Mediapolkuprojektin suorittaminen

Kuva: Antti Sankala

Ohjaajana toimiminen

Mediapolkua vedetään pienissä tiimeissä, joista pyritään saamaan mahdollisimman monipuolisia ja poikkitieteellisiä. Opiskelijaryhmän tehtävänä on ideoida ja suunnitella tieto- ja viestintätekniikan projekti kohdekoululleen, toteuttaa toimintaa ja arvioida sen onnistumista.

Opiskelijoilla on päävastuu toiminnan ideoinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta jokaisesta koulusta on mukana ainakin yksi vastuuopettaja, joka auttaa opiskelijoita tässä tehtävässä. Vastuuopettajan tehtävänä on toimia opiskelijoiden tukena koko kerhoprojektin ajan ja auttaa tarvittaessa. Opettaja on myös se, jolla on päävastuu koulun oppilaista.

Mediapolkuprojektin koostumus

Mediapolku voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan, vaikka niitä suoritetaankin osin päällekkäin.

Suunnitelma

Projekti suunnitellaan teeman ympärille. Teema ilmoitetaan suunnittelutyön alkaessa. Teeman tulkinta on vapaa ja opiskelijoiden käsissä – sen on tarkoitus auttaa suunnittelua antamalla ideoita projektille. Suunnitelma tehdään kirjallisena ja sille saa palautetta ohjaavalta opettajalta.

Ennen toiminnan aloittamista laaditaan suunnitelma. Suunnitelmasta käy ilmi toiminnalle asetetut tavoitteet, mitä oppilaiden kanssa on tarkoitus tehdä ja miten se on tarkoitus toteuttaa. Jos kyseessä on koulupäivän ulkopuolinen kerho, pohditaan mikä on kerhon kohderyhmä ja millä tavoin mukaan pääsevät oppilaat valitaan.

Tavoitteena on saada aikaan mediakasvatusprojekti, joka on oppilaille innostava ja palvelee myös koulujen ja opetussuunnitelman tavoitteita. Suunnitelmassa opiskelijoiden tulee ottaa huomioon projektin vuosittain vaihtuva teema jollain tavalla, mutta muuten luovuutta ei ole rajattu. Uusia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia voi kokeilla rohkeasti. Uudet ideat tuovat kouluihin uudenlaisia kokemuksia. Suunnittelua kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä myös yhteysopettajan kanssa; hän tuntee oppilaat ja koulun käytännöt, ja osaa näin ollen arvioida suunnitelmia myös kotikentän näkökulmasta.

TOIMINTA

Opiskelijaryhmät ohjaavat 12-16 tuntia projektityötä oppilaiden kanssa. Toteutus pohjautuu suunnitelmaan, mutta sen tarkkaa seuraamista ei vaadita. Aika jakautuu viiteen opetuskertaan, joista ensimmäiset ja viimeinen järjestetään yliopiston tiloissa. Väliin mahtuu kaksi tai kolme ohjauskertaa, jotka sijoittuvat oppilaiden kouluille. Mitä vähemmän ryhmällä on opettamiskokemusta, sitä tarkemmin toimintaa kannattaa suunnitella!

Toiminta tapahtuu yliopistolla opettajankoulutuslaitoksen tiloissa Siltavuorenpenkereellä (Kruununhaka, Helsinki) ja KuumaTVT:n koulussa (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti).

Raportointi

Toteutuksen aikana ja sen jälkeen opiskelijaryhmät tuottavat raportin suunnittelutyöstä ja projektin toteutuksesta. Projektien päätyttyä raportit esitellään toisille opiskelijaryhmille ja muille kiinnostuneille Mediapolun sivuilla. Kurssin opintopisteet saa kun ryhmä on palauttanut raportin. Arvostelu tapahtuu ryhmittäin raportin perusteella.

Raportin tarkoituksena on toimia reseptin tavoin ohjeena, jolla kuka tahansa voisi toistaa projektin saman sisältöisenä ja samalla aikataululla. Raportissa on tärkeää myös välittää kokemuksia siitä, mikä projektissa onnistui hyvin ja mikä huonommin. Tarkoituksenmukaisia ovat pohdinnat projektin kulusta yleisesti sekä yksittäisen tapaamiskerran osalta. On hyvä kirjoittaa jokaisen tapaamiskerran päätteeksi muistiinpanoja, jolloin saadaan kehitysideoita seuraavaa kertaa varten.

Raportoinnissa pohdittavia sisältöjä ovat mm. oma kokemus, oppilaiden oppiminen, ohjaajien välinen yhteistyö ja sen onnistuminen, ohjaavan opettajan rooli ja yleinen ilmapiiri toiminnan aikana. Raporttiin tulee mahdollisuuksien mukaan liittää näytteitä lasten töistä (lupa vanhemmilta!), tuotetusta materiaalista, mahdollisesti valokuvia kerhon toiminnasta yms. Syntyvästä materiaalista hyötyvät suomalaisten alakoulujen oppilaat ja opettajat, tulevat Mediapolku-ohjaajat sekä kuka tahansa sivuille saapuva.

Raportin voi tuottaa joko kirjallisesti (PDF) tai liikkuvana kuvana (MP4).

 

Teema: Koulu 2.0 & liikkuva kuva

Toiminnan teemana on Koulu 2.0, viitaten muutoksiin siinä, miten tieto- ja viestintätekniikka ja media nivoutuvat yhä tiiviimmin osaksi kaikkien arkea, työtä, oppimista ja vapaa-aikaa.

Koulu 2.0 nostaa oppilaat passiivista kuuntelijoista aktiivisiksi toimijoiksi. Oppilasagentit toimivat koulujensa TVT-apureina, jotka auttavat niin vertaisiaan kuin opettajiaan. Mediapolkuprojektin kautta opittu taito siirtyy koululla käytännön teoiksi, joista hyötyy koko yhteisö.

Koulu 2.0:ssa liikkuvan kuvan tuottamista pidetään kirjoittamiseen verrattavana taitona. Kyky tuottaa ajatuksia visuaalisesti valkokankaalle mahdollistaa uusia tapoja ilmaista oppimista ja tarjoaa erilaisille oppijoille väylän itseilmaisulle. Liikkuvan kuvan tuottaminen on ryhmätyötä, jossa tarvitaan monia eri rooleja ohjaajasta leikkaajaan.