Natur

Liksom många andra begrepp med anknytning till miljöpedagogik är också begreppet natur förvånansvärt mångfasetterat. Termen är vardaglig men ändå kan den vara svår att definiera. Finns det något som inte är natur? Är människan en del av naturen eller ej?

 I stället för att sätta en gräns mellan det som är natur och det som inte är natur kan man se förhållandet som en fortlöpande axel där naturen finns i ena ändan och det som inte är natur i den andra. Det här synsättet har sin grund i att man i alla fysiska miljöer ser både ekologiska och människopåverkade fenomen. Frågan om var gränsen går mellan det som är natur och det som inte är det hör ihop med människans förhållande till naturen. Även om man ser människan som en del av naturen tänker man sig att människan kan förändra det som är natur till något som inte är det.

Bild: Laura Savolainen

Är det som syns på bilden natur eller ej? Vad är människans roll på det område som syns på bilden?

Människan och naturen

Då man talar om människans förhållande till naturen menar man om människan hör till naturen eller inte. Från en sida sett har människan en särskild ställning jämfört med andra organismer och element i naturen men å andra sidan är människan på grund av sin biologiska karaktär alltid en del av naturen. Människans förhållande till naturen kan anses vara dubbelriktat: det är inte bara människan som förhåller sig till resten av naturen utan naturen har också ett förhållande till människan.

Samhällets dominanta förhållningssätt till naturen kan anses vara en bakgrundsfaktor till miljöproblemen. Människan ses inte som en del av naturen utan naturen är snarare ett redskap och en tillgång för människans verksamhet. Ett av miljöpedagogikens mål är att få människor att se sig själva som en del av naturen. Med det här synsättet kan det vara lättare att ta ansvar för miljön och hitta sitt eget förhållningssätt till miljöskydd.

Vad betyder ordet ”natur” för dig?

Litteratur 

Louhimaa 2005

Passmore 1997

Temmes 2006

Willamo 2002

Willamo 2004

Willamo 2005

<–          –>

<– Centrala begrepp

© 2020 A MarketPress.com Theme