Vad och varför?

Bakgrund

Ett av målen för miljöpedagogikens studiehelhet är att öka studerandenas förmåga att bilda nätverk med olika aktörer i samhället och att öka förståelse för miljöpedagogikens samhälleliga betydelse inom olika branscher. Den här typen av samarbete som lärts ut måste också i praktiken bli en vardaglig vana – det vill säga bildande av nätverk ska effektiveras på allt från lokal till internationell nivå.

Enligt Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-2014 som utarbetats av utbildningssektionen vid Finlands kommission för hållbar utveckling befrämjas miljöpedagogiken då man samarbetar och bildar nätverk på olika håll. Det behövs samarbete mellan daghem, olika läroanstalter, föreningar, företag, myndigheter och forskare. Verksamheten blir mer framgångsrik då man förenar alla dessa krafter.

Då skolornas och läroanstalternas verksamhet utvidgas utanför de traditionella miljöerna hittas nya möjligheter att tillämpa det man lärt sig, inhämta information och få erfarenheter av samhället. För att utvidga inlärningsmiljöerna behövs samarbetspartners.

Varför?

Bildande av nätverk kopplas starkt samman med samarbete. På alla nivåer är virtuella nätverk är ett bra sätt att hålla kontakt på i enlighet med principerna för hållbar utveckling men ofta krävs det ändå att man träffas personligen för att starta processen med att skapa nätverket.

Av de olika tänkesätten för hållbar utveckling är det kanske systemtänkande som närmast hänger samman med bildandet av nätverk. Traditionellt, lineärt och analytiskt tänkande kan till och med förvärra problemen då ärenden sköts ett och ett utan att uppmärksamma helheter.

Nätverk erbjuder en möjlighet att dela med sig av både kunskaper och färdigheter som behövs för att sköta olika ärenden. Nätverk kan också hjälpa till med att se problemens ursprungliga orsak och ge mod att söka efter sammanhang mellan olika fall.

Målsättningarna för miljöpedagogik och fostran för hållbar utveckling bildar en bred och invecklad helhet. De som deltar i att processa helheten drar nytta av växelverkan mellan olika aktörer. Att bilda nätverk och samarbeta via dem är viktigt då man tillämpar fostran för hållbar utveckling. Nätverken kan bestå av mer och mindre officiella samarbetspartners.

Vad?

Nätverk och samarbetspartners kan delas in i två kategorier

1. Officiella organisationer som representerar statsmyndigheterna och som har i uppgift att fullfölja sina skyldigheter att främja hållbar utveckling.

2. Samarbetspartners med frivilliga intressen. Det kan vara fråga om både representanter för officiella myndigheter, medborgarföreningar och privata sektorn. Också lokala sammanslutningar, media och företagsvärlden kan vara aktiva samarbetare i sådana här icke-officiella nätverk.

Då det gäller läroanstalter kan man också tänka sig nätverk inom läroanstalten; hela läroanstaltens verksamhetskultur kan på så sätt sträva mot samma mål och till samarbete mellan olika läroämnen för att undervisningen ska bli integrerad och harmoniserad.

Litteratur

Tilbury & Cooke 2005

Flytta till

<– Bilda nätverk

© 2020 A MarketPress.com Theme