Miljökännedom

Flera forskare har definierat begreppet miljökännedom som en helhet innehållande information, attityder, känslor och verksamhet vad gäller både natur- och kulturmiljöer samt deras beroendeförhållande sinsemellan. Forskarna är ändå inte helt eniga om att individens verksamhet borde finnas med i definitionen.

Miljökännedom kan definieras exempelvis på följande sätt: miljökännedom är information om och förståelse för grunderna för människans och naturens förhållande och växelverkan. Miljökännedomen innefattar på samma gång förståelse för lagbundenheten och regelmässigheten i människans och naturens växelverkan samt sin egen och andras möjligheter att påverka förändringar i växelverkan. Om man definierar på det här sättet innefattas människans verksamhet inte i begreppet miljökännedom vilket den å sin sida gör i begreppet miljöansvar

toukka1.jpg

Bild: Annukka Alppi

Litteratur

Järvikoski 2001

<–          –>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme