Katso hankkeemme tuloksia seminaariesitysten mudossa (diat).
https://blogs.helsinki.fi/metlo-fin/tulokset/

Vaikka oppimisen ja terveyden välillä tiedetään olevan voimakas yhteys sekä oppimistuloksiin että koulutuksellisiin siirtymiin, on oppimista ja terveyttä tutkittu toisistaan erillään ja erilaisilla lähestymistavoilla. Projektin tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät yksilö-, luokka-, koulu- ja kuntatasolla vaikuttavat nuorten oppimiseen, taitojen kehittymineen, terveyteen ja hyvinvointiin 7. luokan alkamisesta toisen asteen koulutuksen loppuun. Hanke auttaa ymmärtämään eri tasoilla vaikuttavien kompleksisten mekanismien keskinäisiä yhteyksiä sekä miten koulun toimintakäytännöt voivat tukea oppilaiden onnistunutta siirtymistä kouluasteelta toiselle.

Hanke seuraa Helsingin metropolialueella 12000 oppilaan ikäluokkaa 7. luokalta toisen asteen koulutuksen loppuun. Aineisto koostuu oppilaskyselyistä sekä koulua kuvaavista tiedoista. Osa aineistosta (kysely, rekisteriaineistot) on kerätty vuosina 2011 ja 2014. Kolmas aineisto kerätään 2016.

Tutkimus on jatkoa jo päättyneelle “Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi” -projektille sekä MetLoFIN-projektille.

Tutkimusryhmä:

  • Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus, professori Jarkko Hautamäki, erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen, tutkimuskoordinaattori Mari-Pauliina Vainikainen, tutkijatohtori Elina Ketonen ja apulaisprofessori Risto Hotulainen
  • Tampereen yliopisto: Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö, professori Arja Rimpelä, yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, tutkija Jaana M. Kinnunen, tutkija Jaana Minkkinen, tutkimusassistentti Lasse Pere
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tutkimusprofessori Sakari Karvonen, johtava asiantuntija Timo Ståhl

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kesto: 1.9.2015 – 31.8.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *