Yhteiskunnallisen muutoksen- koulutusohjelma

Syksystä 2017 alkaen, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa opetetaan Yhteiskunnallisen muutoksen -koulutusohjelman kandidaatin ja maisterin opinnoissa. Kandidaatin tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden ja maisterin tutkinto kahden vuoden täysipäiväisellä opiskelulla. Molemmat ohjelmat opetetaan neljän tieteenalan yhteistyönä: antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria.  

Tavoitteenamme on antaa kattava antropologinen koulutus antropologiaan erikoistuville opiskelijoillemme. Opiskelijoille annetaan tieteenalasta koostuva pääaine kandidaatin tutkinnon toisena vuonna, ja tutkinnon kolmas vuosi keskittyy antropologisen tutkimusperinteen ja tutkimusmenetelmien opiskeluun. Maisteriopintojen kurssit käsittelevät monipuolisesti erilaisia antropologisia tutkimusaiheita sekä teoreettisesta että metodologisesta näkökulmasta. Molempien tutkintojen opetus edellyttää myös opiskelijoilta osallistumista seminaariin, joka tukee heidän itse valitsemansa aiheen pohjalta tehtävää tutkielmaa. Maisterin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma on antropologiassa tyypillisesti perustunut etnografisen kenttätyön aikana kerättyyn aineistoon.

Antropologisen koulutuksen lisäksi koulutusohjelma tarjoaa laajan valikoiman yhteiskuntatieteellisiä menetelmä- ja teoriakursseja. Tulevat opiskelijat voivat hakea ohjelmaan niin kandidaatin kuin maisterinkin tasolla. Kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija saa myös oikeuden jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa suoritettuaan kandidaatintutkintonsa. Maisteriohjelmaan hyväksytään lisäksi opiskelijoita, joilla on soveltuva kandidaatintutkinto toisesta yliopistosta tai tiedekunnasta. Kansainväliset opiskelijat voivat opiskella antropologiaa maisteritasolla kansainvälisessä Contemporary Societies -maisteriohjelmassa. Maisteritasolla suuri osa antropologian opinnoista käydään englanniksi, minkä vuoksi kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat voivat käydä samoja tieteenalakohtaisia kursseja ja seminaareja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *