Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling används på olika sätt i olika sammanhang och det används ofta om helt olika slags aktiviteter. På grund av skillnaderna i användningen av begreppet kan det snarare anses vara en politisk term än en vetenskaplig.

Begreppet hållbar utveckling definierades år 1987 i rapporten Our common future (Vår gemensamma framtid) som FN:s Världskommission för miljö och utveckling publicerade under ledning av Gro Harlem Brundtland. Definitionen var följande:

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Efter att begreppet definierats har det fått mycket uppmärksamhet och dess innehåll har preciserats. Gemensamt för alla definitioner av begreppet är att hållbar utveckling anses ha fyra dimensioner: ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbar utveckling. De här dimensionerna borde alla jämlikt tas i betraktande i beslutsfattning och verksamhet.

Exemplarisk hållbar utveckling? En man fyller på tändare i byn Caimiton i Kuba. Bild: Tuija Koski-Lammi

Begreppet hållbar utveckling har under de senaste åren kritiserats flitigt. En orsak till kritik är att begreppet i praktiken anses framhäva ekonomisk utveckling för mycket. Dessutom har begreppet enligt många förlorat sin betydelse eftersom det nuförtiden används i så många olika sammanhang och ofta med alltför dåliga argument.

Då användningen av begreppet hållbar utveckling blev vanlig på 1990-talet började man vid sidan om miljöpedagogik också tala om fostran för hållbar utveckling.

Litteratur

Laininen ym. 2006

Kestävä kehitys 2006

<–          –>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme