Mentorit 2019

Kauden 2019–2020 mentorit / Mentors for the season 2019–2020 / Mentorerna 2019–2020

HUOM: VARMISTA, ETTET HAE JO TÄYTTYNEESEEN RYHMÄÄN. TÄYDET RYHMÄT MERKITTY MENTORIN NIMEN VIEREEN.

Paula Aaltonen
Director, Transformation and Program Management, Midagon Oy
Pääaine: venäjän kieli ja kirjallisuus
Sivuaineet:
germaaninen filologia, kasvatustiede, aineenopettajan opinnot

Valtaosan työajastani toimin yritysmaailmassa suurien toiminnanohjaukseen liittyvien muutosprojektien johtotehtävissä. Tämän konsulttiroolin ohella kehitän yrityksemme palvelutarjontaa koskien transformaatio- ja hankejohtamisen palveluita. Valmistuin keväällä 2000 humanistisesta tiedekunnasta. Pääaineenani oli venäjä, sivuaineena saksa ja tein myös vuoden kestävät kasvatustieteen aineopettajan opinnot ja auskultoinnin. Muutama satunnainen kurssi tuli tehtyä myös valtiotieteeteellisen ja kauppakorkean puolelta. Nykyinen työtehtäväni on melko kaukana koulutuksestani, mutta mikään ei ole mennyt hukkaan, siitä olen varma, ja yliopiston jälkeen oppia on tullut työelämässä monin verroin lisää. Projektinhallinta ja muutosjohtaminen. Olipa ura ja ala mikä hyvänsä, projekteihin ja projektityöhön tulee jokainen mitä todennäköisimmin jollain lailla osallistumaan. Olen omalla urallani oppinut projekteissa ja projekteista valtavasti ja mielelläni jaan kokemuksiani ja oppimaani muillekin. Tehtäviini nähden epätyypillinen koulutustaustani antaa myös perspektiiviä oman osaamisen ja potentiaalin arvioimiseen.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen

Eija Heiskanen
IT-palvelujohtaja, Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus
Pääaine: Diplomi-insinööri 1985 (Aalto-yliopisto). Sähkötekniikan koulutusohjelma, tietoliikenne- tekniikan suuntautumisvaihtoehto.
Syventävät opinnot: tiedonsiirtojärjestelmät, informaatiotekniikka

Johdan Helsingin yliopiston tietotekniikkapalveluja. Yhdessä n. 180 asiantuntijan kanssa huolehdimme siitä, että yliopistolaiset saavat tarvitsemansa IT-palvelut käyttöönsä. Olen myös keskuksen varajohtaja ja toimin tietohallintojohtajan sijaisena. Tehtävässäni tarvitaan laaja-alaista ICT-alan osaamista (teknistä, hallinnollista, juridista, kaupallista) sekä asiakkaiden toiminnan tuntemusta. Keskeistä niin johtamisessa kuin palvelujen tuottamisessa on ymmärtää ihmisten tarpeita ja löytää ratkaisuja yhteistyössä muiden kanssa. Alkuperäinen koulutukseni on tekninen, tietoliikenteeseen suuntautunut. Urani aikana olen hankkinut koulutuksien ja työn kautta osaamista mm. liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamiseen, valmentavaan esimiestyöhön  ja Agile/Lean-menetelmiin. Olen käynyt työnohjaaja- ja konsultaatiokoulutuksen, joka vahvisti osaamistani ryhmien kanssa toimimisessa toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, Osaamispääoman kasvattaminen työssä oppimalla.

Muita teemoja: Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Omien tavoitteiden kirkastaminen ja askeleet niitä kohti. Miten onnistua työnhaussa.

Katri Karasma
Professori emerita, Turun yliopisto (eläkkeellä)
Pääaine: kasvatustiede
Sivuaineet: suomen kieli, kotimainen kirjallisuus, suomalais-ugrilainen kielentutkimus, kansanrunous, psykologia, germaaninen filologia, pohjoismainen filologia

Olen väitellyt Helsingin yliopistosta 1979 ja työskennellyt dosenttina vuosina 1981–1991. Olen ollut viransijaisena alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Yliopiston lehtorista siirryin ensin apulaisprofessoriksi ja vuodesta 1998 professoriksi.

Tällä hetkellä toimin yhdistyksissä, kirjoitan tietokirjoja ja runoja. Kuulun Espoon kirjailijoihin, Suomen tietokirjailijoihin, Suomen tiedetoimittajiin ja Helsingin seudun äidinkielen opettajat ry:hyn.

Erityisiä osaamisalueitani mentorina ovat kirjoittaminen opiskelun tukena ja mahdollisesti tietokirjailijaksi suuntautuminen. Haluaisin ryhmääni opettajaksi suuntautuvia.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Työnhaku

Timo Karppinen
Varatuomari (eläkkeellä)
Pääaine: oikeustiede

Työskentelin Nordeassa Senior Legal Counsel -asemassa. Tehtäväni oli neuvoa, ohjeistaa ja kouluttaa pankin henkilökuntaa juridiikassa, pääpaino henkilöasiakkaissa. Minulla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (14 approbaturia ja yksi cum laude approbatur sopimusoikeudessa). Auskultoin Helsingin raastuvanoikeudessa, minkä jälkeen sain varatuomarin arvon Helsingin hovioikeudesta.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus

Muita teemoja: opiskelutekniikat, tenttiin valmistautuminen, tiedonhankinta ja analysointi, ongelmanratkaisu työtehtävissä, osaamisen kehittäminen ja kouluttaminen, vuorovaikutustaidot, näkövammaisena opiskelijana toimiminen ja työn tekeminen apuvälineitä hyödyntäen

Elina Laveran
Kehitysjohtaja, Elisa Oyj
Pääaine: Latinalaisen Amerikan tutkimus
Sivuaineet: valtio-oppi, tiedotusoppi, kulttuurien välinen vuorovaikutus

Kehitysjohtajana vastaan Erinomaisuuden ja laadun kehittämisen keinoista Elisassa. Tärkeimpiä työtehtäviäni ovat erilaisten tiimien johtaminen valmentamisen keinoin, vuorovaikutuksen luominen sekä viestintä. Vastuualueelleni kuuluvat mm. strategian kehittäminen ja erilaisten kehityshankkeiden johtaminen. Filosofian maisterin tutkinnon lisäksi olen opiskellut työn ohessa johtamista ja erilaisia erinomaisuuden ja laadun käytäntöjä, kuten esimerkiksi Leania.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: valmentava johtaminen, jatkuva oppiminen ja parantaminen, verkostojen luominen

Lotta Leppänen
FM, Business Controller, Rinheat Oy
Pääaine: saksan kieli ja kääntäminen
Sivuaineet: viestintä, EU-studies, eurooppaoikeus

Toimin controllerina teollisuuden yrityksessä, jossa vastaan sekä projektien talouden että yrityksen talouden ennustamisesta. Tehtävässäni tarvitaan laajaa talouspuolen osaamista ja ymmärrystä busineksesta, sekä tietysti ihmisjohtamisen taitoja.

Teemoja: Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Kielten opiskelun antamat rajattomat mahdollisuudet myös busineksessa.

Lea Mikkola
Väitöskirjatutkija ja jalostusasiantuntija, Folkhälsan ja Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu
Pääaine: kotieläinjalostus, eläinlääketieteellinen genetiikka (tohtorin tutkinto)
Sivuaineet:
biotekniikka

Olen kotieläinjalostuksen sekä eläinlääketieteellisen genetiikan asiantuntija. Tällä hetkellä tutkin koirien perinnöllisten luustosairauksien geneettistä taustaa osana väitöskirjatyötäni. Lisäksi toimin ulkopuolisena jalostusasiantuntijana Näkövammaisten liiton Opaskoirakoululle.

Tutkimustyössä vaaditaan tutkimusmenetelmien erinomaisen hallinnan lisäksi hyviä kommunikointi- ja verkostoitumistaitoja sekä organisointikykyä projektien hallinnoimiseen, unohtamatta jatkuvaa rahoituksen hakemista. Itseohjautuvuuden (ja itsestään huolehtimisen) merkitys korostuu tässä työssä. Työni yliopistolla sisältää moninaista kanssakäymistä kansainvälisessä ympäristössä mm. luennoimisen ja seminaareihin osallistumisen sekä yhteistyöprojektien muodossa. Jalostusasiantuntijan työ on käytännönläheisempää, mutta siinäkin käytän vahvaa tieteellistä koulutustaustaani paljon hyväksi ja kehitän jalostusohjelmaamme sen pohjalta. Myös tämä työ vaatii hyviä kommunikaatiotaitoja ja kykyä työskennellä erilaisten tahojen kanssa joustavasti.

Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Jalostusagronomi on tiedekuntaneuvoston myöntämä arvonimi. Perustutkinnossani erikoistuin lampaiden jalostusohjelmiin eri tuotantomuodoissa (kandi) ja kvantitatiivisten ominaisuuksien perinnöllisen taustan tutkimukseen nautakarjalla (maisteri). Kipinä tutkijan työtä kohtaan syttyi vuonna 2011 gradua tehdessäni. Jatko-opintoihin jatkoin suoraan maisteriksi valmistuttuani. Varsinaiset jatko-opinnot olen jo suorittanut, ja tällä hetkellä viimeistelen väitöskirjaani vaadittavia artikkeleita ja yhteenvetoa.

Mentorointiryhmääni ovat tervetulleita kaikki tutkijan urasta kiinnostuneet, olit sitten jo aloittanut jatko-opinnot tai vasta harkitsemassa niiden aloittamista. Tarkoituksenani on luoda aktoreille realistinen kuva tutkijan työn vaatimuksista ja huippuhetkistä. Lisäksi olen aiempina vuosina keskittynyt ryhmissäni myös ammatillisen itsetunnon kehittämiseen liittyviin aiheisiin. Ryhmässä voimme keskustella edellä mainituista asioista avoimesti ja matalalla kynnyksellä.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Jukka Nisula
Opettaja, Munkkiniemen yhteiskoulu
Pääaine: maantiede
Sivuaineet:
kasvatustiede, yleisbiologia, geoinformatiikka

Olen työskennellyt peruskoulun biologian ja maantiedon opettajana Munkkiniemen yhteiskoulussa kymmenen vuotta. Opettajana suunnittelen ja toteutan opetussuunnitelman mukaista opetusta. Suurimman osan ajasta olen toiminut luokanvalvojana. Opettajan työssä on kokemukseni mukaan tärkeää tiedostaa tulevaa, jotta pystyy varautumaan mahdollisimman hyvin jatkuvasti tuleviin yllätyksiin. Työssäni seuraan jatkuvasti luokan ryhmädynamiikkaa, joka on jatkuvassa muutoksessa teinien nopeiden elämänmuutosten takia. Opiskelen ja kehitän myös itseäni jatkuvasti, koska tiedot, teknologia ja yhteiskunta ovat jatkuvassa muutoksessa. Graduni käsitteli elinikäistä oppimista ja motivaatiota. Gradua tehdessäni sain hyvän kuvan tutkimuksen tekemisen osittaisesta subjektiivisuudesta, vaikka pyrin objektiiviseen lopputulokseen.

Valmistumisen jälkeen kehitin itseäni lukemalla laajasti kirjallisuutta usean vuoden ajan. Vuonna 2018 osallistuin Metropolian täydennyskoulutukseen, joka käsitteli tietoista digitoimintaa. Samana vuonna aloitin myös opiskelun Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Nyt suoritan liikuntapsykologian kokonaisuutta työn ja lapsen hoidon ohella.

Seuraavat teemat luovat mielestäni perustan tulokselliselle ja mielekkäälle opiskelulle, ja ne ovat samalla teemoja, joista haluaisin keskustella, antaa tukea ja jakaa kokemuksiani ryhmäni kanssa: Arvot – Mikä on niin tärkeää ja arvokasta, että sille pitää varata aikaa kalenteriin? Motivaatio – Miksi opiskelen? Tavoitteet – Mität opiskelen? Vastuu – Ketä varten opiskelen ja teen annetut tehtävät? Palkinto – Mitä hyödyn opiskelusta? Nykyhetken tiedostaminen – Mitä hyötyä tästä hetkestä on tulevaisuuden tavoitteille? Lepo – Mitä hyötyä on hyvistä yöunista? Vastoinkäymiset – Miten varaudun vastoinkäymisiin? Miten käännän vastoinkäymiset opiksi? Vaihtoehtoinen totuus – Mitä on tiede? Muutos – Mitä ammatteja on tulevaisuudessa?

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Tuula Peltonen
erityisluokanopettaja, Jämsän kaupunki
Pääaine: kasvatustieteen maisteri
Sivuaineet: yo-merkonomi

Työskentelen erityisluokanopettajana Jämsänjoen yhtenäiskoulussa. Opetan pienluokan oppilaita oppimisvaikeuksia kuntouttavassa opetuksessa. Tämän syksyn ajan toimin maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opettajana. Työssäni tarvitsen erityisen tuen osaamista hyvin muuttuvassa työkentässä. Inkluusion ja integraation vaatimukset tuovat jatkuvia muutoksia työtehtäviin. Opetan pienluokassa kaikkia perusopetuksen opetettavia aineita. Valmistuin kasvatustieteen maisteriksi ja luokanopettajaksi 1996 Helsingin yliopistosta. Opiskeluni kesti vain kaksi vuotta, koska olin suorittanut opintoja aina laudaturiin asti jo avoimessa yliopistossa. Jatkoin opintoja Jyväskylän yliopistossa ja valmistuin erityisluokanopettajaksi 1998.

Teemoja / Themes: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, Työnhaku, Kansainvälinen ura

Muita teemoja: Miten ohjaan opintojani? Miten suoritan opintoni tavoiteajassa? Mikä motivoi valmistumaan? Miten opettajuus muuttuu?

