Sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä

Vuodenvaihde toi mukanaan pitkään valmistellun ja paljon puhutun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Sote-uudistuksen kunnianhimoisena tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ja hillitä kustannusten kasvua. Yliopistojen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa.

Lääketieteellisen tiedekunnan ydintoimintaa on korkeatasoinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Laadukkaalla koulutuksella varmistetaan potilaiden vaikuttava ja hyvä hoito sekä opiskelijoiden ja henkilöstön saatavuus alueiden sote-palveluihin.

Monitieteisesti terveyden asialla

Helsingin yliopisto on maamme suurin terveydenhuollon ammattilaisten yliopistotasoisesta koulutuksesta vastaava oppilaitos. Lääketieteellisessä tiedekunnassa koulutamme vuosittain yhteensä tuhansia lääkäreitä, erikoislääkäreitä, hammas- ja erikoishammaslääkäreitä, psykologeja ja erityispsykologeja sekä puheterapeutteja.

Tänä vuonna aloitamme myös uuden terveydenhuollon kehittämisen maisterikoulutuksen. Yhdessä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa koulutamme lisäksi maistereita sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen ohjelmassa.

Nämä tuhannet osaajat jäävät pääsääntöisesti alueen työvoimaksi.

Tutkimus on hyvän hoidon perusta

Koulutuksen lisäksi tuotamme suuren määrän uutta tietoa laadukkaan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kautta.

Helsingin yliopiston lääketieteellisellä tiedekunnalla on pitkät ja vahvat perinteet tutkimusyhteistyöstä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa. Tämä yliopistosairaalan kanssa yhteistyössä tehty tutkimus on tuottanut potilaille entistä parempaa ja vaikuttavampaa hoitoa. Esimerkiksi syöpähoitoa saaneiden potilaiden eloonjäämisaste on HUSissa 70 prosenttia – yksi maailman korkeimmista.

Riittävä rahoitus turvaa toiminnan

Tärkeä toiminta maksaa. Yliopistosairaalatasoisen tutkimuksen edellytykset tulee turvata myös alan rakenteiden ja rahoituksen muuttuessa.

Valtiovalta on sitoutunut käyttämään neljä prosenttia budjetista tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaan. Suurta huolta kuitenkin aiheuttaa yliopistosairaaloille suunnatun tutkimusrahoituksen kohtalo.

Hallituksen esitys yliopistosairaaloiden tehtävien rahoittamiseksi on juuri ollut lausuntokierroksella. Esityksen tarkoituksena on parantaa rahoituksen oikeudenmukaista kohdentumista yliopistollisista sairaaloista aiheutuviin kustannuksiin ja osoittaa yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille lisärahoitusta uudella määräytymistekijällä.

Hallituksen esityksessä yliopistosairaalalisän tasoksi ehdotetaan 116 miljoonaa euroa (vuoden 2022 tasolla). Yliopistosairaaloiden rahoitustarpeen TKKI-toimintojen ylläpitämiseksi on useaan kertaan arvioitu olevan noin 10 % sairaalan kokonaiskustannuksista. Pelkästään yliopistosairaaloiden osalta tämä tarkoittaa valtakunnallisesti noin 600 miljoonan euron rahoitustarvetta. Esitetty 116 miljoonan euron yliopistosairaalalisä ei riitä kattamaan tätä.

Vastaava TKKI-toiminnan rahoitustarve on myös muualla terveyspalvelujärjestelmässä, mutta yliopistosairaaloita suppeampana.  Nyt on oikea hetki varmistaa yliopistollisten sairaaloiden TKI-toiminnan edellytykset.

Yhteistyöllä hyvinvointia

Jotta sote-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tulee tehdä myös siellä, missä suurin osa potilashoidosta tapahtuu eli koko palvelukentällä. Vain tutkimuksen avulla tuotetaan potilaille parasta mahdollista näyttöön perustuvaa hoitoa. Tutkittu tieto auttaa myös suuntamaan rajalliset resurssit parhaalla mahdollisella tavalla ja tekemään eettisesti ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä.

Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johto on käynyt viime vuoden aikana hyvää keskustelua Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa niistä toimintamuodoista, jolta kehittämällä turvaamme sote-uudistuksen tavoitteet vaikuttavammasta ja paremmasta hoidosta sekä työvoiman saannista. Samalla tavoitteena on alueen kilpailukyvyn parantaminen.

Yhteistyön avulla tuotamme terveyttä, vaurautta ja elinvoimaa alueille ja meille kaikille.

Anne Remes