Cantells kontextuella miljöpedagogik

Inom den kontextuella miljöpedagogiken skapar elevens erfarenheter, personliga värderingar och tolkningar en grund på vilken ny kunskap byggs. Inom den kontextuella miljöpedagogiken, liksom inom kontextuell inlärning i allmänhet, diskuteras det som ska undersökas på bred bas och man söker kritiskt efter historiska, sociala och politiska betydelser. Förutom de här samhälleliga kontexterna finns också kontexter som är bundna till ett visst tillfälle. Man ska sträva till att tillämpa det som lärts ut i olika situationer och läroämnen, på olika platser, med olika människor och vid olika tider. Speciellt viktigt är det att uppmärksamma olika företeelsers bundenhet till värderingar och etiska kontext: ”det som betyder något för mig här och nu kan betyda något annat för någon annan någon annanstans”.

Kontextuell miljöpedagogik har en humanistisk approach som associeras med kritiskt tänkande och en sosio-konstruktivistisk inlärning. För den humanistiska approachen är erfarenheter en viktig grund och elevens egna iakttagelser, värderingar och tolkningar av miljön tas i betraktande. Till humanismen hör också att betona positivt tänkande och uppskatta olikheter.

kapea-konteks1.jpg

Bilden visar hur humanism, kritsikt tänkande och kontruktivism leder till kontextuell miljöpedagogik.

Som en sammanfattning kan man säga att målen för kontextuell miljöpedagogik är att de inlärda kunskaperna och färdigheterna ska tillämpas meningsfullt i olika situationer och sammanhang, aktivt medborgarskap, deltagande och påverkan, samarbete på olika håll samt förändring i värderingar och inställningar. I praktiken blir de här målen konkretiserade till exempel genom konsumentfostran, möjlighet till deltagande i planering, och påverkningsmöjligheter i samhälleliga miljöfrågor.

Litteratur

Cantell 2001

Cantell & Koskinen 2004

<–          –>

<– Teorier

© 2020 A MarketPress.com Theme