Miljö

Gemensamt för all miljöpedagogik är att man på något sätt sammanbinder pedagogik med miljön. Som begrepp är miljö så vanligt att man sällan definierar dess betydelse. Att diskutera betydelsen är ändå viktigt för miljöpedagogiken.

I vardagligt tal avser man ofta naturen då man använder ordet miljö. På samma sätt händer det också lätt att miljöpedagogiken inskränker sig till endast naturen. Till miljön hör trots allt förutom natur också sociala, kulturella, ekonomiska, etiska och estetiska dimensioner. Miljöpedagogik borde tillämpas i alla dessa olika dimensioner av miljön.

 ymparistonulottuvuudet_pieni.JPG 

På bilden finns miljöns dimensioner på finska. Ympäristö = miljö, luonto = natur, kulttuurinen = kulturell, eettinen = etisk, sosiaalinen = social, taloudellinen = ekonomisk, esteettinen = estetisk.

 

Man kan närma sig begreppet miljö till exempel från följande synvinklar

  • Enligt det första synsättet ses miljön som en helhet som finns utanför människan och som objektivt kan betraktas på avstånd. Det här synsättet anses ofta vara typiskt för naturvetenskapen.
  • Enligt det andra synsättet ses miljön som varje individs egen omgivning och miljön betraktas utgående från personliga erfarenheter och upplevelser samt företeelser som man anser vara betydelsefulla.
  • Enligt det tredje synsättet är miljön en helhet som frambringats socialt och samhälleligt. Synsättet framhäver miljöns samhälleliga och sociala element särskilt olika miljöproblems påverkan på människans verksamhet.

 Enligt synsätten som presenterats gestaltas människans förhållande till miljön på lite olika sätt. Från miljöpedagogikens synvinkel sett är det rationellt att se människan som en del av sin miljö där människan är i ständig växelverkan med miljön.

Vad betyder ordet ”miljö” för dig?

Litteratur

Cantell 2004

Jeronen & Kaikkonen 2001

Sauve 2002

Suomela & Tani 2004

Willamo 2005

–>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme