Mathematics education seminar – Matematiikan opetuksen seminaari

Since autumn 2020, the research seminar meetings will be announced separately.

Spring 2020

22.5. Juuso Nieminen (University of Eastern Finland, University of Helsinki) and Anette Bagger (Örebro University): Kuinka matematiikan arviointi on valmistanut sinua ratkaisemaan globaaleja kriisejä? COVID-19 mahdollisuutena pohtia arvioinnin tarkoitusta / How has mathematics assessment prepared you to solve global crises? COVID-19 as an opportunity for rethinking assessment

Virtual seminar

Tiivistelmä: Matematiikka on avainasemassa globaalien kriisien ratkaisemisessa. Mutta kuinka matematiikan opetus valmistaa oppijoita monimutkaisten ongelmien pariin? Koronavirustilanne on esimerkki tällaisesta ongelmasta. Arvioinnilla on todettu olevan valtava vaikutus oppimiseen ja opiskeluun, joten sen rooli “21. vuosisadan oppijoiden” kasvattamisessa on tärkeä. Tässä tutkimuksessa koostimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen matematiikan arviointiin liittyvistä tutkimuksista luokkahuonekontekstissa kaikille ikätasoilla vuosina 2015-2020 (N = 77) tarjotaksemme tilannekatsauksen nykyaikaisista ja tutkimusperusteisista matematiikan arviointimenetelmistä. Tuloksemme alleviivaavat, että matematiikan arviointiin liittyvät tutkimukset keskittyvät vahvasti oppijoiden henkilökohtaisen kykyjen ja taitojen luotettavaan mittaamiseen. Toisin sanoin opiskelijat nähtiin aineistossa laajasti arvioinnin vastaanottajina. Globaaleihin kriiseihin puuttuminen vaatii kuitenkin yksilöllisen osaamisen ylittävää ajattelua; kuinka arviointi voisi tukea yhteisöllisestä ja jaettua tietoa? Esityksessä pohditaan aihetta saavutettavasti siten, ettei aiempaa kokemusta kasvatustieteen teorioista vaadita.

Abstract: Mathematics is most certainly needed to solve global crises. But how does mathematics education prepare students to address complex issues such as the coronavirus situation? In this presentation, we focus on mathematics assessment in particular. As assessment is known to have a huge impact on students’ learning and studying, its role in producing ‘21st century problem-solvers’ is crucial. We conducted a systematic literature review on research articles concerning classroom assessment of mathematics at all levels of education between 2015 and 2020 (N = 77) to offer a snapshot of modern and research-based mathematics assessment practices. Our findings show that recent studies on mathematics assessment strongly focus on valid measurement of individual skills and competencies. In other words, students were largely seen as the receivers of assessment. However, in the times of global crises, there is a need to reach beyond individual mathematical competencies and rethink how assessment could address communal, shared knowledge. The presentation will elaborate on these ideas in an accessible way – no understanding of educational theories is needed.

8.5. Juulia Lahdenperä: Miten yliopistomatematiikkaa voidaan oppia paremmin? / How to support quality of learning in university mathematics?

Virtual seminar

Tiivistelmä: On monia eri tapoja opettaa matematiikkaa yliopistossa, mutta entäpä jos haluat valita opetuskäytänteesi tutkimusperustaisesti? Juulia on tutkinut tätä kysymystä viime vuosien ajan, ja perjantain seminaarissa hän esittelee väitöskirjatutkimuksensa päätuloksia ja pohtii niiden suhdetta sekä teoriaan että käytännön opetusjärjestelyihin. Kaikki käytettävät käsitteet määritellään, joten esitys soveltuu myös niille, joilla on vain vähän kokemusta kasvatustieteellisistä teorioista.

Abstract: There are obviously many ways of teaching mathematics at university – but what if you wish to make research-based decisions about your instructional practices? For the last few years, Juulia has been investigating this question and in the presentation, she will discuss the main results of her PhD thesis as well as its implications for both theory and practice. All key concepts will be defined so that the presentation is accessible for audience also with a limited experience of educational theory.

17.4. Henriikka Karhuvaara: Affektiiviset tekijät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kurssilla Matematiikka I

Seminar will be held in Finnish this week
Virtual seminar

Abstrakti: Kurssi Matematiikka I käydään usein ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja se on suurelle osalle opiskelijoista pakollinen. Se sisältää lähinnä lukion pitkän matematiikan sisältöjä. Kurssin haasteena on ollut opiskelijoiden erilainen osaamistaso esimerkiksi aiemmista matematiikan opinnoista johtuen.

Gradussa tutkitaan kurssin vaikutusta opiskelijoiden itsevarmuuteen, motivaatioon, opiskelun mielekkyyteen ja matematiikan arvostukseen. Siinä pohditaan myös keinoja yhdistää matematiikkaa ja opiskelijoiden alaa mielekkäällä tavalla.

3.4. Jokke Häsä, Matti Pauna ja Emilia Westlin: Todistamisen tietokoneavusteinen harjoittelu ja todistamiseen liittyvät asenteet kurssilla Johdatus yliopistomatematiikkaan / Computer-assisted learning of proving and students’ attitudes towards proving in the course Introduction to University Mathematics

Virtual seminar

Abstrakti: Johdatus yliopistomatematiikkaan on ensimmäisen vuoden matematiikan kurssi, joka kuuluu monien eri alojen opetusohjelmaan pakollisena kurssina. Kurssilla eräs keskeisin opiskeltava aihe on matemaattinen todistaminen. Viime kesänä kurssin kehittämiseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Digital Education For All -hankkeelta (DEFA) rahoitusta, jonka avulla luotiin todistamisajattelua kehittäviä automaattista palautetta tarjoavia Moodle-tehtäviä. Tehtävät perustuvat mm. Annie ja John Seldenin tutkimuksiin todistamisen opettamisesta yliopistomatematiikassa.

Kurssilta kerättiin aineistoa, jolla selvitetään opiskelijoiden lähtöasenteita todistamiseen liittyen sekä asenteiden kehittymistä kurssin aikana. Lisäksi aineistosta tutkitaan tehtävien soveltuvuutta todistamisen opettamiseen. Esitelmässä esitellään alustavia tuloksia näihin aiheisiin liittyen. Kutsumme kaikki osallistumaan keskusteluun.

Abstract: Introduction to University Mathematics is a first-year mathematics course that is included for students of many different subjects as a compulsory course in their curriculum. One of the most important topics to be studied in this course is mathematical proving. Last summer, in order to develop the students’ proving skills, funding was received from the Ministry of Education and Culture’s Digital Education For All (DEFA) project to create Moodle tasks that provide automated feedback. The tasks are based on research conducted e.g. by Annie and John Selden on teaching proving in the context of university mathematics.

We collected qualitative and quantitative data from the course in order to investigate students’ initial attitudes towards proving and the development of these attitudes during the course. In addition, we are examining the suitability of the new tasks for teaching proving skills. In this presentation, we present some preliminary results on these topics, and invite everyone to join the discussion.

6.3. Juuso Nieminen: Passiivinen arvioinnin kohde vai aktiivinen toimija? Opiskelijoiden positiot yliopistomatematiikan arvioinnissa / A passive assessee or an active learner? Students’ positions in assessment of university mathematics

Fall 2019

18.10. Hyperavaruutta esineellistämässä (Taneli Luotoniemi) at 9:30 in room C124

11.10. Gradut kiinalaisessa yläkoulussa (Tiia Björk ja Pinja Lappalainen) at 9:30 in room C124

13.9. Aloitin tohtoriopinnot tullakseni paremmaksi opettajaksi (Marika Toivola) at 11:00 (note unusual time) in room Exactum C124

Spring 2019

29.5. Divisible Skylines: Pienin yhteinen jaettava ja jaollisuus visuaalisen taiteen keinoin, opetusideoita / Divisible Skylines: Exploring Least Common Multiples and Divisibility through Visual Art, Educational Ideas (Saara Lehto) at 10:15

22.5. Peruskoulua päättävien oppilaiden matematiikan heikon osaamisen yleistyminen 2000-luvulla (Leo Romana) &
Matematiikan tekniset apuvälineet -kurssin hyödyllisyys lukion lyhyessä matematiikassa (Erik Clement) at 10:15 in room C321

17.4. Koulutusvientiä Ghanaan ja Kiinaan  / Education Export to Ghana and China (Jokke Häsä ja Johanna Rämö) at 10:15 in room B120

27.2. Gradut käyntiin! Mahdollisten graduaiheiden esittelyä matematiikan aineenopettajaopiskelijoille at 10:15 in room C321

20.2. Itsearviointi – Erilainen tapa arvioida matematiikan oppimista yliopistossa (Juuso Nieminen) at 10:15 in room C321

13.2.2019, 10:15–11:15
Pro gradun tekemistä edistäviä ja estäviä tekijöitä matematiikassa ja tilastotieteessä – yhteyksiä aiheen ja ohjaajan valintaan (Mika Koskenoja) at 10:15 in room C321

Fall 2018

at 10:15 in room C124

14.12.2018, 10:15-11:45
Kuinka haastatteluja tai tekstiaineistoja voi tutkia? – Opetuksen tutkijoiden näkökulmia laadullisen analyysin tekemiseen (Jani Hannula, Jenni Räsänen & Pauli Saha)

23.11.2018: Kuinka saadaan aikaan kestävää kehitystä opetuksessa? / How to achieve sustainable development in teaching? (Jokke Häsä & Johanna Rämö)

19.10.2018: Digitalisaatio opetuksessa / Digitalisation in education. (Sirkka-Liisa Eriksson)

12.10.2018: Mitä tarkoittaa tutkimusasetelma opetuksen tutkimuksessa? Kaksi erilaista lähestymistapaa / What is meant by research design in educational research? Two different views (Jani Hannula & Juuso Nieminen)

Spring 2018

4.5.2018:  Tutkimusryhmän esittäytyminen