbanism)
f) Aivovuoto

19.9.2014

1) Globaalit muuttovirrat Euroopan näkökulmasta; miten ne vaikuttavat ja ovat vaikuttaneet Eurooppaan
2) Pohdi Keski-Aasiaa historiallisesta ja geopoliittisesta näkökulmasta
3) Kaakkois-Aasian luonnonhasardit ja ihmisen aiheuttaman ympäristöriskit

17.10.2014

1. Urbanisoituva Itä-Aasia: millaisia kehityskulkuja ja haasteita Itä-Aasian maaseudun ja kasvavien kaupunkien tilanteeseen liittyy?

2. Vesi globaalina resurssina. Miten maapallon vesivarat ovat jakautuneet ja kuinka tämä voi vaikuttaa eri maanosien ja maiden kehitykseen sekä geopoliittisiin suhteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

3. Selitä termi ja kerro mihin maanosaan se liittyy
a. Pidgin kieli
b. jälkiteollinen yhteiskunta
c. tsunami
d. aivovuoto
..muita en muista.