Hannu Penttinen
Lääkäri, HUS
lääketieteen ja kirurgian tohtori, yleislääkäri, sosiaalipsykologia

Minulla on lääkärin ja tutkijan koulutus. Nykyisin toimin lastenpsykiatrin tehtävissä. Voit tutustua työhistoriaani osoitteessa: www.hannupenttinen.fi

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, organisaatiopsykologia

 

Márta Schmidt
toiminnanjohtaja, Helsingin Barokkiorkesteri
Pääaine: musiikkitiede
Sivuaineet: poliittinen historia, ulkomaalaisten opiskelijoiden opintopaketti

Musiikillista osaamista tarvitsen, jotta voin suunnitella logistiikkaa ja markkinointia orkesterillemme. Koska tehtävääni kuuluu myös varainhankinta, musiikin tuntemuksesta on hyötyä, sillä minun on osattava kiteyttää rahoittajille, miksi projektejamme kannattaa tukea. Toisinaan sparraan taiteellisen johtajamme kanssa ohjelmistosuunnittelun ja taiteilijavalintojen asioita. Lisäksi on tietysti tarvetta monenlaisille muillekin taidoille: kirjoitus- ja viestintätaidot, talouden hoito, suomalaisen yhteiskunnan ja siinä päätöksenteon tunteminen ovat olennaisia, kuten myös monet muut työelämään liittyvät taidot: aikataulutus, projektinhallinta, johtaminen jne. Olen FM ja opiskelin musiikkitieteessä länsimaisen taidemusiikin opintolinjalla. HY:ssä oli 1990-luvulla loistavaa humboldtilaisuutta, eli sain rauhassa hakea vaikutteita eri suunnista ja yhdistellä niitä. 2010-luvulla opiskelin Yhdysvalloissa taidehallintoa, mikä oli eri tavalla tiukka, mutta silti nautinnollinen ja motivoiva opiskelukokemus.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, Työnhaku

Muita teemoja: Työelämätaidot, millaisin eväin työelämässä ollaan ja miten niitä hankitaan, ylläpidetään ja lisätään. Oppimisen merkitys elämässä ja asenteena

Sirpa Seppälä
Kielialan yrittäjä T:mi Sirpukka-Kielipalvelut
Pääaine: slaavilainen filologia/tsekin linja (pääkieli tsekki, pakollinen sivukieli bulgaria, lisäksi opintoja slovakista ja puolasta)
Sivuaineet: germaaninen filologia (myös opintoja hollannin kielestä), teatteritiede, puheoppi (puheviestintä)

Minulla on ollut kielialan toiminimi lähes 16 vuotta. Toimialojani ovat tulkkaus (etenkin oikeustulkkaus: kielinä englanti, tsekki ja slovakki), kääntäminen (englanti, tsekki ja slovakki), kielikoulutus aikuisille (tsekki, slovakki ja englanti), opastus- ja matkanjohtajuustehtävät Suomessa ja maailmalla (työkielet englanti, tsekki ja saksa).
Eri työtehtävät edellyttävät erilaista osaamista: Tulkkaus tarkkuutta, hyvää muistia, hyvää molempien kielten suullista osaamista ja nopeaa reagointia. Kääntäminen erinomaista kohdekielen kirjallista ilmaisua, hyvää lähdekielen taitoa, yleissivistystä, kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kouluttaminen kykyä yksinkertaistaa asiat, herkkyyttä eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden tarpeille ja kyvyille sekä ihmisten parissa viihtymistä. Yksinyrittäjyys edellyttää erittäin monia eri ominaisuuksia, mutta tärkeimpänä kaikista tarvitaan sisäistä halua toimia yrittäjänä! Kun se on olemassa, on myös eväät etsiä ja löytää ratkaisuja eteen tulevissa hyvin moninaisissa tilanteissa.

Olen aina ollut kiinnostuneempi kielitaidon hyödyntämisestä käytännössä kuin kielitieteellisestä puolesta, joten valitsin paljon kielikursseja sekä kulttuuriin painottuneita opintokokonaisuuksia. Kielten lisäksi ilmaisutaide ja suullinen ilmaisu ovat olleet suuri rakkauteni. Pääsin aikanaan sisään opiskelemaan teatteritiedettä, mutta näyttelemistä koko ikänsä harrastaneesta ihmisestä se tuntui liian teoreettiselta, ja niinpä vaihdoin pääainetta. Jätin kuitenkin teatteritieteen sivuaineeksi. Puheopin opinnot keskittyivät puhetekniikkaan ja suulliseen ilmaisuun, ja mukana oli myös esimerkiksi ohjaamista ja lausuntaa.

Olen puhunut takavuosina paljon humanistisesta yrittäjyydestä ja itsensätyöllistämisestä, ensin oman koulutusohjelmani ja myöhemmin Nykykielten laitoksen työelämäkursseilla sekä Suomen yrittäjien mentorina. Haluan rohkaista humanististen aineiden opiskelijoita etsimään epätyypillisiäkin tapoja hyödyntää osaamistaan ja osoittaa, että humanistisella osaamisella on vankka paikkansa yhteiskunnan palveluksessa. Toivon, että humanistit uskaltavat olla rohkeasti ja tarvittaessa äänekkäästikin humanisteja!

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Yllä mainitsemani humanistinen yrittäjyys työllistymisvaihtoehtona.

Vesa Sinervä
Toiminnanjohtaja, Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys
Pääainen: teologia
Sivuaineet: johtaminen

Olen toiminut sote-alan esimies- ja johtamistehtävissä kolmannella sektorilla yhteensä 15 vuotta, joista viimeisimmät 9 vuotta vanhuspalveluissa ja sitä edeltäneet 6 vuotta päihdetyössä. Tehtäväni on varsin monipuolinen, ja kuten usein järjestötyössä, asioihin voi vaikuttaa aika paljon itse. Toimin talouspäällikön, henkilöstöpäällikön ja kiinteistöpäällikön rooleissa, mutta nykyään ihmissuhdetyö ja verkostotyö korostuvat. Kolmannella sektorilla työskentelemiseen liittyy usein uuden kehittäminen, mikä saa minut innostumaan.

Olen koulutukseltani teologian maisteri. Lisäksi olen suorittanut rakennusalan opintoja ja johtamisen erikoistumisopinnot. Viimeisenä työn alla on ollut sosiaalityön maisteritutkinto.

Teemoja: Työelämän vaatimukset, opiskeluajan haasteet, oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus

Esa Tiusanen
Konsultti, digimarkkinointi ja verkkokauppa, Columbia Road
Pääaine: yleinen historia
Sivuaineet: valtio-oppi, (kansan)taloustiede, aineenopettajan koulutus, tilastotiede 

Teen töitä todella laaja-alaisesti liittyen digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan liiketoimintaan ja markkinointiin. Tarvitsen työssäni paljon sosiaalisia taitoja, yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärrystä, tilastollista osaamista ja ohjelmointiosaamista. Opiskelin yliopistolla historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi, minkä lisäksi tein paljon vapaaehtoisia opintoja erityisesti tilastotieteellisellä kulmalla. Digimarkkinointialalla olen huomannut, että koulutuspohjani on antanut yllättävänkin hyvät edellytykset sisällöllisesti kaukaisen alan ymmärtämiseen ja tekemiseen.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus

Muita teemoja: Olen kiinnostunut käymään ryhmäni kanssa läpi erityisesti oman taitovalikoiman tunnistamiseen, monipuolistamiseen ja paketoimiseen liittyviä asioita. Olen erityisen kiinnostunut tukemaan opiskelijoiden itseluottamusta oman osaamisen esilletuomiseksi mielenkiintoisten urapolkujen muodostamista varten. Elinikäisen oppimisen ja monialaisuuden merkityksestä puhun myös erittäin mielelläni.

Mari Torkkeli
Senior Advisor, Sofigate
Pääaine: matematiikka
Sivuaineet: aineenopettajan pedagogiset opinnot, kauppatieteet, tietojenkäsittelytiede ja terveystieto

Työskentelen Senior Advisorina Sofigatella, joka on Business Technology -yritys. Toimin projektipäällikkönä eri yrityksissä, tällä hetkellä yhdellä asiakkaalla. Projektit ovat tyypillisesti sellaisia, joissa sekä liiketoiminnan että IT:n hyvästä ymmärtämisestä on valtavasti hyötyä. Työ on hyvin ihmisläheistä ja sisältää paljon organisoimista: ensin suunnittelemme, mitä asioita projektissa tehdään ja sitten käärimme hihat ja toteutamme projektin organisaation eri ihmisten ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektien johtaminen on erittäin monipuolista, ja työnkuva on vaihteleva. Olenkin enemmänkin monen osa-alueen asiantuntija kuin pelkästään yhden kokonaisuuden syväosaaja. Tärkeää on hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä osata toimia muutoksessa ja erilaisten ihmisten kanssa.

Aiemmin olen työskennellyt 4 vuotta yläasteen ja lukion aineenopettajana matematiikan, terveystiedon ja tietotekniikan ainekombolla. Tätä ennen tein töitä konsultoinnin ja toimitusketjujen johtamisen parissa. Yhden vuoden työskentelin ulkomailla, ja useassa työssäni kansainvälinen aspekti on kuulunut tiiviisti mukaan. Opiskelin myös Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina 2002–2006 pääaineena logistiikka ja sivuaineena yritysjuridiikka.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän

Muita teemoja: opiskelujen loppuvaihe, gradun tekeminen, mitä työtä tekisi opiskelujen jälkeen, kansainväliset työt, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, nuorena työelämässä, uratavoitteet, alan vaihtaminen, oman alan/sopivan työn löytäminen, jatkuva kehittyminen. Myös työnhaku ja kansainvälinen ura sopivat teemoiksi.

Johanna Vesterinen
FM,  XperienceFocus Oy (eläkkeellä)
Pääainen: pohjoismainen filologia
Sivuaineet: englantilainen filologia, venäjän kieli ja kirjallisuus, kasvatustiede

Osaamiseni on kehittynyt työelämän erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä, jotka ovat liittyneet mm. tulosyksikön vetämiseen, osaamisen kehittämiseen, viestintään, yrityksen laatutoimintoihin ja asiakkaiden ymmärtämiseen. Olen toiminut sekä suuryrityksen globaaleissa rooleissa että tehnyt yhteistyötä keskisuurten ja pienten yritysten kanssa. Liike-elämän lisäksi olen toiminut opettajana, luennoitsijana, yrittäjänä sekä oppi- ja tietokirjailijana. Olen esimerkki siitä, miten humanistin koulutusta voi hyödyntää hyvin erilaisissa liike-elämän rooleissa, joita varten olen myös saanut koulutusta erilaisissa liikkeenjohdon ja asiantuntijaohjelmissa.

Teemoja: Itsetuntemus ja omasta osaamisesta, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Mentoroinnissa on mielestäni tärkeää käsitellä aiheita, jotka nousevat ryhmän tarpeista. Teemoja voivat olla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen, tavoitteiden asettaminen ja niihin pääseminen, työyhteisössä toimiminen, vaikuttaminen ja viestintä, muutosten kohtaaminen ja haasteista selviäminen sekä verkostoituminen.

Henrik Wolff
(gruppen på svenska)

Överläkare, Arbetshälsoinstitutet
Huvudämne: medicin

Jag jobbar som en forskare (nanotoxikologin, cancerbiologi) och en patolog specialicerad i yrkessjukdomar. Jag är utbildad MD i 1987 och arbetade som post-doc -forskare (immunologi) 1989-1991.

Topics: The understanding of my own field and its practices, Self-assessment and communicating one’s competencies, Career options and knowledge about working life,  Future goals and how to reach them, International careers

Topics: biomedicin, lääketieteen erikoisalat

Polina Zyaparova (mentoring in English)
Marketing & Communications CHAOS architects Oy
Major: Theology Master’s Degree in Religion, Conflict, and Dialogue

I am a Marketing & Communications specialist at CHAOS, a Helsinki-based Smart City / construction startup. I am responsible for Social Media, InBound strategies; industry events, advertorial and press releases.

The key competence: content creation in terms of successful Search Engine Optimisation; WordPress; HubSpot Sales CRM; Google Analytics.

I graduated from the RCD Programme, with the focus on Intercultural Communications and campaigning (e.g. Social Media campaigning, awareness-raising). The programme trains people to work in policymaking, NGOs, and advocacy work.
Previously, I have been a mentor for ”Structured mentorship programme for unemployed immigrants” by Moniheli, during which I was working with highly skilled immigrants wishing, for example, to switch fields. So, I am well-versed in the following topics:

1. profiling potential companies and industries for a mentee
2. providing feedback and tips on CVs, cover letters, and LinkedIn
3. working on personal growth and skill sets of a mentee through preparing tailored lists of educational sources, online courses, certifications, and events for networking
4. sharing the tools and tactics on how to network, and deal with rejections
5. introducing to the ecosystem (i.e. the startup ecosystem)
6. sharing tips on how to enter business/tech companies, especially when coming from the Humanities

Themes: Self-assessment and communicating one’s competencies, Future goals and how to reach them, Job hunting

Other themes: I would want to combine mentoring techniques with the coaching ones. So I am not only sharing my tips and advice, but also help the mentees to find answers within themselves by evaluating their strong sides, reflecting on previous experiences, what they think can be improved, and identifying their competitive advantage.

Jussi Ylhäisi
FT, ryhmäpäällikkö,
Ilmatieteen laitos

Pääaine: meteorologia Sivuaineet: fysiikka, tietojenkäsittelytiede

Toimin ryhmäpäällikkönä Ilmatieteen laitoksessa tutkimussovellukset-ryhmässä. Ryhmässä ylläpidetään ja kehitetään erilaisia operatiivisia meteorologisia sovelluksia, kuten tutkakuva- ja satelliittikuvatuotantoa. Itse olen tehnyt paljon töitä sääennusteiden laadun parantamiseksi tilastollisten menetelmien avulla. Työn sisältö liittyy sekä datan laadun parantamiseen että sen käsittelyyn ja jakeluun eteenpäin. Työssäni meteorologinen substanssiosaaminen yhdistyy tietotekniseen ja matemaattiseen osaamiseen. Ryhmäpäällikkönä myös ihmisten kanssa toimiminen on erittäin tärkeää. Meteorologiassa matemaattinen ja melko eksakti luonnontiede yhdistyy selvään yhteiskunnalliseen sovellukseen ja käyttöarvoon. Ala on myös varsin pieni ja sympaattinen: sen piirissä työskentelevät tuntevat hyvin toisensa sekä Suomessa että ulkomailla. Kansainvälisyys on hyvin tärkeä osa tätäkin alaa, ja onnekseni jo perustutkintovaiheessa altistuin jossain määrin kansainvälisyydelle. Toden teolla tätä tapahtui kuitenkin jatkotutkintoa suorittaessani. Olen aina ollut kiinnostunut alasta hyvin laajalla skaalalla, ollut eräänlainen generalisti.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen

Muita teemoja: Yksityiselämän ja hyvinvoinnin merkitys työn tekijälle itselleen

Matti Nokela (ryhmä täynnä)
Johdon ja henkilöstön työnohjaaja, eritysopettaja, työhyvinvointikouluttaja, riippuvuusasiantuntija, Aavekonsultit Oy
Pääaine: peruskoulun opettaja, erityisopettaja
Sivuaineet: psykologian perusopinnot

Olen tehnyt työnohjausta johdolle ja henkilöstölle noin 30 vuoden ajan. Koulutan työhyvinvointia ja varhaista puuttumista ja autan riippuvaisia irti riippuvuuksista (peli-, päihde- ja nettiriippuvuudet ym.). Tutustuin työnohjaukseen, kun työskentelin nuorisopsykiatrisen koulun opettajana ja rehtorina (Hesperia ja Kellokoski). Valmistuin vuonna 1993 sekä työnohjaajaksi ensimmäisestä opetusalan työnohjauskoulutuksesta että johdon työnohjaajaksi ensimmäisestä Johdon työnohjaajakoulutuksesta.

www.mattinokela.net

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, Työnhaku

Muita teemoja: Miten ratkaisen ongelmakohdat, miten kehityn osaavaksi työssäni, kuinka selviän stressistä, kuinka osaan pitää itseni kunnossa

Marja Pirttivaara (Ryhmä täynnä)
Vanhempi asiantuntija, Sitra
Pääaine: fysiikka
Sivuaineet: teoreettinen fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittelytiede

Työskentelen Sitrassa johtavana asiantuntijana. Lisäksi harrastan vapaaehtoistyötä, muun muassa geneettisen sukututkimuksen parissa. Genomitietoon perehtymisen myötä olen päätynyt myös tietokirjailijaksi. Avoin tieto, tiedon avaaminen ja MyData ovat minulle tärkeitä. Tärkeää on myös avoin mieli, uteliaisuus ja yhteistyöhakuisuus. Halusin fyysikoksi jo kouluaikana. Väittelin kokeellisesta fysiikasta Helsingin yliopistossa kiihdytinlaboratoriossa. Lisäksi olen suorittanut kolmivuotisen sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-tutkinnon työn ohella. Nykyään opiskelen erityisesti genomitietoa ja data-analytiikka avoimessa yliopistossa ja mm. Coursera-kursseilla.

Teemoja: Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen, motivaatio ja elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, verkostoituminen, vapaaehtoistyö, järjestöt, kestävä kehitys ja datatalous

Niina Kivikero (Ryhmä täynnä)
Lääketehtaan ja -tukkukaupan vastuunalainen johtaja, FaT, Laatupäällikkö, Oy AGA Ab
Proviisoriopinnoissa pääaineena: farmasian teknologia, väitöskirja teollisuusfarmasiasta.
Lisäksi opintoja: elintarviketeknologiasta ja kursseja Aallon materiaalitekniikan osastolta

Toimin Oy AGA Ab:n laatupäällikkönä. Käytännössä vastaan siitä, että yrityksemme markkinoimat lääkevalmisteet ja lääkinnälliset laitteet täyttävät laatuvaatimukset. Koen olevani näköalapaikalla tehtävässäni, koska pääsen näkemään lääkevalmisteen koko elinkaaren aina raaka-aineen valmistuksesta sen loppukäyttäjälle asti. Työssäni pitää olla ensisijaisesti lääkealan rautainen asiantuntija, mutta pitää myös ymmärtää liiketoimintaa. Hyvät johtamis- ja esimiestaidot ovat avainasemassa, mutta substanssiosaaminenkin on tärkeää.

Työ apteekissa sekä opinnot TKK:lla ohjasivat farmasian teknologian pariin ja tein siitä erikoistyöni. Ohjaajani kysyi kiinnostustani väitöskirjan tekemiseen ja innostuin tutkimaan rakeistamista pienessä mittakaavassa. Samoihin aikoihin ohjaajani oli käynnistämässä teollisuusfarmasian opetusta ja pääsin mukaan kehittämään uutta oppiainetta. Sain teollisuuusfarmasian assistentuurin, jonka turvin pystyin tekemään omaa väitöstutkimustani. Pidän tärkeänä osana omaa osaamistani myös kaikkea sitä johtamis- ja organisointikokemusta, jonka olen saanut partioharrastukseni kautta.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Työnhaku

Muita teemoja: Oman ajan hallinta, priorisointi, muutosjohtaminen

Annika Harlio (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
Pääaine: ekologia (maisteri), ympäristöbiologia (lisensiaatti) Sivuaineet: kasvibiologia, opettajan pedagogiset opinnot, yleinen ja aikuiskasvatustiede

Toimin projektipäällikkönä kaupunkiluonnon kehittämiseen liittyvässä kansainvälisessä EU-hankkeessa Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa. Työssä yhdistyvät ympäristöala, matkailuala ja viestintä, joista kaikista minulla on sekä koulutustaustaa että työkokemusta. Työ vaatii johtamistaitoa, verkostomaisia yhteistyötaitoja, asiantuntijuutta, innovatiivisuutta ja talous- ja hallinto-osaamista. Olen taustaltani aidosti monialainen. Koulutustaustani ulottuu ammattikoulutuksesta tutkijankoulutukseen ja matkailu- ja opetusalasta ympäristöalaan. Koulutukseltani olen lentoemäntä, ranskan opettaja, biologi ja tutkija ja olen myös työskennellyt kaikissa näissä tehtävissä työurani varrella.

Minulla on annettavaa aktoreille, joita kiinnostavat laaja-alaisesti monenlaiset alat ja tehtävänkuvat työelämässä. Voin myös oman esimerkkini kautta tuoda esille sitä, että oman työuransa suuntaa voi työpaikan vaihtamisen yhteydessä rohkeasti muuttaa vaikka ammattia vaihtamalla. Toistakymmentä vuotta pätkätöissä olleena tuon positiivista näkemystä epävarmaan työelämään oman urapolkuni ansiosta. Työnhaku on ollut minulle lähes jatkuva harrastus, joten siihenkin minulla lienee paljon vinkkejä.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt,  Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Työnhaku

Pihla Allos (Mentoring in English) (GROUP FULL)

Head of Transformation, Yle
Major: Comperative Literature (MA, University of Helsinki.)
MBA, University of Reading

I started my career as a news journalist. Currently I am the Head of Transformation in Corporate Strategy and Communications Unit at Yle (the Finnish Broadcasting Company). My primary tasks are related to change, transition, disruption, development and agile work culture.

Curiosity and continuous improvement are my key words and furthermore I believe in networking. Master of Arts degree in Comparative Literature has been a solid base for my career but nevertheless I have been studying and retraining continuously. In 2016 I graduated from Henley Business School University of Reading and got my MBA degree. And last summer I was in EIT (European Institute of Innovation and Technology) Digital Summer School in Rennes France studying digitalisation and AI.

Topics: Career planning, work life consulting, networking

Johanna Birkstedt (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Lähetystöneuvos, ulkoministeriö
Pääaine: englantilainen filologia Sivuaineet: poliittinen historia, germaaninen filologia, romaaninen filologia

Työskentelen ulkoministeriössä, jossa aloitin Kavaku-diplomaattikoulutuksen kautta vuonna 2003. Nyt 16 vuotta myöhemmin vastaan itse ministeriön diplomaattiuran koulutuksesta ja mm. Kavaku-koulutuksesta. Tähän väliin on mahtunut monenlaista: olen työskennellyt useassa eri tehtävässä varsinkin EU-asioiden parissa ja kahteen otteeseen Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Viimeisin ulkomaankomennukseni oli kolme vuotta suurlähetystössä Varsovassa. Diplomaatin työssä hienoa on se, että tehtävät vaihtuvat muutaman vuoden välein ja niissä pääsee tekemään hyvin monenlaisia asioita. Se tarkoittaa tietenkin myös jatkuvaa työssäoppimista – omaa osaamista on tärkeää kartuttaa. Maailmalla diplomaatikollegoista monet ovat humanisteja, ja mielestäni humanistikoulutus on hyvä pohja työhön, jossa kokonaisuuksien hahmottaminen, viestintä ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Englantilainen filologia oli ykkösvalintani yliopistoon pyrkiessäni, ja valmistumisen jälkeen ehdin aloittaa väitöskirjan teonkin. Sivuaineenani opiskelin poliittista historiaa.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen,  Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Omien vahvuuksien löytäminen, itsetuntemus, työelämän vaatimukset ja niihin valmistautuminen, oman asiantuntemuksen laajentaminen. Ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen. Kokemukset työstä julkisella sektorilla.

Marja-Liisa Holopainen (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Psykoterapeutti, Valkonauhaliitto/Vastaamo
Pääaine: käytännöllinen teologia,

Muu koulutus: varanotaari

Työskentelen järjestössä perheneuvontatehtävissä sekä yksityisellä sektorilla psykoterapeuttina. Työtehtävissäni keskeistä on kontaktien luominen asiakkaisiin ja vaikeiden elämäntilanteiden selvittely psykologiselta, sosiaaliselta ja juridiseltakin kannalta. Koska minulla on juridista koulutusta, hoidan ihmissuhteisiin liittyviä vakavia hankauksia, kuten vaikeita eroja ja huoltajuusristiriitoja sekä sukulais- ja työsuhteiden pulmia. Aikaisemmin olen työskennellyt myös aikuisopetuksessa, viimeksi teologisessa tiedekunnassa tuntiopettajana. Myös sairaalateologina kului muutama vuosi.

Opiskelin ensin alemman oikeustutkinnon, jonka jälkeen aloitin teologian opinnot. Niissä minua kiinnosti erityisesti sielunhoito. Gradun tein kirkko-oikeudesta. Käytännön ihmissuhdetyön kautta erikoistuin psykoterapeutiksi ja perheterapeutiksi. Olen työskennellyt vuosia käräjäoikeuden lautamiehenä ja rikos- ja riita-asiain sovittelijana. Kaikista tutkinnoista on ollut hyötyä työssäni, ja on mielenkiintoista tutustua ihmisen ajatus- ja mielenmaisemaan eri puolilta. Erityisen tärkeäksi koen sen, että olen kahden pojan äiti. Se, mitä olen äitinä oppinut, on syvä läpileikkaus elämästä. Päätutkintoni on teologi, joten teologien sijoittuminen eri tehtäväkentille on kiinnostavaa. Pääsevätkö he mukaan uskontojen väliseen todellisuudessa tapahtuvaan, meidän maassamme elettävään dialogiin ja millä tavalla? Tuleva kausi on kolmas kauteni tämän ohjelman mentorina.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, itsetuntemus ja oman osaamisen viestiminen, erilaiset uravaihtoehdot ja työelämän tuntemus

Piia Jalonen (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Sisältösuunnittelija, Frantic
Pääaine: englantilainen filologia
Sivuaineet: ranskalainen filologia, viestintä

Työskentelen konsulttina osana asiakkaidemme omia kehitystiimejä. Suunnittelen digitaalisten palveluiden sisältöjä, toiminnallisuuksia ja informaatioarkkitehtuuria, kehitän sisältö- ja viestintästrategioita, teen käyttäjätutkimusta ja pidän työpajoja sekä koulutuksia asiakkaille ja sidosryhmille. Työni vaatii erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa, laajojen kokonaisuuksien hahmotuskykyä, luovuutta ja jatkuvaa uuden oppimista. Opiskelin Helsingin yliopistossa kandiksi ranskalaisesta filologiasta ja jatkoin maisteriksi englantilaisesta filologiasta, keskittyen erityisesti kielitieteeseen ja sosiolingvistiikkaan – siihen, miten ihmiset kommunikoivat keskenään kielen avulla. Viestintä sivuaineena tuki näitä hyvin. Opintojen suurin anti on ollut ymmärrys erilaisista kulttuureista ja konteksteista, tekstien tuottaminen ja analysointi, viestintäosaaminen sekä tietenkin kielitaito.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Työnhaku

Muita teemoja: Minua kiinnostaa oman erikoisalani lisäksi erityisesti organisaatioiden ulkoinen ja sisäinen viestintä, työntekijöiden ammatillinen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen, sekä se, mitä annettavaa humanisteilla on digitaalisella alalla. Näiden teemojen lisäksi keskityn mentoroinnissa aktoreideni osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen sekä työnhakuprosessiin ja haastatteluihin valmistautumiseen.

Jukka Kallijärvi (mentoring in English) (GROUP FULL)
Docent, research group leader,
Folkhälsan Research Center

Majot: Biochemistry
Minors: genetics
, chemistry

I have been a researcher for the whole of my 20-year career. At the moment I work as the leader of a small research group at FolkHälsan Research Center and in the Faculty of Medicine in the University of Helsinki. I supervise two doctoral thesis students and one technician in my daily work, do mentoring and organising, seek fundings, act in positions of trust for my employer, etc. In addition to this I teach in a few courses for doctoral students. My work includes diverse tasks of a reseacher, in which cell and molecular biology, bio chemistry, genetics and histopathology are necessary.

My basic education is from biology (major in biochemistry). I wrote my doctoral thesis focusing on medical genetics and rare diseases in the Faculty of Medicine. After that I worked as a postdoc-researcher at Viikki campus where my research topic was loosely based on Developmental Neurobiology (with a drosphila). In my current work I returned to basic research with rare diseases (using mainly mice).

Topics: The understanding of my own field and its practices, Self-assessment and communicating one’s competencies, Career options and knowledge about working life, Future goals and how to reach them

Other topics: Self-knowledge, research work, the relevance of mentoring in work-life, working with minority groups and equality in academic world.

Taru Kantola (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Erikoislääkäri, LT, HUS, ATEK,
Meilahden leikkausosasto

Tutkinnot: Lääketieteen lisensiaatti 2003, lääketieteen tohtori 2010, PTL 2010, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäritutkinto 2011. Lisäkoulutukset: 2014 EuSIM-simulaatiokouluttajan pätevyys, 2017 Kliininen lähiohjaaja (HY), 2018 Human factors in healthcare -kouluttaja. Global Air training. Mukana lääkärikouluttajan erityispätevyys -ohjelmassa.

Työskentelen erikoislääkärinä Suomen suurimman yliopistosairaalan leikkausosastolla. Toimin muun muassa erikoistuvien lääkäreiden tutorina ja perehdyttäjänä omassa työyksikössäni.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Inhimilliset tekijät työelämässä ja kollegiaalisuus, Resilienssi ja stressinhallintamenetelmät, Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö, Hätätilannetiimien johtaminen ja kommunikaatiotaidot, Virheistä oppiminen, epävarmuuden sietäminen ja kasvaminen ammattilaiseksi, Work–Life-balanssin löytäminen

Leena Vainiomäki (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Maajohtaja, Danske Bank Suomi
Pääaine: Political science (HY, Valtiotieteen maisteri), MBA, Finance (Helsinki School of Economics)
Sivuaineet: kansantalous, kansainvälinen oikeus ja viestintä
Muut kurssit:
Leading Successful Change, Wharton Business School 2012

Leading Change and Organizational Renewal Harvard Business School 2012
Insead Inter-Alpha Banking Program 2008

Olen opiskellut valtio-oppia, pääaineena  kansainvälinen politiikka. Opinnot aloitin Yhdysvalloissa, jossa suoritin Barchelor of Arts tutkinnon. Siitä jatkoin sitten Helsingin yliopistoon ja sivuaineina luin kansantaloutta, kansainvälistä oikeutta ja viestintää. Graduni käsitteli ihmisoikeuksia Suomen ulkopolitiikassa. Vastoin omia ja läheisteni odotuksia päädyin pankkiin esimiesharjoittelijaksi ja sille tielle jäin.

Pankissa olen tehnyt monenmoista, enimmäkseen asiakastyössä. Olen työskennellyt sijoittamisen parissa, konttorin- ja aluejohtajana, omasta yritysasiakassalkusta vastaavana, liiketoimintajohtajana ja tällä hetkellä Danske Bankin Suomen maajohtajana. Olen poikennut pankkityössä New Yorkissa ja Kööpenhaminassa. Jossain vaiheessa olin pohjoismaisessa liiketoiminnan kehittämisen roolissa. Kaikki kokemus on ollut opettavaista ja innostavaa.

Uskon mentorina pystyväni kertomaan monialaisuudesta: miten valtsikalainen päätyy pankkiin? Miksi hän viihtyy ja vieläpä menestyy? Miksi diversiteetti on tärkeää? Mitä asioita johtajan olisi ymmärrettävä? Toki minulla on myös itsekäs motiivi: uskon oppivani nuorilta paljon ja uskon oman pääni tuulettuvan terveellä tavalla mentorina. Toki mentoroinnin pitää olla jollakin tapaa kurinalaista: aiheet sovitaan etukäteen ja niistä sekä aikatauluista pidetään kiinni.

Päivi Kippo-Edlund (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Ympäristönsuojelupäällikkö,
Helsingin kaupunki

Pääaine: ekologinen kasvitiede
Sivuaineet: yleinen biologia, maantiede, kemia, kasvatustiede

Johdan Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikköä. Yksikössäni on töissä n. 70 ympäristöalan asiantuntijaa. Työssäni tarvitsen ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi johtamiskokemusta, kokonaisvaltaista ympäristöasioiden osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Filosofian maisterin koulutukseni on aineyhdistelmältään luonnon-/ympäristötieteellinen. Olen erikoistunut meribiologiaan, tarkemmin Itämeren ekologiaan. Olen myös kouluttautunut ympäristöjohtamisessa ja ympäristöoikeudessa.

Aikaisemmin olen työskennellyt 7 vuotta Kuntaliitto-konserniin kuuluneessa Efeko Oy:ssä (nyk. FCG Oy) johtavan konsultin tehtävissä vastaten ympäristöjohtamisen liiketoiminta-alueesta (tuotekehitys, konsultointiprojektit, koulutus, markkinointi). Porvoon kaupungin ympäristöpäällikkönä työskentelin 10 vuotta ja sitä ennen tutkijana 6 vuotta. Mentorina olen toiminut kuluneiden 15 vuoden aikana silloin tällöin.

Vahvuuksiani ovat vahva ja kokonaisuuksia hallitseva ympäristö- ja kestävän kehityksen asioiden osaaminen, ilmasto-, kiertotalous- ja Itämerikysymykset, ympäristöjohtaminen, projekti- ja koulutusosaaminen sekä vahva johtamiskokemus. Olen kaksikielinen (suomi-ruotsi) ja englannin kielen taitoni on erinomainen. Lisäksi olen työni ohella kouluttautunut kansainvälistymisen ja matkailun alalla.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Muita teemoja: Mentorina haluaisin aktorien toiveisiin perustuen käsitellä mm. vahvuuksia ja kehittämisalueita – sitä, minkälainen työ itse kutakin aktoria kiinnostaa ja sitä, minkäluonteisia työpaikkoja on tarjolla.

Antti Kuosmanen (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Suurlähettiläs, ulkoministeriö (eläkkeellä)
Pääaine: matematiikka,
Sivuaineet: kansantaloustiede, tilastotiede

Toimin ulkoasianhallinnossa eri tehtävissä, muun muassa osastopäällikkönä ja suurlähettiläänä vuodesta 1976 vuoteen 2018. Osaamisvaatimukset olivat monipuoliset: kansainvälisen järjestelmän ja eri valtoiden ja niiden ulkopoliittisten pyrkimysten tunteminen ja ymmärtäminen; Suomen yhteiskunnan, talouselämän ja ulkopolitiikan sekä ulkomaankaupan ja sen edistämisen osaaminen; kyky ymmärtää ja tulla toimeen eri kieli- ja kulttuuritaustoista olevien ihmisten kanssa; ulkopolitiikan eri osa-alueet, erityisesti suurvaltapolitiikka, Eurooppa-politiikka ja kauppapolitiikka; johtaminen viranomaisorganisaatiossa.

Teemoja: Oman alani ymmärrys ja käytännöt, Kansainvälinen ura

Nicola Lindertz (gruppen på svenska) (GRUPPEN ÄR FULL)
Enhetschef, Utrikesministeriet /
Director, Ministry for Foreign Affairs

Huvudämne: kommunikationslära
Biämne: romansk filologi, statslära / communication sciences, romance philology, political science

Jag jobbar sedan år 1996 på utrikesministeriet och har varit utsänd i Los Angeles, Tokyo och Paris. Just nu ansvarar jag som enhetschef tillsammans med mitt team för Finlands bilaterala relationer till 21 länder i Central-, Väst- och Sydeuropa. I mitt arbete är det viktigt med samarbetsförmåga och flexibilitet, en bred förståelse för internationella skeenden och goda språkkunskaper. Jag studerade kommunikationslära och skrev min pro gradu om organisationskommunikation i internationaliserade finländska företag. Som biämne läste jag romansk filologi (franska) och statslära. Jag har också avlagt ekonomie magistersexamen i internationell företagsledning vid Hanken samt magistersexamen i Europastudier och internationella relationer vid Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter av att arbeta i internationella miljöer, av internationell karriärutveckling och diplomati samt av den offentliga sektorn.

Themes: The understanding of my own field and its practices, Future goals and how to reach them, International careers

Sami Lähde (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Partnerships Associate, Compensate non-profit operations Oy
Pääaine: ympäristöekonomia
Sivuaineet: maaseutuyrittäjyys

Työskentelen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtäävässä Compensate-säätiössä hankkien säätiöllemme uusia yhteistyökumppaniyrityksiä. Onnistuakseni työssäni tarvitsen erityisesti organisointi- ja tiimityötaitoja, priorisointikykyä ja henkilö- ja tiimikohtaista ajanhallintaa. Yliopistotaipaleeni alkoi intohimosta oppia lisää ilmastonmuutoksen torjunnasta. Vuoden kestäneen metsätieteiden opiskelun jälkeen myös taloustiede alkoi tuntua yhtä lailla omalta jutulta. Lopullisessa pääaineessani ympäristöekonomiassa sainkin ilokseni yhdistettyä nämä kaksi kiinnostuksen kohdetta. Opiskeluitteni aikana olin vuoden vaihdossa Tsekeissä ja viimeiset vuodet keskityin etenkin kestäviin ruokavaihtoehtoihin. Graduni kirjoitin hyönteisruoan suomalaisista pioneereista. Pidin myös useamman välivuoden: asuin Australiassa ja perustin opiskelijakavereitteni kanssa oman yrityksen, jonka vahvana kimmokkeena toimi sivuaineopintoni maaseutuyrittäjyydestä.

Uskon olevani avuksi aktoreille, jotka kaipaavat sparrausta ja juttukumppania omien mahdollisuuksien etsintää varten henkilöltä, joka on käynyt saman prosessin läpi juuri hetki sitten. Sain itse paljon apua Suomen Mentoreiden ohjelman kautta ja nyt haluaisin jakaa tätä oppia eteenpäin oman elämän pienten ja suurten kysymysten ja valintojen ollessa vielä tuoreessa muistissa.

Teemoja: itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen, työnhaku

Elina Salo-Miilumäki (ryhmä on peruuntunut)

Heli Turja (RYHMÄ TÄYNNÄ)
Erilaisten oppijoiden Liitto ry, Taitotuunaajat ESR-hanke
Pääaine: sosiaalipolitiikka
Sivuaineet: yhteiskuntahistoria, sosiologia, journalismi

Olen projektipäällikkönä valtakunnallisessa ESR-projektissa, jonka tavoitteena on edistää oppimisvaikeuksisten aikuisten perustaitoja ja siten auttaa heitä hakutumaan joko koulukseen tai töihin ja pitämään joko opiskelu- tai työpaikkansa. Sivutoimisesti jakso-ohjaan yhtä tämän vuoden suurinta monikameratuotantoa (Love Island Suomi). Kummassakin työtehtävässä tarvitaan sosiaalisia taitoja, erilaisia tiedonhaku, -hallinta ja viestinnän tuottamisen taitoja, ajan- ja stressinhallintaan liittyviä taitoja, neuvottelu- ja esiintymistaitoja, opetus- ja ohjaustaitoja, esimiestaitoja, suunnittelu- ja raportointitaitoja sekä budjetin hallintaa.

Olen täydentänyt valtiotieteiden maisterin tutkintoani ammatillisilla pedagogiikan opinnoilla. Olen myös sähköisen viestinnän medianomi ja logistiikan merkonomi. Näiden lisäksi olen suorittanut erityispedagogiikkaan liittyviä kursseja ja 30 op:n kokonaisuuden vieraalla kiellä opettamisesta. Ajan- ja stressinhallintaan sekä monimedialuku- ja kommunikointitaitoihin liittyvät asiat nousevat nykyisissä työtehtävissäni nuorten aikuisten kohdalla esiin kontekstista riippumatta. Ne ovat myös monissa työtehtävissä tarvittavia työelämätaitoja.

Teemoja: Itsetuntemus ja omasta osaamisesta viestiminen, Erilaiset uravaihtoehdot ja työlämän tuntemus, Tulevaisuuden tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Guy Waller (mentoring in English) (GROUP FULL)
Certior Capital
International Politics & Security Studies MA (UK), Modern European Studies BA (UK)

I currently work for a small Finnish investment management firm. My recent assignments have included marketing funds to institutional investors across Europe, redesigning a new website and corporate presentations, managing events and investor meetings, installing a new CRM system and improving the firm’s media profile internationally. After finishing my studies in the UK I worked for 6 years as a financial journalist running a team covering European private equity and venture capital based in London. I then joined a global asset management company for 8 years finishing as a managing director in the sales and investor relations team in London. In both these roles I did a lot of interviewing and recruitment. I have also worked as a volunteer with the UK Employment Service helping to get unemployed young people aged 18-25 into jobs and have done similar assignments and mentoring work with the University of Helsinki and Haaga-Helia University of Applied Sciences in recent years. I moved to Helsinki around 5 years ago.

Themes: Self-assessment and communicating one’s competencies, Job hunting, International careers

Other themes: I am particularly focused on helping actors to fully understand their own abilities and realise their potential giving them the confidence to get the job and the career they want. Marketing, presenting and selling yourself, building a great CV, successful job applications and interview techniques, job hunting, working life and building a long term career